De tribunes waren vol, de bodes moesten stoelen bijplaatsen. Niet alleen vanwege het feit dat alle deelnemers aan de cursus burger en politiek vanavond de vergadering live willen bijwonen, maar ook vanwege de benoeming van wethouder Henk van de Boer en een aantal belangrijke behandelonderwerpen zoals de jaarstukken 2016 en de woonvisie 2017-2022.

Raad en college worden verrast met een wel heel speciale- en lekkere felicitatie van onze lokale collega’s van OpsterlandsBelang voor het 500 jaar zelfstandig bestaan van Ooststellingwerf, een goed begin van een politiek bijzondere avond.

Bij het vaststellen van de agenda kunnen we direct volop aan de  bak. Groen Links kondigt samen met PvdA en CU een motie vreemd aan de orde aan. De motie gaat over armoedebeleid en verwijst naar de uitkomsten van een rapport van de rekenkamer. De voorzitter wijst er op dat het college nog niet heeft kunnen reageren op het rapport van de rekenkamer. Afgesproken is dat alvorens met het college over rekenkamerrapporten wordt  gedebatteerd er door het college op kan worden gereageerd. Groen Links vraag hierop een schorsing aan en komt na schorsing met een aangepaste motie waarin de verwijzing naar het rekenkamerrapport is verwijderd.

Omdat het overduidelijk is dat de aangepaste motie ook over de bevindingen in het rekenkamerrapport gaat, geeft voorzitter burgemeester Oosterman aan grote moeite te hebben met de wijze waarop deze motie wordt aangeboden. Er wordt voorgesteld te stemmen over het wel/niet behandelen van de motie. De indieners geven hierover een stemverklaring af en vinden dat er te allen tijde een motie door raadsleden kan worden ingediend. Wij geven een stemverklaring af dat we niet tegen het indienen van een motie zijn maar tegen de inhoud van de motie zullen stemmen omdat we geen hoor– en wederhoor hebben kunnen toepassen. Bij stemming over het wel/niet behandelen stemt het CDA tegen behandeling van de motie. De motie wordt dus als laatste agendapunt toegevoegd.

Vervolgens worden de jaarstukken 2016 behandeld. Niet alle cijfers zijn nog bekend dus kunnen we alleen instemmen met kennisnemen van de nu bekende gegevens. Zodra de jaarstukken compleet zijn worden ze opnieuw behandeld. Er wordt met algemene stemmen voor het voorstel gestemd.

Volgende agendapunt is de woonvisie. Een onderwerp dat al eerder is geagendeerd maar door de raad is uitgesteld omdat hij inhoudelijk niet klaar voor behandeling was.  Door ons is een amendement opgesteld dat mede wordt ingediend door CU, PvdA en CDA, omdat we vinden dat de voorliggende visie te weinig ambitie uitstraalt en de accenten te veel liggen in allerlei bedreigingen zoals de verwachtte bevolkingsterugloop. We stellen voor de tekst als volgt aan te passen:

“De afgelopen jaren zijn moeilijk geweest, niet alleen economisch, maar ook voor wat betreft de woningbouw. De crisis is achter de rug en de woningmarkt trekt  aan.

Ooststellingwerf blijft zich actief en ambitieus inzetten om de bevolkingsterugloop te minimaliseren of tot staan te brengen.

Dit doen we nu al door het aanjagen van onze lokale economie, onder andere middels het creëren van honderden banen op ecomunity park, in biobased projects en in het toerisme. In onze gemeente reeds gevestigde bedrijven hebben de wind in de zeilen en zien hierdoor hun omzet en personeelsbestand groeien.

Werken en wonen in de mooiste gemeente van het noorden is onze kans, wij bieden de ruimte!

We spelen in op de gewijzigde vraag naar woningen en woonvormen door het stimuleren van innovatieve woonconcepten (bijvoorbeeld vriendenerven , tiny houses) zowel in nieuwbouw als bij renovatieprojecten (bijvoorbeeld verdunning).

We voelen ons hierin gesteund door het provinciebestuur die hun ambitie als volgt omschrijft: “Krimp absorberen door economische groei!”

Behandelend wethouder, onze partijwethouder Sierd de Boer geeft aan in te kunnen stemmen met de gevraagde aanpassingen.

De PvdA dient samen met CU en Groen Links een motie in waarin de wethouder wordt opgeroepen om de nog op te stellen uitvoeringsagenda’ s ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De uitvoeringsagenda’s worden opgesteld om inhoud te geven aan belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid, afspraken met corporaties en dergelijke. Dit zijn beleidzaken en daarover dient de  raad de kaders te stellen. We melden dat we deze motie zullen steunen.

De wethouder geeft aan deze motie over te zullen nemen.

Een amendement van VVD en een 2 tal moties van Christen Unie worden door de indieners na het debat hierover ingetrokken.

Ons amendement wordt bij stemming raad breed gesteund, met ook de overgenomen en door ons gesteunde motie van de PvdA, wordt vervolgens het raadvoorstel Woonvisie met algemene stemmen aangenomen.

Vervolgens wordt door de raad gestemd over een 3-tal onderwerpen : jaarstukken 2015, 2016 en begroting sociale werkvoorziening, aanpassing archiefverordening en zienswijze conceptbegroting Fumo. Bij het laatste geven we als stemverklaring af dat we voor de zienswijze kunnen stemmen maar als de begroting had voorgelegen we niet in kunnen stemmen, we hebben moeite met de in de begroting gereserveerde gelden voor herstructurering en hebben daar schriftelijke vragen over gesteld. Er wordt raad breed ingestemd met de 3 voorstellen.

Dan is de eerder aangekondigde motie vreemd aan de orde aan de beurt. Groen Links fractievoorzitter Gerda Koopman verwijst in haar betoog desgevraagd naar het rapport van de rekenkamer, waarop voorzitter Oosterman protesteert tegen deze wijze van handelen. Bij aankondiging van de motie is al aangegeven dat over het rapport nog niet met raad en college hoort te worden gedebatteerd. Er ontstaat een felle discussie waarna de behandeling van de motie wordt ingetrokken.

Een politiek krachtenspel dat wat ons betreft overbodig is en alleen tot frustratie tussen partijen kan leiden en het debat dus vertroebeld.

Het betreffende rekenkamerrapport wordt op 18 juli door de raad en college besproken, te verwachten is dat de motie dan opnieuw ter tafel komt.