Bij aanvang van de vergadering worden de 3 prijswinnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd voor onze gemeentegids 2018.

32 amateur fotograven hebben foto’s ingestuurd, daar zijn de volgende 3 winnaars uit gekozen:

1e plaats Harry Lasker: Appelscha Uitkijktoren in schemer;

2e plaats Theo van Ooik: Donkerbroek Old Timer Rit;

3e plaats Reina de Jong: Kraanvogels Fochteloo.

De foto’s van de prijswinnaars worden geplaatst in de nieuwe gemeentegids.

Insprekers vanavond: De heer Solle heeft zich aangemeld als inspreker over de zonnepaneelvelden Venekoten /Houtwal en de heer De Jong spreekt in over de plannen aan de Meidoornlaan te Haulerwijk.

Diftar afval verwerking:

Het voorstel van het college is om het afval systeem zo in te richten dat de vervuiler betaald, waarbij in dit voorstel staat dat de lediging van de grijze kliko’s (Sortibak) niet alleen per keer,  maar ook per kilo betaald gaat worden. (Diftar +) Dit omdat er nog te veel groente en tuinafval in de grijze kliko zit.

Voor OoststellingwerfsBelang gaat dit veel te ver. Vanuit andere gemeentes komen nog niet echt positieve berichten over dit systeem. Ook OWO diftar gemeente Opsterland is afgehaakt. Wel wordt er op voorhand een forse investering gedaan in de omvorming. Volgens ons zijn er genoeg andere mogelijkheden om tot een betere scheiding van reststoffen te komen. Ook zijn wij van mening dat hierover eerst onze inwoners geraadpleegd moeten worden.

Hierover dienen wij een motie in.

We spreken uit dat er mogelijk hele goede tips binnen komen uit deze raadpleging en dat indien onze inwoners achter het voorstel tot aanpassing van de Diftar inzameling staan, we pas verder willen met dit voorstel.

Onze motie wordt niet gesteund door andere partijen.

Het voorstel Diftar + wordt met een kleine meerderheid van 11 voor en 10 tegen aangenomen. Voor ons is dit boek nog niet gesloten!

Riolering- kostendekkingsplan 2018 en verder  

Er wordt voorgesteld om een korting van 7% op de rioleringsheffing te geven voor onze inwoners. De PvdA wil dat dit 20 % wordt en dient hiertoe een motie in. Voor ons is dit teveel omdat dit kan betekenen dat in de toekomst er weer een verhoging moet plaats vinden. Naar ons is idee is het geleidelijk aanpassen verstandiger. Het voorstel om een verlaging van 7% in te voeren wordt aangenomen.

Zonnepaneellocatie Houtwal/Venekoten

Voorliggend voorstel wil het mogelijk maken om zonnepanelen op de gemeentelijke gronden aan de Houtwal/Venekoten te plaatsen. Hierover is  met de omwonenden gesproken, ze zijn tegen dit voorstel.

Wij stemmen niet in met het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Houtwal/Venekoten . De meerderheid van de raad denkt hier net zo over. Hiermee is het plaatsen van zonnepanelen op deze locatie van de baan.

Versnellingsagenda Duurzaam Ooststellingwerf 2030 ( milieubeleidsplan)

We zijn heel erg enthousiast over dit stuk, maar omdat ook hierin de overgang naar Diftar + wordt genoemd kunnen we ons hier niet achter scharen. We dienen een amendement met tekstwijziging in om Diftar+ eruit te halen. Na debat hierover met de andere fracties en de wethouder besluiten wij om het amendement in te trekken en een stemverklaring af te leggen, waarin we melden in te kunnen stemmen met het voorstel behoudens de genoemde invoering van Diftar+ .

Beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf

Er is een beleidsvoorstel gemaakt over het evt. plaatsen van zonnepanelen, wij kunnen met dit voorstel instemmen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

GL dient een motie in over intensieve veehouderij en gezondheidsaspecten. Hierin verzoeken ze het college om in overleg met o.a. de GGD te bezien hoe gezondheidsaspecten beter in de regelgeving kunnen worden gewaarborgd en hierover een raadsvoorstel voor te bereiden. De wethouder geeft aan dat hij de landelijke en Europese regel- en wetgeving hierin gaat volgen. Met deze beantwoording van de wethouder kunnen wij de motie van GL niet steunen.

Bestemmingsplan Dertien Aprilstraat 44 te Oosterwolde

We kunnen instemming met dit voorstel

Bestemmingsplan Haulerwijk – Meidoornlaan ong. tussen nr’s 6 en 12

Wij kunnen instemmen met dit voorstel, omdat behandeling van het onderwerp langer duurt dan verwacht en het inmiddels 23.15 uur is, wordt er besloten om het vervolg van deze vergadering op woensdagavond te vervolgen.

Op woensdagavond opent de heer Oosterloo, in verband met de door ziekte afwezige burgemeester, als voorzitter om 20.00 uur de vergadering.

Mevrouw Valk van de VVD is gisteravond halverwege haar inbreng gestopt en mag vanavond beginnen. Omdat er vandaag extra informatie over een aantal zaken aan de raad is gezonden mogen alle fracties alsnog op dit onderwerp reageren.

Het stuk wordt aangenomen, waarna de vergadering om 20.45 uur wordt gesloten.