Vanavond niet alleen een sterk uitgedunde agenda, maar ook een fors aantal raads-leden hebben zich om uiteenlopende redenen moeten afmelden. Ook onze wethouder Sierd de Boer is door ziekte een tijdje uit beeld, we wensen hem een spoedig herstel! Agendapunt bestemmingsplan Donkerbroek Bovenweg 27-29 komt te vervallen en wordt in een volgende raadvergadering met aanpassingen alsnog behandeld.

Als 1e onderwerp vanavond de benoeming van een nieuwe commissiegriffier de heer Van Hemmen, hij volgt Margreet van der Zwaag op die een andere functie in de gemeentelijke organisatie heeft aanvaard.

Vervolgens wordt de vervolgstap doorontwikkeling van de Gebiedsteams besproken. In afwijking van eerdere besluiten worden de gebiedsteams vooralsnog als los onderdeel binnen de gemeentelijke organisatie geplaatst. Een door Groen Links ingediend amendement waarin wordt opgeroepen om klachten en bezwaarzaken buiten de gebiedsteams te organiseren is voor ons reden om de wethouder te bevragen over de wijze waarop dit wordt ingericht. We willen immers een onafhankelijke beoordeling van klachten en bezwaren. De wethouder zegt toe dat deze zaken buiten het gebiedsteam, in onze onafhankelijke bezwaarcommissie gaan worden behandeld. We stemmen dus niet in met het amendement, maar wel met het voorliggende raadvoorstel.

Volgend onderwerp is de Uitvoeringsnota Sport en Bewegen. In de commissievergadering is er veel waardering uitgesproken voor deze Nota, helaas kan onze zieke wethouder de complimenten niet in ontvangst nemen. De uitvoeringsnota wordt met algemene stemmen aangenomen.

De Nota Grondprijzen is het volgende onderwerp dat wordt behandeld. Het voorstel van het college om de 10 % korting op de prijs van bouwgrond voor woningbouw te handhaven wordt door ons omarmt. Hiermee kunnen we immers een positieve invloed uitoefenen op het beschikbaar krijgen van voldoende passende woonruimte. Ook is dit een goed middel om het inwonertal van onze gemeente te stabiliseren in plaats van de voorspelde teruggang.  De voorgestelde verhoging met 5% van industriegronden is voor ons echter onbespreekbaar. Net nu het economisch iets beter lijkt te gaan is het in onze ogen een fout signaal om de ondernemers direct te belasten met een grondprijsstijging. We willen dat Ooststellingwerf een aantrekkelijke  gemeente voor bedrijven blijft om zich hier te vestigen. Werkgelegenheid in onze gemeente moet voortdurend worden aangejaagd en daar hoort een gunstig vestigingsklimaat bij. Op ons initiatief wordt dan ook samen met VVD, PvdA, D66 en Groen Links een amendement ingediend waarin we oproepen geen verhoging van de prijs van industriegrond toe te passen. Het amendement wordt aangenomen met alleen het CDA als tegenstemmer, waardoor de beoogde verhoging van de baan is.

De Raad moet zich vervolgens uitspreken over een voorstel van het college om geen mediation toe te passen bij de besluitvorming over een door de Raad vastgesteld bestemmingsplan te Haulerwijk. De Raad van State heeft als advies gegeven te proberen mediation toe te passen. Volgens ons heeft de Raad een weloverwogen beslissing genomen in deze zaak en zal er gezien de verdeelde standpunten geen ruimte zijn om elkaar in deze te vinden. We volgen het voorstel van het college om de Raad van State een rechtelijke uitspraak in deze te laten doen.

Er volgen nu een 3 tal hamerstukken, te weten de maatregelverordening Ooststellingwerf, werkproces “particulier begraven” en onkruidbeheersing op verhardingen, alle drie worden aangenomen.

Als laatste vanavond een motie “vreemd aan de orde van de dag”, ingediend door CDA, VVD, Christen Unie, Groen Links, D66 en PvdA, aangaande een oproep tot deelname aan de zogenaamde statiegeldalliantie, waarin wordt opgeroepen een statiegeldregeling in te stellen voor blikjes en alle petflessen als middel om zwerfvuil te voorkomen. Deze motie is al in diverse gemeenten in stemming geweest. In onze fractie hebben we gediscussieerd over deze sympathiek lijkende motie. Toch kwamen we in meerderheid tot de conclusie dat we hier als lokale partij niet voor kunnen stemmen omdat: Invoering lost zwerfvuilprobleem niet op, er wordt immers alleen ingezet op blikjes en petflesjes; het werkt direct prijsverhogend voor de consument, zeer onwenselijk. Ook bij de Diftar+ discussie hebben we aangegeven dat het op kosten jagen van onze inwoners en bijkomend te verwachten extra zwerfafval onwenselijk is; Er moet een dure statiegeldorganisatie in  het leven worden geroepen; Verkopende bedrijven moeten veel geld investeren in statiegeldsystemen en extra opslag; De overheid moet samen met productiebedrijven in de volle breedte het afvalprobleem aanpakken, dit kan– en hoort niet bij een lokale partij. Onze afvalverwerker Omrin is tegen invoering omdat ze nu al in staat zijn om alle plastic en blik uit het afval te scheiden, voor hen dus ook extra kosten om de extra afvalstromen te vervoeren en te verwerken.

Wij zijn van mening dat er veel meer moet worden ingezet op bewustwording aangaande zwerfafval bij onze inwoners en dat er door voorlichting veel meer  positieve resultaten zijn te bereiken dan een duur systeem in het leven te roepen dat slechts beperkt invloed zal hebben op het zwerfafvalprobleem. Saillant detail: De raadfracties van CDA en VVD in buurgemeente Weststellingwerf  zijn mordicus tegen deze statiegeldalliantie, de motie is daar afgewezen. We stemmen als enige partij in Ooststellingwerf tegen de motie.

De laatste motie vreemde aan de orde van de dag wordt ingediend door Groen Links, Liberaal Ooststellingwerf en het CDA waarin wordt opgeroepen om in het lopende jaar binnen onze gemeente, aanvullend op de provinciale inzet, de mogelijkheden van het Jeugdcultuurfonds onder aandacht te brengen van de maatschappelijke organisaties en andere organisaties, zodat de aanvragen uit Ooststellingwerf significant stijgen. De wethouder zegt dat het college deze actie  niet nodig vindt omdat er al actief aan wordt gewerkt.  Wij vinden dat er best extra inzet mag worden gedaan om gelden uit het jeugdcultuurfonds naar onze gemeente te halen, de motie wordt met algemene stemmen aangenomen.