Deze vergadering stond als reserve vergadering in de agenda maar er zijn toch onderwerpen die niet langer kunnen wachten.

De vergadering begint om 18.00 uur omdat de burgemeester en collegeleden de benoeming van de  nieuwe burgemeester van Weststellingwerf, de heer Van de Nadort, willen bijwonen.

Inspreker van deze avond is mevrouw Hoekstra, ze spreekt in over het onderwerp Schuinpad 28a te Olderberkoop.

Omdat raad opvolger van D66, de heer Langhout zich heeft teruggetrokken wordt mevrouw Alice Vloet voorgesteld als kandidaat. De raad stemt in met haar benoeming.

Ook wordt er een nieuwe commissie griffier benoemt, Ilse van der Veen vervangt Janneke Kamminga, die in Weststellingwerf is benoemd  als griffier.

Verzoek erkenning `Vrijstaat de Stellingen`

Dit onderwerp wordt naar voren gehaald omdat de organisatie van de Vrijstaat daarom gevraagd heeft. Onze voorzitter houdt een mooi betoog over onze zelfstandige status en daarmee onze steun aan de Vrijstaat. De Raad stemt voor en we worden verrast met een optreden van het “vrijstatig volkje”.

Verklaring van geen bezwaar Schuinpad 28a te Oldeberkoop

We kunnen ons vinden in het bouwen van een woning op deze locatie en steunen het voorstel.

Vaststelling bestemmingsplan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk

Dit onderwerp is een vervolg van de stemming die we de vorige raadsvergadering hebben gehad. De stemming was toen 9 voor en 9 tegen. Dit betekent dat het voorstel in de eerstvolgende vergadering wederom in stemming moet worden gebracht. GL dient een amendement in waarbij het voorstel is om beide percelen samen te voegen tot 1 perceel zodat er 1 huis gebouwd kan worden en de CU dient een motie in om een geschakelde woning te bouwen zodat er verder van de bestaande woning af gebouwd kan worden. We vinden het voorliggende voorstel de beste oplossing en steunen het amendement en de motie niet. Een raadmeerderheid stemt voor het voorstel.

Motie vreemd aan de orde van de dag van OoststellingwerfsBelang over de voornemens om nieuwe vliegroutes boven Ooststellingwerf in te richten.

Onze fractie spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijke gevolgen van de uitbreiding van luchthaven Lelystad en de gevolgen hiervan voor onze gemeente. Een aantal vliegroutes zullen boven onze gemeente komen te liggen. Er is niet bekend wat de precieze vlieghoogtes zijn, of er lawaaioverlast is te verwachten en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor onze natuur en het toerisme.  Het college deelt onze zorgen, er is onvoldoende bekend, een “wake up call” voor een ieder dus. Onze motie wordt enigszins aangepast raad breed aangenomen en de wethouder gaat er voortvarend mee aan de slag!