De jaarrekening heeft lang op zich laten wachten. Er is niet tijdig een goedkeurende, complete accountantsverklaring beschikbaar vanwege het uitblijven van landelijke cijfers uit het Sociaal Domein. De jaarrekening wordt goedgekeurd, alleen Groen Links stemt tegen.

Dit jaar hanteren we een heel andere behandeling van de Kaderbrief. De diverse raadsfracties hebben samen zo’n 120 schriftelijke vragen gesteld, die stuk voor stuk door de ambtelijke organisatie, doorgaans goed onderbouwd, zijn beantwoord. Het college heeft verder een informele bijeenkomst over de kaderbrief georganiseerd, waar uitleg wordt gegeven over de keuzes die het college in de brief aangeeft. De fracties worden uitgedaagd om met goede voorstellen te komen om de ruimte in de begroting, dik 5 miljoen, op een goede wijze, bij voorkeur door incidentele uitgaven, in te vullen.  Een financiële ruimte die  is ontstaan door ons coalitiebeleid van de afgelopen jaren: Verlaging van de schulden- en rentelasten, een strak financieel beleid, lasten stabiel en verantwoord investeren!

OoststellingwerfsBelang gaat de uitdaging aan en komt met 3 amendementen en 5 moties. De voorstellen gaan over:

¨ Amendement extra budget wegenonderhoud;

¨ Amendement reserveren budget realisatie breedband in buitengebied;

¨ Amendement mantelzorgen pas vanaf 18 jaar bij indicatiestelling;

¨ Motie extra budget buurtsportcoaches;

¨ Motie Stellingwerven 500 jaar;

¨ Motie zonodig uitbreiden inzet Smileys;

¨ Motie verbetering onderhoud rond gemeentehuis;

¨ Motie opvangen einde precario inkomsten over 10 jaar.

Ook de andere fracties stellen een groot aantal, voor hen belangrijke zaken aan de orde en maken hierover voorstellen. Er ontstaat een bijzonder proces waarbij de initiatiefnemers elkaar opzoeken om voorstellen die overeenkomsten vertonen tot gezamenlijke initiatieven om te bouwen, er worden medestanders gezocht, er is veel overleg in allerlei samenstellingen.  Dit alles leidt tot een lijst van  6 amendementen en 26 moties met initiatieven.  Door het vele voorwerk gaan de fractievoorzitters van de diverse partijen in hun beschouwingen, naast hun visie over de huidige stand van zaken in onze gemeente,  vooral in op de voorliggende initiatieven.

Om het debat vooral tussen de fracties te laten plaatsvinden, beperkt het college zich in de beantwoording vooral tot het benoemen van de (on)mogelijkheden  en eventuele consequenties van de moties en amendementen. Een nieuwe rol waar het zo hier en daar nog wel even wennen is.

De kaderbrief 2017-2020 wordt met algemene stemmen aangenomen, stemming over de voorstellen is als volgt:

* Amendement 1: Mantelzorgen vanaf 18 jaar met algemene stemmen aangenomen;

* Amendement 2: Realisatie Breedband met algemene stemmen aangenomen;

* Amendement 3: Budget onderhoud wegen, aangenomen, alleen Groen Links stemt tegen. Dit amendement vormt samen met de motie instellen knelpuntenpot wegen en motie knelpunt Elsloo een gezamenlijk initiatief van OoststellingwerfsBelang, PvdA en VVD;

* Amendement 4: Lastenverlichting Groen Links, ingetrokken is wettelijk verboden

* Amendement 5: Bevriezing onroerende zaak belasting (OZB), aangenomen, alleen D 66 en Groen Links stemmen tegen;

* Amendement 6: Lastenverlichting afvalstoffenheffing, aangenomen, alleen StellingwerfPlus stemt tegen;

* Motie 1: Ombudsman Sociaal Domein, aangehouden in verband met landelijke ontwikkelingen;

* Motie 2: Instellen onafhankelijke clientenondersteuner Sociaal domein, aangenomen, OoststellingwerfsBelang, D66 en VVD stemmen tegen. We stemmen tegen omdat naar onze mening er al voldoende instellingen zijn die deze ondersteuning bieden en er te weinig wordt uitgegaan van de eigen kracht van onze inwoners;

* Motie 3: Huisvesting statushouders, verworpen, OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD stemmen tegen, er wordt volgens ons, in de motie tekort gedaan aan de huidige inzet van het college, we voldoen ruimschoots aan de opdracht en het college is al in de volle breedte, volop aan de slag met de vluchtelingenproblematiek;

* Motie 4: Inzet op extra reintegratie wordt overgenomen door het college;

* Motie 5: Stellingwerven 500 jaar wordt overgenomen door het college;

* Motie 6: Inrichten gemeentelkijk veenmuseum, verworpen alleen StellingwerfPlus, Christen Unie en PvdA stemmen voor;

* Motie 7: Bij– en nascholing laaggeletterden en niet nederlandstaligen, met algemene stemmen aangenomen;

* Motie 8: extra ondersteuning dyscalculie en dyslexie met algemene stemmen aangenomen.

