Vernieuwende woonvorm

Vernieuwende woonvorm wordt onderzocht

Oosterwolde – OoststellingwerfsBelang gaat voor bouwen, inherent aan partijprogramma. Als hoofdindiener van motie ‘vernieuwende woonvorm’ blijven zij inspelen op maatschappelijke tendensen en de vraag naar woningen in onze gemeente. Afgelopen donderdag d.d. 12-11-2020 is de motie ‘vernieuwende woonvormen’ ook unaniem aangenomen door de Raad.

Er is meer woningvraag voor jongeren, alleenstaanden, starters en ook voor zelfstandig blijven wonen van ouderen in onze gemeente. Hier is OoststellingwerfsBelang mee aan de slag gegaan, mede omdat we als maatschappij graag willen dat jongeren, alleenstaande, starters zelfstandig kunnen wonen en ouderen zolang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Fractievoorzitter van OoststellingwerfsBelang Henk Dongstra licht verder toe: “Ook is in de begroting 2021 aangegeven, onder het thema 3.4 Bouwen en Wonen, dat gemeente Ooststellingwerf open staat voor innovatieve woningbouw zoals bv Knarrenhofjes”.

Innovatief

Verschillende overwegingen zijn in deze motie meegenomen. Naast dat de overheid duizenden extra woningen wil realiseren, de ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen, er op verschillende plekken in Nederland woonvormen ontstaan van alleenstaanden, gezinnen en senioren, is er meer behoefte ontstaan voor duurzame woongemeenschappen. Er is bijvoorbeeld in Nijmegen sinds 2015 een duurzame woongemeenschap, genaamd Eikpunt, ontwikkeld met huur en koopwoningen voor de verschillende generaties. Waarbij de leden zich verbonden voelen door meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming. Maar ook dat deze vernieuwende vorm van gebiedsontwikkeling bij de provincie ruimte kan geven om buiten de toegekende contingenten in Ooststellingwerf te bouwen.

Motie vernieuwende woonvorm

Het College zal nu na unanieme aanname van de motie ‘vernieuwende woonvorm’ een onderzoek gaan uitzetten naar de haalbaarheid van een vernieuwende woonvorm op de schaal van onze gemeente. En die aansluit op de in Ooststellingwerf vastgestelde woonvisie, visie op samenleven, duurzaamheid en op ons wonen en zorgbeleid. De uitkomst van deze inventarisatie zal voor de zomer van 2021 gepresenteerd worden aan de Raad. De fractievoorzitter van OoststellingwerfsBelang geeft aan trots te zijn: “Trots dat deze motie unaniem aangenomen is, in zijn volledigheid gedragen wordt door de Raad. Daarvoor willen wij Jenne Hummel als initiatiefnemer tot deze motie ook zeker bedanken”.

Terug naar alle berichten