Raadslid Rineke van der Valk van de VVD is gestopt met haar raadswerk. Grytsje van der Sluis neemt nu haar werk als fractievoorzitter over.

Evaluatie pilot zelfrijdend vervoer Appelscha

We hebben een landelijke voortrekkersrol gehad en dat heeft voor onze gemeente de nodige publiciteit opgeleverd.  Het onderwerp staat nu in de door de Raad vastgestelde versnellingsagenda, we hopen dat er snel meer en andere initiatieven komen op dit vlak.

Eindevaluatie Fonds Ooststellingwerf en intentie tot voortzetting

Dit onderwerp is al 2 maal besproken in de commissievergadering en ligt de raad dan ook zwaar op de maag. Er zijn prachtige initiatieven gerealiseerd met de 1 miljoen subsidie uit het Fonds, maar er is ook ontzettend veel mis gegaan op het gebied van de manier van verdeling van de gelden. Dat de raad nu wordt gevraagd de intentie uit te spreken om door te gaan met dit fonds is voor de meeste fracties alleen mogelijk indien er behoorlijk aan het concept wordt gesleuteld. Voor ons staat vast dat doorgaan alleen mogelijk is onder volgende voorwaarden:

· Geen wedstrijdelement, maar toekenning op basis van het behalen van voldoende jurypunten;

· Geen publiekjury;

· Een duidelijk kostenoverzicht, begeleiding van aanvragers bij in te dienen initiatieven is belangrijk en moet in worden voorzien, maar hoge kosten voor toekenningsbijeenkomsten zijn wat ons betreft taboe, beschikbare subsidie moet maximaal naar onze inwoners;

· Een andere naam voor het Fonds, aan de huidige naam kleeft te veel de negatieve ervaringen die een aantal inwoners naar hun mening hiermee hebben ondervonden;

Daarnaast vindt OoststellingwerfsBelang het belangrijk dat bij het instellen van een maximum per initiatief, een andere steunmogelijkheid wordt ingesteld voor maatschappelijk belangrijke initiatieven die boven deze norm komen;

Ook vinden we dat het normale werk van onze  ambtenaren niet extreem verstoord mag worden  doordat ze voor het fonds worden ingezet;

Verder vindt OoststellingwerfsBelang dat de doorlooptijd van ingediende aanvragen tot het moment van beoordeling aanzienlijk moet worden bekort. Onder deze voorwaarden willen we de intentie uitspreken om Fonds Ooststellingwerf 2018 voort te zetten. Het college komt in februari 2018 met een voorstel op basis van de door de raad aangedragen aanpassingen, we zullen er dan opnieuw over oordelen.

Motie 1. vreemd aan de orde van de dag ( ingediend door alle fracties)

De openbare- en christelijke basisscholen in Donkerbroek gaan fuseren, schoolgebouw ‘Het Startblok’ wordt hiertoe grondig verbouwd en uitgebreid. Donkerbroek wil al jarenlang een multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren, maar heeft tot op heden nog geen overeenstemming met de diverse betrokken partijen kunnen krijgen. Plaatselijk Belang Donkerbroek vreest dat door de vernieuwbouw van ‘Het Startblok’ er  straks geen mogelijkheid meer is om een MFA te laten integreren in en aan dit gebouw.

De motie stelt voor om de school zo te vernieuwbouwen dat hierdoor de mogelijk tot realisatie van een MFA niet wordt geblokkeerd. De portefeuille houder ( burgemeester Oosterman) neemt deze motie over en zegt toe dat het college steun gaat bieden in het proces dat kan leiden tot realisatie van een MFA te Donkerbroek.

Motie 2 vreemd aan de orde van de dag.

Onderwerp : Uitvoering geven aan de motie LeeuwardenFriesland Culturele Hoofdstad Europa 2018.

Er is nog ruim 5000 euro beschikbaar voor initiatieven in het kader van LeeuwardenFriesland Culturele Hoofdstad Europa 2018.  De raad is van mening dat dit geld niet naar administratieve zaken zoals ontwikkeling van een folder of een website mag gaan, maar moet worden ingezet als steun aan een initiatief.

Onze wethouder Sierd de Boer neemt de door de raad breed gesteunde motie over en gaat er mee aan de slag.

Motie 3 vreemd aan de orde van de dag.

Onderwerp: Instellen Jeugdlintje

Indieners vinden dat ook jongeren in aanmerking moeten komen voor een lintje of andere waardering voor hun inzet als vrijwilliger. Voor volwassenen kennen we in onze gemeente al de zeer gewaardeerde vrijwilligers award.

Deze motie krijgt net als de andere moties de steun van alle fracties en wordt unaniem aangenomen. De portefeuillehouder neemt de motie graag over.

 

Al met al een zeer positieve raadvergadering, waar de fracties uitblonken in resultaatgerichtheid en eensgezindheid, dit is wel eens anders geweest! Ook de eindtijd, 20.45 uur is uniek en stemt ons tot tevredenheid.