Na de huishoudelijke agendapunten beginnen we met:

Nieuw voorbereidingsbesluit ten behoeve van het opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan voor de Prikkedam.   

Zowel een eerder vastgesteld bestemmingsplan als ook een beheersverordening zijn door de Raad van State vernietigd. Met name de geluidoverlast en de wijze van meting van geluid vormen veel stof tot discussie voor de deskundigen. Het is al jarenlang een hoofdpijndossiers, ook vorige colleges hebben hier nooit een sluitende regeling voor kunnen treffen. Voor ons is vooral belangrijk dat het huidige gebruik zo mogelijk wordt vergund en de overlast voor alle omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt. Helaas nemen deze procedures veel tijd in beslag en is er zelfs dan geen zicht op gegarandeerde goedkeuring door de Raad van State. Er wordt, behoudens de fractie van D66,  goedkeuring aan de voorbereidingprocedure gegeven.

Bestemmingsplan Meidoornlaan 34-36 te Haulerwijk 

Wij hebben geen bezwaren tegen dit voorstel. Het voorstel wordt door een meerderheid van de Raad aangenomen.

Nota grondprijzen.    

Bij  dit voorstel dienen wij een amendement in waarbij de PvdA en Stellingwerf+ meegaan als mede indieners. Het  amendement heeft tot doel het mogelijk te maken dat de grondprijzen voor woningbouw in de dorpen aangepast kunnen worden op basis van de aanwezigheid van  voorzieningen. Ons voorstel wordt evenals de Nota door een meerderheid van de Raad aangenomen.

Beantwoording vragen GroenLinks en PvdA inzake bomenkap Harambeterrein    

Wethouder Sierd de Boer beantwoord de schriftelijke vragen van GroenLinks en de PvdA over dit onderwerp. Beide zijn akkoord met de beantwoording van de vragen. De wethouder geeft aan dat wanneer er toch nog ontwikkelingen zijn, de raad tijdig wordt geinformeerd.

Vervolgens zijn er nog een flink aantal hamerstukken aan de orde, met name over overhevelingen van budgetten en het vaststellen van diverse tarieven voor volgend jaar. Ze worden allen aangenomen.

Als laatste agendapunt 24:  Voorstel Prioritering Masterplan Oosterwolde.

Voorgesteld wordt om een aantal onderdelen van het Masterplan Oosterwolde-Centrum op basis van nieuwe ontwikkelingen te schrappen en de overgebleven onderdelen middels een 2-tal projecten tot uitvoering te brengen. Dit is de opmaat naar een verdere voltooing van Masterplan Oosterwolde-Centrum/ Venekoten-Noord. De Raad stemt hier mee in.