De geagendeerde Woonvisie en het Masterplan Appelscha, worden bij het vaststellen van de agenda er af gehaald omdat na de behandeling in de commissie is gebleken dat voor behandeling van deze onderwerpen toch meer voorbereiding nodig is .

Inspreker is vanavond dhr. Rademaker. Hij spreekt in over het onderwerp Mantelzorg.

Eerste agendapunt is:     Sport en bewegen in Zuidoost Friesland. Dit onderwerp is in mei vorig jaar ook besproken, toen waren er een aantal vragen van de PvdA en GL waar nu antwoord op is. Ook is het advies van de Sociaal Advies Raad afgewacht. Een pas sinds kort ingesteld adviesorgaan, die ook tijd en gelegenheid moeten krijgen om een gedegen advies te maken. Al met al redenen waarom het behoorlijk lang heeft geduurd. Een aantal oppositie partijen hebben amendementen ingediend: Amendement 1. De nota spreekt over 2016-2021 nu is het 2017 en logisch dus als er 2017 op komt te staan. Een terecht amendement, wij gaan er in mee. Amendement 2 Wil vastleggen dat topsporters meer actief betrokken worden bij de sport in onze gemeente. Dit wordt naar ons idee al volop gedaan en medewerking is afhankelijk van de topsporter, we kunnen dit niet opleggen. We steunen dit amendement dus niet. Amendement 3. Roept op tot behoud buurtsportcoaches, ook als de rijksbijdrage mocht wegvallen. Wij vinden de buurtsportcoaches belangrijk en willen ze graag behouden. Een eerste versie van het amendement bepaald behoud van de buurtsportcoaches, zonder rekening te houden met de financiële gevolgen voor onze gemeente. Na aanpassing van het amendement stemmen we er mee in. Amendement 4. Vraagt om een uitvoeringsnota, in de stukken wordt gesproken over een werkplan. Voor OoststellingwerfsBelang is een werkplan voldoende maar als de wethouder uitvoering wil geven aan het amendement dan vinden wij dat prima. We stemmen voor. Amendement 5 is ingediend door CU en D66 er wordt gesteld dat alle kinderen die de basisschool hebben doorlopen een zwemdiploma hebben. Dit gaat ons te ver. Na een eerdere motie over dit onderwerp hebben de scholen aangegeven zwemmen niet in hun lespakket te kunnen en willen inpassen. De verantwoordelijkheid voor zwemvaardigheid ligt eigenlijk bij de ouders. Toch stemmen we voor omdat er niets mis is met het stimuleren van ouders om hun kind op zwemles te laten gaan.  Inhoudelijk kan OoststellingwerfsBelang zich vinden in de Sportnota, we stemmen voor.

