In juni is het een drukke maand geweest voor de raadsfracties, de kaderbrief, allerlei zaken die voor het reces nog behandeld moeten worden, waarvan de behandeling van de “Visie Sportaccommodaties 2015-2030” niet de minste was. Onderstaand een verslag:

Kaderbrief 16 juni, inbreng fractievoorzitter OoststellingwerfsBelang:

Voorzitter,                                                                                                                                                                                                                                       Laat ik beginnen met te stellen dat OoststellingwerfsBelang content is met deze kaderbrief. Ook deze kaderbrief is geschreven / opgesteld met als basis het coalitieakkoord tussen OoststellingwerfsBelang – CDA en VVD getiteld “Samen Voortbouwen”. M.a.w. we gaan verder op de ingeslagen weg.

Voorzitter de kaderbrief wordt vertaald in een begroting welke we in dit najaar gaan behandelen. Dan krijgen we ook meer inzicht op Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat gaat dat kosten en als belangrijkste Wat merkt de burger ervan.

Daarin geven we ook invulling aan de definitieve budgettaire gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds 2e of 3e tranche. Dan krijgen we antwoord op de vraag van “is alles wel uitvoerbaar”.

De uitgangspunten in het kader van nieuw beleid en lokale lasten geven een positief beeld. U schrijft daar ook over op blz. 29 van de kaderbrief. M.a.w. onze burgers worden niet met hogere lasten opgezadeld.

Voorzitter ik ga niet alle hoofdstukken uitvoerig behandelen. Wil wel een paar zaken onder uw aandacht brengen:

·        Er is op een aantal terreinen aandacht voor het onderwerp Cultuur en op dit moment vooral in relatie met de festiviteiten rondom de Culturele Hoofdstad in 2018. We zijn content met de stellingname van het college dat de activiteiten zich niet alleen op 2018 concentreren maar ook op de jaren daarna. U noemde als bijzondere aandachtspunten de recreatie en het toerisme.

·        DE OWO samenwerking. Kort geleden is in deze raad het besluit genomen om een gezamenlijke visie op te stellen waarop de ambtelijke samenwerking zijn vorm kan krijgen. OoststellingwerfsBelang is benieuwd naar de stand van zaken op dit moment omdat met name in Weststellingwerf een iets andere weg wordt ingeslagen. Dat dat vertragend werk lijkt onontkoombaar. Graag een reactie. OoststellingwerfsBelang is en blijft van mening dat een ambtelijke fusie van toegevoegde waarde kan zijn op de kwaliteit van het in stand houden van de eigen gemeente. Samengaan of fuseren met de andere gemeenten is voor OoststellingwerfsBelang niet aan de orde. Wij zijn en blijven voor het dichtbij zichtbaar en bereikbaar zijn voor de burgers van Ooststellingwerf.

·        Strategische projecten. We hebben het al enige tijd over de reeds bekende projecten. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar we constateren wel dat er op een aantal terreinen hard gewerkt wordt om de eerste resultaten te tonen. Hou de gang er in.

·        Binnenkort gaan we o.a. besluiten nemen over de visie sportaccommodaties. De inhoud van de visie behelst een aantal onderdelen en zou wat ons betreft wel op de lijst van strategische projecten kunnen  worden geplaatst.

·        Bij de behandeling van eerdere kaderbrieven heeft de fractie van OoststellingwerfsBelang steeds haar ongenoegen geuit over de rol die de woningbouwcorporaties spelen in het huidige woningbouw beleid. We zien nog steeds geen enkel initiatief vanaf hun zijde en o.i. geven ze nog steeds op geen enkele wijze invulling aan hun kerntaak nl. het realiseren van Sociale Woningbouw in onze gemeente. We willen het college nogmaals nadrukkelijk verzoeken met die partijen in gesprek te gaan en hun min of meer te dwingen terug te gaan naar daar waarvoor ze zijn opgericht. En dat niet alleen. De realisatie en ontwikkelingen op het Ecomunitypark kan leiden tot het ontstaan van mogelijk ruim 600 nieuwe banen. Dus mogelijk ook nieuwe inwoners voor Ooststellingwerf. Heeft het college al nagedacht om woningbouwprogramma’s in dat kader te ontwikkelen met b.v. de lokale ondernemers?

