Vanavond een beperkt aantal agendapunten, maar wel 2 moties vreemd aan de orde, het belooft een avond met pittige debatten te worden.

Na de afhandeling van de ingekomen stukken komt als eerstvolgende agendapunt de benoeming van mevrouw A. Looijen  als raadsopvolger voor de VVD aan de orde. Door het vertrek van de heer Monderman heeft de VVD een tijdlang met maar 1 raadsopvolger gewerkt, ze zijn blij dat ze een nieuwe kandidaat hebben kunnen voordragen, kan de werklast weer een beetje verdeeld worden.

Het volgende agendapunt betreft het vaststellen visie biobased economy (werken aan een zogenaamde circulaire keten, waarin reststoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt) en voor de verdere ontwikkeling beschikbaar stellen van € 40.000. Goed dat we op dit gebied een meer gerichte keuze maken voor wat betreft de accenten in onze regio: Agro en Food, Bouw en Recreatie en toerisme. Vooral deze laatste zal nog een lastige klus worden omdat deze vooral een hoog geniet- en vermaak gehalte hebben waarbij de focus vaak minder op biobased ligt, een grote uitdaging dus. In de commissie is al uitgebreid gediscussieerd over de voorliggende visie, waarbij vooral het ontbreken van heldere doelstellingen meermaals aan bod kwam. Het nog op te stellen uitvoeringsprogramma zal hier volgens de portefeuillehouder antwoord op gaan geven. Hier van uit  gaande is de fractie van OoststellingwerfsBelang akkoord met dit voorstel.

De volgende 2 agendapunten zijn zogenaamde hamerstukken, ze zijn naar oordeel van de partijen in de commissievergadering reeds voldoende behandeld. Het betreft het goedkeuren van de kaderbrief Veiligheidsregio en het goedkeuren van de aanschaf van audio en video apparatuur voor het opnemen en uitzenden van de raadsactiviteiten in de raadzaal. De oude apparatuur is al een tijd aan vervanging toe, de vele storingen leiden regelmatig tot de nodige ergernissen.

Dan komende de 2 moties vreemd aan de orde van de dag aan de beurt:

Het betreft een motie waarin het college wordt opgeroepen op de aandeelhoudersvergadering van het REC ( de afvalverbrandingsinstallatie te Harlingen) aan de directie op te dragen diverse maatregelen te nemen waardoor er gegarandeerd geen uitstoot meer kan plaatsvinden. We hebben de motie in de fractie uitvoerig besproken en vinden dat het college op de aandeelhoudersvergadering duidelijk moet uitspreken dat we grote zorgen over de veiligheid en de mogelijke gezondheidsrisico’s rond de afvalverwerker hebben. Ook dat er maximaal moet worden ingezet om problemen in de toekomst te voorkomen. De motie van D66 gaat echter veel verder, is naar onze mening veel te gedetailleerd, niet realistisch en spreekt over zaken waar wij als raad niet over gaan en ook geen verstand van hebben. We leggen dan ook een stemverklaring af waarin we kenbaar maken dat we de veiligheid en de gezondheid van een ieder in en rond de REC gegarandeerd moet zijn. Dat we de basis van de motie, het verbeteren van de installatie, de werkwijze en procedures om toekomstige problemen te voorkomen, steunen, maar niet kunnen meegaan in de verdere opzet van de motie om eerder vermelde redenen. De motie wordt aangenomen zonder de steun van OoststellingwerfsBelang en VVD.

Vervolgens gaan we een motie behandelen over de kap van een aantal bomen op het voormalige Harambe terrein te Appelscha. Het college wil een kapvergunning verstrekken, hiertegen zijn een 2-tal bezwaren ingediend, 1 bij de voorzieningenrechter en 1 bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Bij vaststelling van het bestemmingsplan is een passage opgenomen waarin staat dat de bomen een   oude beuk en een aantal zilveressen, in principe behouden blijven. De bomen staan ook vermeld op een gemeentelijke bomenlijst. Er liggen nu plannen voor de bouw van een aantal woningen op dit terrein, de aanwezigheid van een aantal oude essenbomen levert problemen op voor de situering van de woningen en het opwekken van zon energie, daarnaast valt er regelmatig het nodige dood hout uit de bomen, een bekend gegeven bij essenbomen, overlast en gevaar dus. Ook een aantal direct aanwonenden zien de bomen graag verdwijnen. Het college heeft op verzoek van de projectontwikkelaars een heroverweging gemaakt over de status van de bomen en is van mening dat kappen van de essen kan worden toegestaan, de beuk moet bewaard blijven. Omdat het college afwijkt van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan is door Groen Links, gesteund door de rest van de oppositie de motie opgesteld waarin wordt opgeroepen de voorgenomen kapvergunning in te trekken. Stof voor een pittige discussie in de raad, waar allerlei voor- en tegens ter tafel komen. Onze wethouder Sierd de Boer erkent dat het beter was geweest dat de raad door het college over dit voornemen was geïnformeerd, hoewel de bevoegdheid tot het verlenen van een kapvergunning bij het college ligt. Hij biedt namens het college hiervoor verontschuldigingen aan. Omdat er 2 bezwaren tegen de voorgenomen vergunning zijn ingediend dient hier naar onze mening eerst uitspraak over worden gedaan alvorens een heroverweging van het besluit moet plaatvinden. Er mag tot het moment van de uitspraak geen kap plaatsvinden. De oppositie is het hier niet mee eens en de politieke sfeer wordt grimmig. De motie wordt verworpen.

Groen Links vraagt, zoals was te verwachten, een schorsing aan en komt, samen met PvdA en D66, met een motie van wantrouwen tegen het gehele college.  Deze motie staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot de werkelijkheid, de suggestie dat het college fout op fout stapelt en niet geschikt is voor het uitvoeren van hun taak slaat helemaal nergens op. Naar onze mening is hier sprake van politieke frustratie vanwege het niet vat kunnen krijgen op de doorgaans constructieve en goede wijze waarop het college en de coalitie uitvoering geeft aan het besturen van onze gemeente aan de hand van ons coalitieprogramma. Dat de communicatie in deze zaak beter had gekund is een feit, daar zijn excuses voor aangeboden. Christen Unie en Stellingwerf Plus kunnen zich ook totaal niet vinden in het opzeggen van het vertrouwen in het college. Na beraad verdedigt wethouder Van Esch namens het college nogmaals het door het college gevoerde beleid en wijst de inhoud van de motie af. De motie wordt vervolgens verworpen door een meerderheid van de raad. Dit is tevens het einde van een tumultueuze politieke avond.

In maart kunnen we weer volop aan de bak, onder andere het bestemmingsplan buitengebied, een zwaar dossier, ligt ter goedkeuring voor. Ook hier staan de neuzen niet allemaal dezelfde kant op, we hebben al de nodige vragen gesteld en hopen met een goede voorbereiding het plan op een goede wijze vastgesteld te krijgen.