* Motie 9: Invoeren schoolzwemmen basisonderwijs: de raad neemt de motie aan met algemene stemmen.

* Motie 10: Budget sportcoaches wordt aangehouden, de wethouder geeft aan dat er ontwikkelingen zijn, zoals het terugtreden van “De Friesland” als sponsor, die een bredere aanpak en hoger budget nodig hebben om het project succesvol door te laten gaan. Hij komt na de zomer met voorstellen;

* Motie 11: Toestaan gemengde winkelvormen, wordt ingetrokken omdat dit in onze gemeente al mogelijk is en positief wordt geadviseerd;

* Motie 12: Instellen anti verkrottingfonds, verworpen alleen D66, Christen Unie en Groen Links stemmen voor. We stemmen tegen omdat we vinden dat door het voeren van een actief beleid en inspelen op ontwikkelingen (bijvoorbeeld Harambe en Blughut locatie) verkrotting voorkomen kan worden;

* Motie 13: Voortzetting flexibel maaibeleid, aangenomen, Groen Links en D66 stemmen tegen;

* Motie 14: Onderhoud rondom gemeentehuis, aangenomen, VVD en Groen Links stemmen tegen;

* Motie 15: Instellen knelpuntenpot wegen, aangenomen met algemene       stemmen. (Zie ook opmerking amendement 3);

* Motie 16: Aanpak knelpunt kruising Elsloo, (Buitenweg/De Riete) aangenomen, Groen Links en D 66 stemmen tegen. (Zie ook opmerking amendement 3);

* Motie 17: Zo nodig uitbreiden inzet smileys, aangenomen, Groen Links en Christen Unie stemmen tegen;

* Motie 18: Snelle veilige fietsroutes, verworpen, OoststellingwerfsBelang, CDA en D 66 stemmen tegen. Naar onze mening is er geen enkele reden de fietspaden sneller te maken en moeten we ons richten op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige fietspadenbestand;

* Motie 19: Fietsvoorziening Appelscha-Ravenswoud, verworpen, Ooststellingwerfsbelang, CD, VVD en D66 stemmen tegen. De wethouder geeft aan dat er een goede verbinding via de relatief veilige 1e Wijk is. Hij is bereid te bekijken of enige aanpassing ter plaatse mogelijk is. Een soortgelijke motie is eerder in de raad behandeld, toen hebben we ter plaatse gekeken, we vinden dat na enige aanpassing de 1e Wijk een geschikte en veilige route voor fietsers is.

* Motie 20: Instellen structureel budget Milieu, aangenomen, VVD stemt als enige tegen;

* Motie 21: Instellen fonds duurzame energie, overgenomen door het college;

* Motie 22: Inkoop groene energie, ingetrokken, college handelt reeds in de geest van de motie;

* Motie 23: Vergroening en verduurzaming dorpsfeesten, verworpen, alleen Groen Links stemt voor;

* Motie 24: Eenjarige proef afvalvouchers, aangenomen, Groen Links en D66 stemmen tegen;

* Motie 25: Cursus politiek actief worden, overgenomen door college;

* Motie 26: Eindigheid precariogelden, overgenomen door college;

* Motie 27: Betreft een aangepast amendement 4 met de bedoeling minima, financieel extra te ondersteunen, verworpen. Groen Links, StellingwerfPlus en PvdA stemmen voor, de laatste met stemverklaring dat de voorstem is bedoeld als gebaar richting de minima, maar wetend dat gemeente al wettelijk toegestane maximum vergoed. OoststellingwerfsBelang stemt tegen onder andere omdat de motie iets vraagt wat verboden is.

Al met al een bijzondere laatste raadsvergadering voor het reces, vooral ook omdat diverse fracties zich hebben uitgesproken over de positieve manier waarop alle fracties dit proces zijn aangegaan. Een belangrijke aanzet tot verbetering van de onderlinge verhoudingen. Hier is ons allen veel aan gelegen en komt het politieke proces ten goede.

Reces? Nee dus, op 29 juni 2016 zijn alle raadsleden van de deelnemende gemeenten in Caparis bijeengeroepen. Voortdurende onenigheid in de organisatie Caparis waarbij directie, staf, managementeam, ondernemingsraad, raad van toezicht en GR Caparis betrokken zijn leidt tot voortdurende negatieve informatiestromen naar de pers en tot steeds meer onrust onder het Caparis personeel. We worden bijgepraat door de ondernemingsraad en raad van commissarissen. Een bijeenkomst waar de emoties soms hoog oplopen en we tegengestelde informatie ontvangen. Niemand denkt in oplossingen, de standpunten zijn ernstig verhard. We zullen hier, mogelijk zelfs in ons reces, opnieuw over in gesprek en discussie moeten. Wat ons betreft alleen verliezers, maar vooral de bijna 2500 medewerkers, verdienen onze oprechte steun. Zij mogen niet de dupe worden, we gaan hiervoor ons best doen.