De begroting vergadering is naast de behandeling van de kaderbrief 1 van de belangrijkste vergaderingen die op de jaaragenda staan. We beginnen al om 16:00 uur omdat er vele onderwerpen de revue passeren en iedere partij de gelegenheid moet krijgen om zijn visie op de begroting en het gevoerde beleid te ventileren.

Onze fractievoorzitter gaat in zijn beschouwingen in op een aantal zaken die gerealiseerd zijn, onderwerpen waarover we zorgen hebben en  een blik in de toekomst. Om te beginnen benoemt hij de realisatie van de prachtige bosbergtoren, die de eerste weken na openstelling voortdurend druk wordt bezocht. Vervolgens gaat hij in op de kernpunten van de begroting: de risico’s worden beperkt, er is aandacht voor de inwoners, de financiën op zijn orde, er is geen lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven maar ook voor onze gasten. Daar waar mogelijk worden onze inwoners betrokken bij het maken van nieuw beleid of voorbereidingsplannen. In deze begroting is ook de uitwerking van de ingediende amendementen en moties tijdens de behandeling van de kaderbrief in juni j.l. opgenomen. Naar de mening van OoststellingwerfsBelang wordt er een goede invulling gegeven aan de wensen van de raad. OoststellingwerfsBelang is tevreden over de gepresenteerde begroting en zal voor stemmen.

In aanloop naar de begrotingsvergadering zijn er diverse moties en amendementen gedeeld en ingediend, onderstaand een beschrijving:

Amendement 1:  Afvalstoffenheffing: ingediend door D66, CU, GL.                                                                                                                                                                                                           Hierin wordt voorgesteld om niet de vaste lasten van de afvalstoffen heffing te verhogen maar de lediging per keer. Onze fractie is verdeeld, beide opties leiden tot de beoogde kostendekkende afvalverwerking. Onze fractie stemt verdeeld, 2 voor, 4  tegen, het amendement wordt verworpen.

Amendement 2: Tekst aanpassing in de begroting over het onderwerp woonvisie.  Ingediend door PvdA, OoststellingwerfsBelang, VVD, D66, CDA, CU. Een formele  wijze om een foutief opgestelde tekst in de begroting aan te passen, wordt raad breed aangenomen.

Amendement 3: Forensenbelasting bevriezen in 2017, ingediend door OoststellingwerfsBelang, D66, CDA, S+.                                                                                                                 OoststellingwerfsBelang heeft dit voorstel ingdiend omdat tijdens de behandeling van de kaderbrief in juni, is besloten alle lokale belastingen in 2017 te bevriezen. We  vinden dat we de forensenbelasting hierbij zijn vergeten, door het aannemen van het amendement wordt dit rechtgetrokken.

Motie 1: Steeds meer senioren onder de armoede grens. Ingediend door CDA, VVD, PvdA, CU en S+                                                                                                                                                        In de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken of ouderen ook meer aandacht kunnen krijgen in het armoede beleid. Voor ons is deze motie niet volledig,  armoede kan immers bij alle leeftijdsgroepen voorkomen en OoststellingwerfsBelang vindt dat er voor alle inwoners een goed armoedebeleid moet zijn. De ingediende motie wordt overgenomen door het college.

Motie 2: Infrastructuur en bebording Ooststellingwerf. Ingediend door: OoststellingwerfsBelang, PvdA, CDA.                                                                                                                                              De aanpassing van de N381 nadert zijn voltooiing. Verkeerstromen worden geacht te veranderen, verschillende wegen zijn aangepast om sluipverkeer tegen te gaan. Voor verkeer richting Haulerwijk is geen enkele aanduiding/bebording op het hoofdwegennet aanwezig, mede hierdoor is er nog veel sluipverkeer naar- en van Haulerwijk. We hebben al meerdere keren hiervoor aandacht gevraagd bij de provincie, de gemeente en het projectbureau N381, maar er is niemand die het probleem op pakt. Wij verzoeken aan het College om initiatief te nemen om dit probleem op te lossen. Het college neemt de motie over.

Motie 3: Evaluatie en actualiseren van het milieubeleidsplan, ingediend door: PvdA, D66,CDA, CU, GL.                                                                                                                                                       In de  motie wordt gevraagd om voor de behandeling van de kaderbrief van 2018, het huidige milieubeleidsplan wat ten einde loopt, te evalueren en met voorstellen te komen voor een nieuw milieubeleidsplan. Het college neemt de motie over.

Motie 4:  Toegankelijk en aantrekkelijker maken woonkavels. Ingediend door PvdA.                                                                                                                                                                                 Volgens de indieners worden bouwkavels slecht verkocht onder andere omdat deze te groot zouden zijn voor evt. kopers. Wij willen dit onderwerp ook graag besproken hebben bij de nieuw op de stellen nota grondbeleid en de woonvisie. We stemmen samen met StellingwerfPlus en indieners PvdA voor, de motie wordt aangenomen.

Motie 5: Regenboogvlag, ingediend door: GroenLinks, VVD, PvdA, D66.           Voorstel van de indieners is om ieder jaar op 11 oktober, met uitzondering van de zondagen, de regenboogvlag te laten wapperen op het gemeentehuis. De regenboogvlag symboliseert het op grond van geloof, seksuele geaardheid of afkomst niet tolereren van discriminatie. OoststellingwerfsBelang is van mening dat er op rijksgebouwen alleen gevlagd dient te worden met de nationale driekleur. We onderschrijven het niet tolereren van discriminatie maar vinden dat we dat op een andere wijze moeten uitdragen. Er zijn jaarlijks diverse dagen die in het teken staan van iets, ook hier vlaggen we niet voor, dit willen we ook niet. Wij stemmen  niet voor de motie, hij wordt verworpen.

Motie 6. Bekendheid gebiedsteam, ingediend door CDA,  S+,  CU, OoststellingwerfsBelang, D66, PvdA.                                                                                                                                                    De motie verzoekt om in 2017 weert een “zorgkrant” uit te brengen om de bekendheid van de gebiedsteams te vergroten. Het college neemt de motie over.