·        Besteding van de eenmalige precariogelden. Op blz. 8 van de kaderbrief doet u voorstellen over de hoogte van de te besteden gelden en de criteria waaraan een voorstel moet voldoen. € 2 miljoen is er te besteden, waarbij als een verrassing uit het doosje kwam dat u voorstelt € 1 miljoen te willen investeren in het Bio-based centre op het Ecomunity park. De informatie die we kort geleden daarover hebben ontvangen heeft helderheid gegeven en we kunnen ons vinden in dit voorstel. Het andere miljoen is dus besteedbaar en er kunnen ideeën worden aangedragen. Tijdens de begrotingsbehandeling komt u met voorstellen uit de ingediende “wensen” moties. De criteria die u daarvoor aanlegt zijn wat onze fractie betreft helder. Het is goed dat ook onze burgers hierbij nadrukkelijk betrokken worden met het aandragen van ideeën. Van onder op – dit spreekt OoststellingwerfsBelang erg aan.

·        In het kader van het indienen van wensen heeft OoststellingwerfsBelang een 2-tal onderwerpen via een motie ingediend. Ik zal daar in de tweede termijn op terug komen.

·        Voor wat betreft de uitvoering van werkzaamheden aan het Stipeplein zijn we verheugd dat er eindelijk iets is gestart. De Rabobank is aangekocht en gesloopt, maar er moet meer gebeuren. Soms begrijpen burgers niet dat na besluitvorming het zo lang duurt eer de schop in de grond gaat. We zijn nu zover dat ook iets verwacht mag worden van de ondernemers. Op het gebied van verder ontwikkelen en het aantrekkelijk maken van het winkelgebied zijn zij o.i. nu aan zet om met initiatieven te komen. Hopelijk dat Spare Space daar een positieve rol kan spelen.

·        Als het over ontwikkelen van winkelcentrums gaat ligt de nadruk erg op Oosterwolde, maar kunt u ook duidelijkheid geven over hoe het op dit moment gaat met het winkel gebied in Appelscha nadat daar in het afgelopen jaar een werkgroep van start is gegaan?

·        De Meerjaren Onderhoud Planning wegen wordt weer geactualiseerd en conform het coalitie akkoord zal daar actie op worden uitgevoerd. De fractie van OoststellingwerfsBelang gaat er van uit dat een deel van die aanpak via de precariogelden wordt gefinancierd.

·        Op het gebied van de financiën voorzitter wil ik graag kwijt dat door het gevoerde beleid van deze coalitie onze financiële positie redelijk goed is. Lang niet iedere gemeente kan ons dat nazeggen. Nu zeg ik niet dat er geen zorgen zijn. De vorige week gepresenteerde gevolgen van de zgn. Meicirculaire kondigen een behoorlijke korting aan vanuit het Rijk. Dat is geen mooi vooruitzicht en vereist stuurmanskunst van het college maar ook van deze raad. Samen Voortbouwen in vertrouwen is ook hierbij het motto.

·        Toerisme en recreatie moet één van de speerpunten blijven in onze mooie gemeente. De gemeente moet ondernemers kansen bieden om zich blijvend te kunnen ontwikkelen. M.a.w. woorden uitdagen en stimuleren, binnen de kaders die we daarvoor met z’n allen vaststellen.

·        Onze fractie, voorzitter, is blij met de inzet van het college op het gebied van de werkgelegenheid. Het totaal aantal banen in Ooststellingwerf lijkt stabiel te blijven of neemt zelfs iets toe. Nieuwe impulsen op gebied van b.v. recreatie – toerisme in het Masterplan Appelscha en meedoen in de ontwikkeling van b.v. het Bio-Based Center op het Ecomunitypark zijn belangrijke stappen ten goede van de groei van de werkgelegenheid.

·        Voorzitter Zorg, Welzijn, de Sociale Zekerheid en het Jeugdbeleid zijn onderdelen van deze kadernota die volop aandacht moeten hebben de komende periode. De gevormde gebiedsteams moeten voldoende middelen en financiën hebben om hun werk te kunnen doen.

·        Voorzitter wat ik net noemde past ook bij de hoofdstukken waarin de kaders voor onderwijs, vorming en sport worden benoemd. Regiseren, faciliteren, ondersteunen zijn de taken van de gemeente. We onderstrepen het beleid dat gericht is op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht  van onze inwoners.

·        Voorzitter ik sluit af met een oproep aan alle betrokkenen die belangrijk zijn in het proces rondom deze kaderbrief. Doe mee met het Samen Voortbouwen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf.

·        Tot slot voorzitter: OoststellingwerfsBelang zal het raadsvoorstel steunen