De werkgeverscommissie bij monde van de heer Ter Heide maakt bekend dat er een nieuwe plaatsvervangend griffier is aangenomen, mevrouw Ilse van de Veen.

Er wordt vanavond ingesproken door 2 personen.

Als eerste Dhr. I. Hoeksma, hij spreekt over de omgevingsvergunning Hoofdweg Boven 40 te Haulerwijk. Hij geeft aan de naaste buren te zijn van de ter vergunning gevraagde mini-camping te Haulerwijk. Hij vindt dat activiteiten zich ook uitbreiden naar locaties buiten het terrein van de mini-camping, namelijk naar een voormalige stal en spreekt de zorg uit dat dit overlast zal meebrengen voor de buren.

 

Vervolgens spreekt de heer B. Plender, voorzitter van Plaatselijk Belang Donkerbroek in, mede namens de medezeggenschapsraden van de christelijke- en openbare scholen van Donkerbroek. Men wil graag nieuwbouw van de samen te voegen scholen en dit in combinatie met de bouw van een Multifunctioneel Centrum realiseren. Hij roept de raad op te investeren in het dorp Donkerbroek.

Vervolgens spreekt de heer B. Plender in over geluidsoverlast voor omwonenden van de N381. Hoewel er al enkele jaren over wordt gesproken hebben de omwonenden nog steeds geen toezegging over een adequate oplossing voor de door hen ervaren overlast. Een motie van de PvdA mede ingediend door OoststellingwerfsBelang waarin het college wordt opgeroepen om hierover met de provincie in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing staat later deze avond op de agenda.

 

Rapport Rekenkamercommissie met betrekking tot de armoedebestrijding:           Het rapport heeft veel stof doen opwaaien en in de commissie is er stevig met de wethouder over gediscussieerd. Het rapport gaat over de situatie in 2015, een periode waarin veel zaken van Rijk naar gemeente over gingen en er de nodige opstartproblemen waren. Inmiddels is er voortvarend met de armoedebestrijding aan de slag gegaan en staat het er nu veel beter voor. Een door het college aangepast voorstel aan de raad wordt raad breed aangenomen.

Uitvoeringsprogramma Omgevingswet: Deze wet gaat een enorme verandering van allerlei regels teweeg brengen. Bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, maar ook APV regels worden allemaal ondergebracht in deze wet, met onder andere als doel het verminderen en vereenvoudigen van de regelgeving. Het verminderen van regelgeving is 1 van onze doelen, dus dit spreekt ons erg aan. Wel vinden we dat onder andere de rol van de Raad niet in het voorstel genoemd staat en dat voor een goede beoordeling de Raad getraind dient te worden. We hebben in de commissiebehandeling al aangekondigd hiertoe een amendement te zullen indienen. PvdA en Groen Links dienen hem samen met ons in. Zowel ons amendement als ook het gewijzigde voorstel worden met algemene stemmen aangenomen.

Vaststellen bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 en 68 te Haulerwijk:

Het betreft hier de vervanging van een 2 onder 1 kap woning door 2 vrijstaande woningen. Er zijn een aantal zienswijzen, onder andere door de buren, ingediend, die naar onze mening voldoende zijn beantwoord. We vinden de huizen passen in de aanwezige lintbebouwing en vragen het college zo veel mogelijk rekening te houden met de bezwaren van de buren. We stemmen samen met het CDA voor het voorstel, de andere fracties stemmen tegen. De stemmen staken ( 9 voor en 9 tegen) waardoor er de eerstvolgende raadvergadering opnieuw over dit onderwerp zal worden gestemd.

 

Vervolgens worden er een 5 tal hamerstukken met algemene stemmen aangenomen : Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018 ; Inrichting en herinrichting parkeerterrein Trambaan en Brugkampweg; Omgevingsvergunning Hoofdweg-Boven 41 te Haulerwijk en  Omgevingsvergunning Bûtenweg 6 te Elsloo.

Voor het  benoemen van plaatsvervangend leden werkgeverscommissie,  wordt een stembureau ingericht, mevrouw Duin en de heer Nijboer worden na stemming gekozen.

Laatste onderwerp vanavond is de motie vreemd aan de orde van de dag over de aanpak van overlast voor omwonenden N381. Er wordt in de motie gevraagd naar maatwerkoplossingen te zoeken en bij de aanleg tot dubbelbaans gebruik te maken van het principe “werk-met-werk-maken”. Het college geeft door afwezigheid van wethouder Van den Boer, bij monde van onze wethouder Sierd de Boer aan de motie over te kunnen nemen. Bij stemming stemt een ieder, behoudens de heer Oosterloo,  voor de motie.