Doordat een aantal onderwerpen die voor vanavond geagendeerd stonden niet klaar zijn voor behandeling in de Raad is de agenda behoorlijk uitgedund, het zal 1 van de kortste vergaderingen uit deze raadsperiode worden. Slecht 1 agendapunt zal in 1 termijn worden behandeld, de overige zijn hamerstukken. Het te behandelen agendapunt betreft het goedkeuren van de kaderbrief veiligheidsregio Fryslan en de door het college hierover opgestelde zienswijze.

Veiligheid van onze mensen vinden we belangrijk, helaas is onze invloed op de van rijkswege opgelegde veiligheidsregio zeer beperkt. Dit is mede de reden dat het college samen met Opsterland een zienswijze wil indienen. Onderstaand onze inbreng verwoord door Wolter Slager waarmee we vooral ook onze onmacht in deze hebben willen uitspreken:

Voorzitter vorenstaande is voor OoststellingwerfsBelang een jaarlijks terugkerende exercitie, waar we op zijn minst gezegd niet vrolijk van worden. Daar waar we lokaal de zaken goed op orde hebben is de veiligheidsregio een instelling waar we een verplichte deelname in hebben. We hebben er als raad geen vat op, de kosten worden ieder jaar hoger en de service lager. We hebben onder andere een prachtige bruidsschat ingebracht in de vorm van een aantal nieuwe en goed geoutilleerde brandweerkazernes met gemotiveerde vrijwilligers en goed materieel, maar de tegenprestatie laat wat ons betreft behoorlijk te wensen over. De vrees voor sluiting van brandweerkazernes zoals gisteren in de Raad van Opsterland is uitgesproken kan door ons gedeeld worden. We hopen dan ook dat onze portefeuille houder zich uitspreekt dat hij alles in het werk zal stellen om goede brandweerzorg in onze gemeente te waarborgen en dat uitholling van de organisatie niet aan de orde kan zijn. OoststellingwerfsBelang heeft veiligheid hoog in het vaandel en is voortdurend actief om de vinger aan de pols te houden, als voorbeeld kan dienen de onveilige situatie bij de aanpassing van de N381 omgeving Duistereweg waar op initiatief van OoststellingwerfsBelang maatregelen zijn getroffen om de veiligheid voor met name fietsers, veelal schoolgaande kinderen, te verhogen. Meer recenter voorbeeld is de veiligheid om- en in de Bosbergtoren waarover OoststellingwerfsBelang vragen heeft gesteld en waar de wethouder inmiddels heeft toegezegd een calamiteitenplan te zullen opstellen en te zorgen dat de noodprocedures helder zijn voor bezoeker en hulpverlener. Allemaal zaken waar we als raad nog invloed op kunnen uitoefenen, maar de Veiligheidsregio is voor ons doorgaans slikken wat je krijgt aangeboden. Zo zijn bijvoorbeeld de voorgeschreven aanrijdtijden voor hulpverlening in onze regio niet haalbaar. Hier wordt niet op geïnvesteerd maar simpelweg benoemd als aanvaardbaar risico, wat doet dit met het veiligheidsgevoel van onze inwoners? Als we het hebben over maatregelen bij evenementen is juist het omgekeerde van toepassing: Dorpsfeesten worden jaar op jaar belast met extra veiligheidsvoorschriften, het ringrijden te Oldeberkoop was afgelopen jaar bijna ten prooi gevallen aan de extra regelzucht. Inzet van brandweer bij bijvoorbeeld een autocross stuit op problemen. Een incident elders in Nederland leidt steevast tot extra regelzucht en beperkingen voor allerlei initiatieven in onze gemeente. OoststellingwerfsBelang vindt dit jammer. Wat te denken van het stoppen van een aantal goed gemotiveerde en opgeleide vrijwillige brandweermannen, dit omdat ze gefrustreerd raakten van de vele administratieve procedures en regelzucht in de nieuwe organisatie, jammer! Gevolg was wel dat het opleidingsbudget direct naar boven moet worden bijgesteld, er moet immers weer extra personeel worden gezocht en opgeleid, waarvan de rekening bij de gemeenten wordt neergelegd. Geld dat we liever in zichtbare veiligheid hadden gestoken. We zijn dan ook blij dat het college voorstelt, samen met Opsterland een zienswijze in te dienen en niet in te stemmen met de kaderbrief 2018-2021. Als minderheid van de gemeenten in Friesland zal de zienswijze geen aanpassing van de kaderbrief opleveren, maar de signaalwerking is duidelijk.  Wat OoststellingwerfsBelang betreft had de veiligheidsregio in deze vorm, bij de provincie kunnen worden belegd, de huidige vorm zal voor ons een jaarlijkse last op de begroting zijn waar we nagenoeg geen invloed op hebben. Voor ons als lokale partij een verantwoordelijkheid die moeilijk te dragen is.                                                                              Voor wat betreft het amendement van Groen Links hebben we geen behoefte deze te steunen. In de commissie is al helder geworden dat de voorgestelde zienswijze niet past in de plannen van het regie voeren zoals groen Links deze voorstaat.

Een 3 tal hamerstukken te weten de instelling van een vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, het opheffen van de jongerenraad en de benoeming en ontslag leden Hus en Hiem vormden de afsluiting van deze raadvergadering, alle voorstellen werden met meerderheid aangenomen.