Vanavond volle tribunes vanwege het onderwerp wijziging bestemmingsplannen ten behoeve aanleg zonnepaneelvelden op gemeentelijke gronden. Bij het onderwerp mededelingen vraagt onze fractievoorzitter Henk Dongstra het woord. Dit omdat de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf zojuist in een besloten overleg heeft besloten een positieve aanbeveling te doen aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties ( dhr. Plassterk) voor de herbenoeming van burgemeester Oosterman. Na een felicitatiepauze opent burgemeester Oosterman de vergadering.

D66 vraagt om de behandeling van het onderwerp zonnepaneelvelden uit te stellen. Het college heeft de Raad ‘s morgens nog een gewijzigde versie van het voorstel gestuurd. Wij hebben geen moeite met behandeling van het gewijzigde voorstel, er zijn immers veel belangstellenden voor dit onderwerp aanwezig op de tribune, maar veel raadsleden hebben pas ’s avonds na hun werk kennis van de verandering kunnen nemen. Deze nieuwe informatie moet ook door hen eerst worden bestudeerd. Als compromis wordt besloten dit agendapunt op donderdag 20 april te behandelen. Een aantal insprekers over dit onderwerp doet nu al hun zegje. De overige agendapunten worden behandeld:

Overgebleven te behandelen onderwerp is de aanpassing Algemene Politie Verordening (APV) gemeente Ooststellingwerf. In de commissievergadering is er al uitgebreid over gediscussieerd, met hier en daar een kleine aanpassing kan er nu definitief over worden besloten. Kortgeleden is in Den Haag een APV aangepast omdat er formeel een verbod op stoepkrijten door kinderen in zou staan. Op initiatief van D66 is hierover een amendement opgesteld, zij vinden dat het verbod ook in onze APV staat. Wij vinden dat nergens in de APV staat dat het verboden is voor kinderen om te stoepkrijten en vinden dat D66 bij dit onderwerp “symboolpolitiek” bedrijft. Geen burgemeester of opsporingsambtenaar zal het immers in zijn hoofd halen stoep krijtende kinderen te bekeuren, als dit veilig en niet hinderlijk gebeurt.  Ooststellingwerf kun je op dit vlak niet vergelijken met de houding in de grote steden. Jenny verwoordt dit keurig als volgt:  “Verven: is een kleur aanbrengen met als doel een permanente kleur verandering. Kladden: Kalken, kliederen, knoeien, Morsen. Naar het idee van OoststellingwerfsBelang valt stoepkrijten niet onder art. 2.42 “Kladden en Plakken”  Wat is stoepkrijten: De stoep wordt  bekrijt met  kleurige tekeningen, als creatieve uitingen of als onderdeel van een spel, hinkel parcours of  speurtocht  bijvoorbeeld. Wat kan daar op tegen zijn: Het fleurt de gemeente op tot de eerstvolgende regenbui de tekeningen weer weg veegt. Soms zou je hopen dat dit met het onkruid tussen de tegels ook zo makkelijk ging. OoststellingwerfsBelang kan zich werkelijk niet voorstellen dat de burgemeester (als eigenaar van de portefeuille handhaving) de opdracht gaat geven voor het opsporen en vervolgen van stoep krijtende kinderen. Wel kunnen we ons voorstellen dat wanneer je stoepteken activiteiten gaat houden waarvoor een straat afgezet moet worden, er overleg moet zijn over het afsluiten van deze weg. We wachten het advies van de portefeuillehouder af alvorens te besluiten hoe we stemmen. Onze vraag aan de indiener van het amendement: Wat wordt er verstaan onder normaal gebruik en in de toelichting wordt gesproken over “veilig” en “creatieve expressie”, waarom vinden we deze tekst niet terug in het aan te passen artikel, voor ons is de veiligheid altijd een cruciaal punt. De portefeuillehouder geeft aan geen moeite te hebben met het toevoegen van extra regels. We stemmen tegen het amendement omdat we tegen overbodige regeldruk zijn, daar is hier volgens ons sprake van. We stemmen voor de aangepaste APV, hij wordt met meerderheid van stemmen gewijzigd vastgesteld.