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016                                                                                                                                   Jenny verwoordde het vol passie als volgt: Voorzitter, voor ons ligt de Evaluatie kunst en cultuur beleid 2013 -2016 met als voorstel de aanbevelingen te verwerken in een te actualiseren nota voor 2017 – 2019. Voorzitter, Kunst en Cultuur zijn een uiting en een beleving van persoonlijke emoties. Het is moeilijk om voor een ander te bedenken wat hij van Kunst en Cultuur moet vinden. Dit is ook de reden dat OoststellingwerfsBelang de wijze waarop de laatste jaren uitvoering aan dit beleid is gegeven zo waardeert. Er wordt immers ingespeeld op de vraag  van onderop, waarbij de gemeente daar waar nodig faciliteert, voor alle inwoners van Ooststellingwerf. Ook voor de inwoners die het financieel niet ruim hebben. De missie: Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed  zorgen voor een levendige culturele gemeente en de Visie Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat. Deze missie en  visie hebben de laatste jaren bewezen de juiste te zijn. OoststellingwerfsBelang vindt dus ook dat voortzetting hiervan prima als uitgangspunt kan dienen. Het verbinden van de Bosbergtoren in Appelscha en de Uitkijktoren te Ravenswoud is een mooi streven. Als je op beide torens (niet tegelijk natuurlijk) gaat staan is het uitzicht heel verschillend. Bij de één zie je de toppen van de bomen, onze gemeente en de wijde omgeving, bij de ander zie je een mooie vlakte met broedende kraanvogels. Beide torens laten ons ver over onze gemeentegrenzen heen kijken, wij stellen dan ook voor om bij de te maken verbinding ook over onze gemeentegrenzen te kijken. Veenhuizen heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen en ook Westerveld met zijn Shakespeare theater en mooie bossen is een goede buur die waarschijnlijk beter is dan een verre vriend. Wij hebben in onze omgeving  heel wat te bieden voor die verre vriend die hier kan komen recreëren. Ook het betrekken van mensen die van over de landsgrenzen komen hoort daar natuurlijk bij. Voorzitter het zal u duidelijk zijn dat wij het amendement voor een uitvoeringsagenda niet zullen steunen. Wij hebben immers extra geld uitgetrokken in het coalitieakkoord voor kunst en cultuur, de Maderbeelden worden op diverse plaatsen in onze gemeente tentoongesteld, Basisscholen doen mee aan provinciale projecten over Cultuur en behalen daarmee zelfs prijzen, Voortgezet onderwijs doet mee aan uitwisselingsprogramma`s en schaakt er binnen kort weer op los. Kunst & Coo groeit en bloeit. Er wordt flink gewerkt richting Culturele Hoofdstad 2018. We hebben historische musea zoals Old Ark in onze gemeente en prachtige prentkunst in Fochteloo. De Schrieversronte brengt met het programma Tomke de stellingwerver taal al vroeg onder de aandacht bij de jeugd. Jongeren verenigingen en de burgemeester zijn in overleg geweest over de tentfeesten wat heeft geleid tot een nieuw evenementenbeleid. Toneel verenigingen spelen volop en vinden elkaar. Ondernemers tonen kunst in hun bedrijfspanden.   Kunstwerf bloeit, Openstal timmert goed aan de weg en trekt veel bezoekers. We gaan Ooststellingwerf 500 in gezamenlijkheid met alle inwoners vieren. Ons motto is: “Leg geen kunst en cultuur op maar laat het ontstaan”, ook dat is cultuur.

