We beginnen met de prijsuitreiking aan de 3 winnaars van de fotowedstrijd. Hun foto’s zullen, samen met andere foto’s van deelnemers in de eerstkomende gemeentegids worden geplaatst

De raadsfractie van de VVD wordt vanavond eindelijk weer gecompleteerd met de benoeming van mw. Van der Sluis als raadslid en Dhr Tel als raadsopvolger. Ook voor ons is dit een positieve ontwikkeling, hiermee is immers de coalitie weer volledig bemand.

Na  de felicitaties aan het nieuwe raadslid en de raadsopvolger wordt de vergadering hervat en wordt Henk Dongstra voor de volgende 2 onderwerpen voorzitter van de raad. Dit omdat het onderwerpen van portefeuillehouder burgemeester Oosterman betreft:

Businesscase Ecomunity Center

Het voorstel voorziet in de realisatie van het Ecomunitycenter op het ecomunitypark te Oosterwolde. Een aantal partijen geven aan dat ze liever zien dat dit stuk later  behandeld wordt omdat nog niet alles duidelijk is, onder andere het geldend belastingregiem en wel/geen staatsteun.

OoststellingwerfsBelang vindt dat het stuk vanavond behandeld kan en moet worden. Uitstel van de uitvoering van de plannen is schadelijk voor de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Daarnaast zijn er afspraken met diverse partijen gemaakt die nu ook recht hebben op onze mening. Op korte termijn zal geen duidelijkheid komen over het geldende belastingregiem en de staatsteunkwestie, we vinden de te nemen risico’s ten opzichte van het uitvoering geven aan de plannen aanvaardbaar. Het plan biedt grote kansen op nieuwe banen en voorziet in het naar onze gemeente halen van middelbaar en hoger onderwijs. De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven gaat hier in optima forma plaats vinden. Zo snel mogelijk aan beginnen dus! Hoewel we enthousiast over de realisatie van het Ecomunitycenter zijn, vinden we dat er beter over de doelstellingen gecommuniceerd moet worden. Met name reacties uit de bevolking dat het hier steun aan het bedrijf Ecostyle betreft en de investering andere ontwikkelingen in de dorpen onmogelijk maakt zijn niet waar. De portefeuillehouder zegt, licht geschrokken door onze inbreng,  toe dat er beter over de  plannen en de motivatie hiervan zal worden gecommuniceerd. Behalve D66 stemmen alle partijen voor het voorstel.

Uitvoeringsprogramma Biobased Economy Ooststellingwerf.

Ook deze ontwikkeling steunen we van harte en stemmen er dus mee in. We hebben goed uitleg over de vele bij ons levende vragen gehad. De eerder benoemde doelstellingen en projecten zijn verder geconcretiseerd. Wel hebben we onze bedenkingen over een aantal projecten in de commissie kenbaar gemaakt. We verwachten dat de door ons uitgesproken zorgen bij de verdere uitwerking van de projecten leiden tot verheldering en zo nodig aanpassing. Waar naar onze mening nog wel wat extra aandacht voor zou mogen zijn is bewustwording. Waar we in dit programma met name spreken over inzet van bedrijven en  scholen vanaf MBO niveau, moet bewustwording over de biobased economy eigenlijk al met de paplepel worden ingegoten. We vragen of er kan worden aangegeven of de basisscholen bij de bewustwording worden betrokken en of er verder nog plannen zijn om de bewustwording onder de bevolking te vergroten. De portefeuillehouder onderschrijft onze opmerkingen en zegt dat er op scholen reeds aandacht voor is, maar dat hier best nog het nodige werk is te verzetten.

Antwoord brief aan de raad Weststellingwerf over toekomst OWO samenwerking.

Weststellingwerf heeft een brief naar de raad en college van Ooststellingwerf gestuurd met daarin de opmerking dat zij graag samen willen gaan werken, wellicht zelfs fuseren met Heerenveen als de “poort van Friesland”.

De raad en het college hebben daarop de volgende antwoordbrief geschreven:  “Geachte raad en college, van Weststellingwerf, wij ontvingen in goede orde uw brief d.d. 10 mei 2016. In deze brief geeft u aan bestuurlijke opschaling van uw gemeente gewenst en onvermijdelijk te vinden. U vraagt ons om een reactie op dit standpunt. De richting die u aangeeft is die van ‘de poort van Fryslan plus’ inclusief Heerenveen. U wilt dit pad met de OWO partners verkennen, en aldus een stip aan de horizon gaan zetten. Graag reageren wij als gemeenteraad en college van B&W van Ooststellingwerf gezamenlijk als volgt: Het is u bekend dat de raad van Ooststellingwerf begin 2016 een visie op onze gemeente heeft vastgesteld. Met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking is o.a. hierin opgenomen: “De gemeente blijft investeren in de ambtelijke samenwerking  met Weststellingwerf en Opsterland om zodoende de plattelandssamenwerking te versterken”. Ooststellingwerf behoudt haar eigen identiteit, wil dat de dienstverlening dicht bij de burgers blijft  en dat de korte lijntjes in de organisatie én naar de samenleving blijven bestaan. ‘Lokaal wat lokaal kan” en “couleur locale” is altijd het vertrekpunt geweest, óók in de OWO-samenwerking. Wij geloven hierbij in de eigen kracht van onze samenleving én van onze organisatie.  Bestuurlijke opschaling (fusie/ herindeling) in OWO (of nog groter)- verband past volgens de meerderheid van onze raad niet in onze vastgestelde visie, zij ziet er ook geen ook geen enkele noodzaak toe. De meeste dingen doen we zelf, in OWO-verband werken we efficiënt, professioneel, duurzaam en van harte samen, en als het niet anders kan doen we dat in Zuidoost- of provinciaal verband. De drie gemeenten hebben de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in onze OWO-samenwerking. Er is veel bereikt. De komende jaren zijn nodig om het bouwproces te voltooien (i.c. de backoffice sociaal domein) en alle onderdelen verder te optimaliseren. Wij hebben daar het volste vertrouwen in. Intergemeentelijke samenwerking is geen doel op zich. Het dient ons allen, en uiteindelijk onze inwoners. Wij vertrouwen u hiermee op correcte wijze te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, ook namens het college van B&W, de gemeenteraad van Ooststellingwerf.

500 jaar Ooststellingwerf.

Wij vinden € 250.000,- een groot bedrag en geven aan dat als het goedkoper kan, wij dat graag zien. Wij steunen wel dit voorstel, het is immers de uitwerking van een door ons ingediende motie tijdens de kaderbriefbehandeling en hopen dat er een mooi feest komt voor alle inwoners.

Vanwege het tijdstip, het is inmiddels 23 uur met nog een aantal agendapunten te gaan, wordt de vergadering opgeschort. De concentratie verloopt moeilijker en er zijn raadsleden die de volgende ochtend weer vroeg op hun werk moeten zijn.

De afspraken hierover voorzien in een voortzetting op de eerstvolgende avond na de raadvergadering. Dit gaat echter niet lukken omdat de voorzitter en 2 wethouders reeds andere, niet verplaatsbare afspraken hebben. De agendacommissie heeft vrijdag 30 september besloten om de 3 onderwerpen die over gebleven zijn door te schuiven naar de volgende raadsvergadering in oktober.