De andere onderwerpen zijn allen hamerstukken en worden zonder discussie aangenomen.

Op 20 april wordt de raadvergadering voortgezet met als enige agendapunt wijziging bestemmingsplannen ten behoeve van de aanleg van zonnepaneelvelden op gemeentelijke gronden. Op initiatief van OoststellingwerfsBelang is er in november 2014 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om gemeentelijke gronden die niet in exploitatie worden genomen, ter beschikking te stellen aan lokale organisaties zoals de energie coöperatie, om zo energiebewustwording en het lokaal opwekken van energie een impuls te geven en participatie te bevorderen. Daarnaast een grote kans om zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de CO2 uitstoot in onze gemeente fors te beperken. De realisatie zou eigenlijk een feestje moeten zijn dus!! Het college komt nu met voorstellen om samen met het bedrijf Groenleven zonnepaneelvelden op deze gronden te realiseren. We hebben al regelmatig aan de bel getrokken  over de wijze waarop deze ontwikkeling tot nu toe plaats vindt. De lokale organisaties zoals energie coöperatie  “De Eendracht en de stichting “DO” ( duurzaam Ooststellingwerf) zijn niet bij het project betrokken. Ook de plaatselijke belangen zijn naar onze mening niet op een juiste wijze bij de aanloop naar dit plan betrokken. We hebben hierover een aantal malen schriftelijke vragen gesteld aan portefeuillehouder Welle en zijn hierover ook bij hem op gesprek geweest. De plannen zijn inmiddels onder protest van bewoners uit een aantal dorpen aangepast. Voorliggend voorstel is om zonnevelden te realiseren te Appelscha Hoog, Donkerbroek, Haulerwijk en Oosterwolde locatie Houtwal. Door de nodige druk, onder andere vanuit onze fractie zijn de bezwaren op de locatie Appelscha voor een groot gedeelte weggenomen. Het college is weer in gesprek met de eigenaar van de naastliggende golfbaan over een mogelijke gronddeal, waardoor er uitbreiding van het aantal holes kan plaatsvinden. Ook wordt er een betere inpassing van de panelen toegezegd, waardoor deze beter in de omgeving passen. Ook voor Haulerwijk worden aanpassingen toegezegd en met het oplossen van voorziene knelpunten voor wat betreft de ontsluiting van het bedrijventerrein zal de gemeente waar mogelijk gaan helpen. Knelpunt blijft de locatie Houtwal, de aanwonenden zijn niet– of nauwelijks door de gemeente over de plannen ingelicht, ze hebben dus ook niet hun meningen goed kunnen ventileren. Onverteerbaar voor ons, samen met een groot aantal andere partijen. We willen dat deze locatie uit de plannen wordt verwijderd. De VVD fractie, houdt een fel betoog over de gevolgde werkwijze en geeft aan niet met de plannen akkoord te gaan. Nadat er middels een amendement is besloten de locatie Houtwal uit de plannen te verwijderen, wordt er gestemd over het aangepaste voorstel. Het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen. Onze fractie stemt in meerderheid voor, maar wel verdeeld. Er ligt veel emotie aan de stemming ten grondslag wat het ons moeilijk maakt om een goede keuze te maken tussen het realiseren van een forse CO2 reductie door de aanleg van zonnepaneelvelden, zoals de coalitiepartijen hebben afgesproken, of het blijven veroordelen van de tot nu gevolgde procedure door tegen het voorstel te stemmen.

Tijdens de vele schorsingen heeft de oppositie een motie van wantrouwen tegen verantwoordelijk wethouder Welle opgesteld.

Wethouder Welle vraagt echter zelf het woord en maakt kenbaar per direct te stoppen met zijn functie als wethouder. Hij voelt zich niet voldoende gesteund door de raad en noemt zichzelf aangeschoten wild. Een keuze die we respecteren.

Een bijzonder einde van een erg roerige raadsvergadering dus.