De agenda wordt aangepast om de punten die tijdens de vorige raad- vergadering vanwege het late tijdstip niet zijn behandeld, naar voren te halen. Dit betreft de beantwoording van schriftelijke vragen van PvdA en Groen Links over de wijze van vergunningverlening op het voormalige Harambe terrein. Wethouder de Boer  beantwoordt de vragen. Dit kan ook schriftelijk maar de partijen hebben gevraagd om een mondelinge beantwoording. Groen Links en de PvdA hebben vervolgens weer aanvullende vragen op de gegeven antwoorden, maar zullen deze schriftelijk in moeten dienen. Dit omdat een meerderheid van de raad besluit dat er vanavond geen ruimte is voor meer verduidelijkende vragen.

Agendapunt: Bestemmingsplan Kerkstraat 61 te Haulerwijk.                                                                                                                                                                                          OoststellingwerfsBelang kan van harte instemmen met het voorliggende plan. Er wordt immers gebruik gemaakt van de Nije Pleats inpassing, daarnaast is het een zogenaamde “rood voor rood” regeling (in Donkerbroek zijn een aantal slecht onderhouden en van asbest voorziene bedrijfs-gebouwen afgebroken en hiervoor komt aan de Kerkstraat 61 een nieuw bedrijf, ruimtelijk geheel ingepast volgens de provinciale regels). De bezwaren over de ruimtelijke inpasbaarheid kunnen we niet onderschrijven, er zijn volop afspraken vastgelegd over het aanbrengen van beplanting en boomwallen.

Agendapunt:  Geluidsreductieplan Venekoten                                                                                                                                                                                                                                                  Dit plan zorgt er voor dat verdere ontwikkeling van het industrieterrein Venekoten mogelijk blijft. Het plan regelt een herverdeling van de per bedrijf toegestane geluidsnormen, waardoor we, ondanks het aantrekken van nieuwe bedrijven, toch binnen de totaal voor dit terrein vergunde geluidsnorm kunnen blijven. Op onze vragen hierover antwoordt de wethouder dat het plan zeker geen vrijbrief is om meer geluid te produceren of dat het een beperking voor bestaande bedrijven oplevert. Wij stemmen  voor het voorstel Geluidsreductieplan Venekoten.

 

Agendapunt: Aanpassen en uitbreiden OBS `t Startblok’ te Donkerbroek.                                                                                                                                                                                                      Dit voorstel vraagt budget beschikbaar te stellen voor verbouw van de school om ruimte te ontwikkelen voor het inhuizen van de peuterspeelzaal. Een voorstel met wat OoststellingwerfsBelang betreft een nare bijsmaak. We hadden immers zo graag gezien dat scholenkoepels Comprix en Tjongerwerven een overeenstemming hadden gesloten waarmee ze het peuterzaalwerk en de basisscholen in Donkerbroek een brede basis voor de toekomst hadden gegeven. Andere initiatieven vanuit het dorp hadden hier dan wellicht mooi op aan kunnen sluiten. Portefeuillehouder burgemeester Oosterman geeft aan nogmaals te hebben geïnformeerd of er sprake is van toenadering tussen Comprix en Tjongerwerven, helaas liggen de partijen nog steeds met elkaar overhoop. OoststellingwerfsBelang is blij dat de aanpassing van de school zodanig wordt uitgevoerd dat er ter plaatse voldoende ruimte en mogelijkheden over blijven om in de toekomst alsnog een samengaan met “De Peggebult” ten behoeve van een zogenaamde “brede” school mogelijk te maken. We melden dat nieuwbouw op de huidige locatie van CBS “De Peggebult” binnen een aantal jaren, wat ons betreft niet aan de orde kan zijn. Helaas gaan we daar als gemeenteraad niet over, maar we vinden wel dat we dit signaal moeten afgeven. Het voorliggende raadsvoorstel is op dit moment dan ook de juiste oplossing en we stemmen er mee in.

 

Agendapunt: Politiek actief/ leerlingen en de lokale democratie.                                                                                                                                                                                    Het betreft hier de uitwerking van een mede door ons tijdens de kaderbrief ingediende motie. Jenny heeft zich vanavond extra opgedoft om zowel de belangstellenden op de tribune als de kijkers via de live stream te overtuigen hoe leuk en belangrijk lokale politiek is. Ze houdt een gloedvol betoog! Door het aanbieden van een cursus politiek actief worden, wordt geprobeerd meer mensen voor de politiek te interesseren. Politiek, een veelbesproken onderwerp, iedereen heeft er een eigen gedachte bij, de 1 kiest voor links de ander kiest voor rechts. En dan komt het mooie….. hoe kom je gezamenlijk tot een goede oplossing, in onze visie dus een oplossing voor de inwoners van Ooststellingwerf. In 2018 zijn de gemeenteraad verkiezingen, wat zou het mooi zijn als we dan heel veel belangstellenden hebben om samen met ons mee te doen in de lokale politiek. De cursus burger en politiek geeft inzicht in de spelregels en de werkwijzen in het gemeentelijk apparaat en de politiek. Ook de leerlingen van het voortgezet onderwijs wordt een cursus aangeboden, eerst in de vorm van een pilot en als het positief wordt ervaren in een bredere opzet. Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we aan 1 cursus niet genoeg hebben. Onze inzet is om de politiek in Ooststellingwerf vooral van de inwoners van Ooststellingwerf te maken, dan wordt politiek in onze beleving nog leuker! We stemmen natuurlijk volmondig met dit voorstel in.

Agendapunt: 2e managementrapportage 2016                                                                                                                 Dit is de 2 update van het college aan de raad in 2016 over hoe we er op allerlei gebied voor staan. Ooststellingwerf staat er financieel onveranderd goed voor, daarnaast worden er allerlei positieve initiatieven in uitvoering gebracht. Positief gestemd kunnen wij ons vinden in het voorstel en de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.

Agendapunt: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016.                                                                                                       Dit gaat over de wijze waarop we samen met Opsterland en Weststellingwerf inkoop en aanbesteding willen laten plaatsvinden. In de commissievergadering heeft de discussie voldoende stof opgeleverd om een oordeel te kunnen vormen en is daardoor dus in de raadsvergadering een zogenaamd “hamerstuk” geworden. We stemmen er mee in