In deze vergadering wordt Erwin Sinnige benoemd als raadsopvolger voor OoststellingwerfsBelang. Omdat Petra van Rozen zich heeft terug getrokken, zoals eerder reeds gemeld, zijn we met het toetreden van Erwin als fractie weer compleet.

Inspreker vanavond is dhr. Van den Burg.                                                                                                                                             Hij geeft aan dat er vaak ‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat bussen van het openbaar vervoer rijden, zonder passagiers. Hij stelt voor overleg plaats te laten vinden tussen vervoerder en de gemeente om tot een  efficiëntere inzet van het openbaar vervoer te komen. Vervolgens zou dan kunnen worden overwogen het vervoer van  65plussers gratis te maken.

Eerste agendapunt vanavond is het onderwerp 2e Marap.(managementrapportage waarin een tussenstand van     zaken over het lopende jaar wordt gegeven). OoststellingwerfsBelang heeft eigenlijk geen op- of aanmerkingen over dit punt. Er liggen 3 amendementen van andere partijen onder andere met als voorstel het geld dat over is binnen het programma Sociaal Domein (300.000 euro) over te boeken naar de Algemene Reserve. Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij van mening zijn dat geld bestemd voor het Sociaal Domein voorlopig binnen dit domein gereserveerd moet blijven, er is immers nog veel onzekerheid over de financiële afwikkeling van de omvorming 3 D’s. Er ontstaat een heftige discussie over dit onderwerp tussen de fracties, stemming bepaalt dat reservering zoals door het college voorgesteld blijft staan.

Agendapunt 2: Overdracht bestuur openbaar primair onderwijs naar Stichting PRIMO.com.                                                             De basisonderwijs organisaties van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (Comperio) en Opsterland (Primo) hebben het voornemen om samen te gaan. Het ministerie heeft positief geadviseerd over dit voornemen. OoststellingwerfsBelang is van mening dat de kwaliteit van onderwijs voorop moet staan. Er zijn minder kinderen op de scholen, de kwaliteit van het onderwijs moet echter wel gewaarborgd blijven. Het samengaan van beide organisaties kan hier mogelijk voor zorgen.

Een Motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend door de CU. Het betreft een voorstel tot aanmelding bij een landelijke Pilot inzameling flesjes en blikjes. De Christen Unie dient de motie in vanuit de gedachte dat er veel van dit zwerfvuil in de bermen ligt. Na een levendig debat krijgt de wethouder de opdracht om contact te zoeken met de organisator (artikel in het VNG magazine) om te inventariseren wat deze Pilot voor onze gemeente kan betekenen. Omdat wij in onze gemeente al een zwerfvuilproject hebben en het scheiden van afval bij Omrin voorziet in succesvolle nascheiding van blik en plastic zijn we kritisch over de meerwaarde van de pilot, we wachten het antwoord van de wethouder af.