Evaluatie Mantelzorgbeleid 2013-2016.                                                                                                                                                     Doordat wethouder van Esch in de raadsvergadering van December 2016 ziek was is dit onderwerp verschoven naar deze avond. Onze inbreng zoals door Jenny verwoord: Voorzitter,voor ons ligt ter beoordeling de beleidsnota evaluatie mantelzorgondersteuning 2013-2016 met het voorstel om het huidige beleid voort te zetten tot 2020. Het is mooi dat in de voorliggende periode meer mantelzorgers bereikt zijn, dat ze ondersteuning  en af en toe een respijt moment krijgen. Ook is de jonge mantelzorger in het zonnetje gezet, allemaal prima werk, wat dat betreft zou je zeggen ga zo door met het ingezette beleid. Maar Voorzitter is dat niet wat al te gemakkelijk? Wat te denken van het initiatief dat OoststellingwerfsBelang tijdens de behandeling van de kadernota heeft genomen om middels een breed gedragen amendement  voor te stellen om een jongere tot 18 jaar niet als mantelzorger te benoemen. Natuurlijk mag hij/zij zorg/hulp verlenen maar dit mag niet ten koste gaan van de toegekende benodigde zorg. Bekrachtiging van dit  voorstel komt niet voor in de voorliggende nota, waar vinden we dit vastgestelde beleid terug als we deze nota ongewijzigd voortzetten tot 2020?  1 op de 5 volwassenen geeft mantelzorg, kijk om je heen en bedenk eens hoeveel van de raadsleden er meer dan 8 uur per week een mantelzorg taak er bij zou kunnen hebben? Ook binnen uw organisatie zullen er medewerkers zijn die een mantelzorgtaak op hun schouder hebben. Landelijk gezien heeft 71 % van alle mantelzorgers  een betaalde baan en dit percentage zal naar verwachting alleen maar hoger worden. Onze staatssecretaris Dhr. van Rijn schreef in opdracht van de regering en naar aanleiding van de persberichten over de zorg aan zijn moeder een beleidstuk over zorg met als Titel:”Waardigheid en Trots”. Een beleidsstuk met uitgangspunten die de komende verkiezingsperiode gebruikt  worden bij de landelijke partijen, immers wie wil niet de zorg voor de oudere/zieke in ons land verbeteren? De inhoud van het stuk legt  heel veel de nadruk op de mantelzorger, zijn bijdrage aan de zorg zowel in- als buiten een zorginstelling gaat een steeds belangrijker rol spelen in het leefplezier van de oudere/zieke. Leefplezier daar draait het toch om? Kortom de zorg kan niet meer zonder de bijdrage van onze mantelzorgers en ook al is deze zorg vrijblijvend, je ontkomt er niet aan. Onze koning gaf in zijn nieuwjaarstoespraak ook al aan dat mantelzorgers onder de aandacht moeten blijven. Dit alles vraagt een andere kijk op mantelzorg,  er zijn bijvoorbeeld creatieve ondernemende mensen opgestaan als mantelzorgmakelaar.  Deze makelaar kan ter ontlasting van de mantelzorger, bemiddelen en/of helpen bij regeltaken en met werkgevers in gesprek gaan. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de kosten van deze makelaar. Ook zijn er een aantal gemeenten die vanuit de Wmo gelden deze makelaar vergoeden. OoststellingwerfsBelang is geen voorstander van de mantelzorgmakelaar in deze vorm en weet ook niet of de vraag er naar is, maar zou wel willen aangeven dat wanneer er in onze gemeente mantelzorgers zijn die gebruik maken van een mantelzorgmakelaar, we dit graag ingevuld zouden zien door een medewerker van het gebiedsteam. Geen extra laag in de zorg. Voorzitter wij evalueren de beleidsnotitie mantelzorg ondersteuning 2013-2016… vanaf 1 januari 2015 is de decentralisatie van kracht gegaan  en vanaf dat moment is mantelzorg min of meer “echte“ zorg, althans het wordt meegerekend in de zorg. OoststellingwerfsBelang is van mening dat een nieuw beleid dat pas geëvalueerd zal worden in 2020  een te grote periode overbrugt. Immers vanaf 1 januari 2015 tot 2020 is 5 jaar, terwijl er ongelooflijk veel veranderingen in de zorg zijn en er zullen ook nog vele komen. Krantenkoppen laten ons lezen dat mantelzorgers vaker bij huisartsen aankloppen voor klachten. Het is de taak van de gemeente om de regie te voeren over het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. De tussenevaluatie kan bijdragen tot het zo nodig tijdig bijstellen van het mantelzorgbeleid. OoststellingwerfsBelang kan instemmen met de evaluatie 2013-2016 en is  tevreden met de mantelzorg ondersteuning tot nu toe. Het ingezette beleid kan door kan gaan maar dan wel met een tussenevaluatie eind 2018 en het vrijwaren van verplichte (voor zorg meetellende) mantelzorg voor jongeren tot 18 jaar. Wij horen dan ook  graag van de wethouder of  hij bereid is om aan de vraag om een tussenevaluatie eind 2018 te voldoen. Eventueel hebben wij nog een amendement achter de hand om een evaluatie door de Raad te laten vaststellen.                             De wethouder zegt een tussentijdse update eind 2018 toe . We stemmen hierop in met de voorliggende nota.

Laatste onderwerp is het voorstel tot toestemming verlenen van de bouw van 8 appartementen aan de Herenweg te Donkerbroek. Het betreft een zogenaamd hamerstuk, behandeling heeft in de commissievergadering al uitgebreid plaatsgevonden. We zijn blij dat er ook in Donkerbroek weer gebouwd gaat worden.  Het voorstel wordt aangenomen.