‘Gemeente bepaalt zelf of het reageert op voorstel FUMO’

Ooststellingwerf wil zelf bepalen wanneer zij wel of niet een zienswijze indient op voorgenomen besluiten van omgevingsdienst FUMO. De FUMO wil het eigen algemeen bestuur per geval laten bepalen voor welke besluiten aanvullende zienswijzen worden gevraagd. Voor Ooststellingwerf is dat de wereld op z’n kop. De fractie van Ooststellingwerfs Belang is bijvoorbeeld van mening dat het indienen van een zienswijze mogelijk moet zijn op alle voorstellen en/of besluiten. Dus dat het een automatische bevoegdheid van de raad is en blijft.

Zeker nu gemeenten mogelijk vanaf 2026 fors minder geld krijgen van het Rijk. Fractievoorzitter Thomas Wiebe Swart zei dat de begroting hem kopzorgen bezorgen. ,Steeds weer meer betalen aan het FUMO. We willen dat het FUMO kritischer kijkt naar de eigen uitgaven, wat kan wel en wat kan niet. We willen als fractie meer grip op deze uitgaven.’

Maar een amendement van het CDA om die zorgen toch te verpakken in een zienswijze kreeg alleen steun van de fractie van VPO. Ben Oostra: ,Hoe kunnen we controleren wat het FUMO eigenlijk doet, wat zijn de resultaten, wat is het rendement? Geen idee.’

Ook in andere gemeenten maken raadsleden zich al jaren zorgen over de kostenontwikkeling bij de omgevingsdienst die in opdracht van de Friese gemeenten, provincie en Wetterskip inwoners en bedrijven adviseert op het gebied van milieu en toezicht houdt en handhaaft op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem.

Juist daarom riep het CDA het college op vooral nu een zienswijze in te dienen in reactie op de ontwerpbegroting voor 2025. Het CDA stelt dat ook voor in andere Friese gemeenteraden. Maar de meeste fracties voelden na de uitleg van de wethouder weinig voor die formele stap.

Wethouder Gerben But stelde dat het FUMO echt wel oog heeft voor alle mitsen en maren van gemeenten. Er wordt scherp gekeken naar de besteding van het budget.

En dat de gemeente Ooststellingwerf nu weer extra geld moet betalen heeft ook te maken met de verzoeken die vanuit Ooststellingwerf komen. Dan is het raar om een zienswijze in te dienen. Maar als iets financiële impact heeft op de gemeente mag je er wel wat van vinden, zo steunde Ignas Minnema (D66) het principiële standpunt van Ooststellingwerfs Belang. En daar was de rest van de gemeenteraad het mee eens.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

Terug naar alle berichten