Een vroege start, namelijk al om 15:00 uur. We behandelen vandaag onder andere de begroting, een lange zit met de nodige voorstellen, ook van onze zijde.

Als 1e onderwerp staat een zienswijze met betrekking tot de vluchtroutes van Lelystad op de agenda. De zienswijze wordt raad breed gesteund, we zijn bezorgd over de ontwikkelingen in de lucht boven onze gemeente.

Vervolgens behandelen we de 2e Managementrapportage (Marap) .Een update over de stand van zaken in onze gemeente. Behoudens enkele opmerkingen is er verder geen discussie over dit onderwerp. De rapportage wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Vervolgens gaan we met de begroting voor de komende jaren aan de slag. Alle fracties krijgen spreektijd om hun beschouwingen over de voorliggende begroting kenbaar te maken en hun initiatieven te presenteren. Er heerst bij de fracties een groot gevoel van tevredenheid, onze coalitie heeft zijn zaakjes goed op orde en er is ruimte voor investering! Hoe anders was dit bijna 8 jaar geleden toen OoststellingwerfsBelang voor het eerst tot het college toetrad! We mogen hier best trots op zijn en zijn dan ook zeker van plan om in de toekomst deze positieve ontwikkeling vast te houden. Onder andere de volgende initiatieven passeren de revue :

· Structurele verhoging dorpsbudgetten tot 2021, door ons mee ingediend en aangenomen;

· Groen Links stelt voor om dorpsbudgetten niet te verhogen maar € 25.000,- in Fonds Ooststellingwerf te storten. We stemmen tegen, we hechten grote waarde aan het huidige budget voor dorpsbudgetten. Het voorstel wordt afgewezen;

· Er wordt voorgesteld om niet alleen overheidsparticipatie, maar ook burgerparticipatie in beleid vast te leggen en hiervoor budget te reserveren. We zijn het hier volledig mee eens en stemmen mee in, het voorstel wordt aangenomen;

· De trendmatige verhoging van forensenbelasting is volgens ons en een aantal andere fracties niet terecht, diverse andere belastingen worden immers ook niet verhoogd, ons voorstel om geen verhoging toe te passen wordt met brede steun aangenomen;

· Een door ons ingediende motie om de OSO (Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf) de komende 5 jaar financieel te steunen en op deze wijze eenzaamheid bij ouderen actief te proberen te bestrijden kan niet op voldoende steun van de andere fracties rekenen en wordt afgewezen. Jammer, het is hierdoor voor de jonge vereniging moeilijker om allerlei activiteiten te organiseren en actief  steun aan ouderen te verlenen. Wel zegt de wethouder toe met de OSO in gesprek te gaan;

· Er wordt een voorstel ingediend om alle raadsleden deel te laten nemen aan NL doet. We vinden NL doet een prachtig initiatief maar het voorstel geen goed plan. Het betreft hier immers vrijwilligersinzet en dat hoort vrijwillig en op persoonlijke titel te gebeuren, zonder politiek stempel. De indieners trekken de motie in vanwege de reacties uit een aantal fracties.

· Een door ons ingediende motie om overgewicht integraal ( in samenwerking tussen alle hulpverlenende instanties) aan te pakken en hier een plan voor te maken wordt niet breed gedragen. Jammer want  in onze gemeente is overgewicht een groot probleem, het percentage in onze gemeente ligt boven het landelijk gemiddelde, dus alle hulp is nodig!

De begroting wordt met algemene stemmen en aangepast met de aangenomen amendementen goedgekeurd.