Een volle raadszaal, er zijn veel inwoners uit Langedijke aanwezig om de beraadslagingen over het voortbestaan van basis school de Stam bij te wonen. Inspreker, Dhr. Smit uit Langedijke, lid van de groep initiatiefnemers om te komen tot een zogenaamde I-pad school praat de raad bij over de stand van zaken.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een nevenvestiging te worden van een andere basis school. Er wordt ingestoken op 3 sporen:

  • Betere toespitsing op de ontwikkelingen
  • Onderwijs beter aanpassen aan de ontwikkelingen
  • Administratieve last verlagen van de onderwijzers

Agendapunt voorgenomen fusies- sluiting openbare scholen van stichting Comperio

Het voorzitterschap van de Raad wordt nu overgenomen door dhr. Oosterloo als plaatsvervangend voorzitter. Dit omdat onderwijs in de portefeuille van de burgemeester zit. De burgemeester zal vanuit die positie straks de eventuele vragen die er zijn beantwoorden. Bij de stemming mag dhr. Oosterloo weer meestemmen.

De raad steunt unaniem het onderzoek dat er nu gedaan wordt door Comperio om te kijken of het mogelijk is om de school in Langedijke als nevenvestiging te laten doordraaien.

Toch ontkomt de raad er niet aan om in te stemmen met het fuseren en de daarmee gepaard gaande sluiting van de scholen die genoemd worden: De Stam in Langedijke, Tussen de Singels in Oosterwolde en de Mr. Lok school in Ravenswoud.

Het College krijgt middels een raadsbreed gesteunde motie ingediend door OoststellingwerfsBelang en de VVD opdracht om Comperio te motiveren om een alternatief te zoeken voor Langedijke.

De definitieve besluitvorming hierover ligt echter bij Comperio, waarvan de Raad van Bestuur ook op deze avond over dit onderwerp vergadert.

 

Agendapunt Nieuwe structuur rekenkamercommissie.

Na onderzoek wordt voorgesteld om een gezamenlijke rekenkamercommissie in te stellen met de 3 OWO gemeenten.

Hier stemmen wij mee in.

De andere partijen dienen een amendement in waarin gevraagd wordt om extra budget voor de nog op te richten commissie. Alhoewel wij dit amendement wel gaan steunen hebben wij er wat moeite mee dat je al extra geld gaat geven voordat de commissie is ingesteld en een bijbehorend plan en kostenoverzicht heeft gepresenteerd.

Ontwikkeling woninglocaties De Blughut en `t Hooge te Oldeberkoop

Aan de raad wordt gevraagd om deze beide locaties een woonbestemming te geven zodat wanneer er een initiatief komt voor woningbouw, de vergunningprocedure meteen gestart kan worden. De raad stemt in.

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2019.

De nieuwe Drank- en Horecawet stelt als regel dat er iedere 4 jaar een evaluatie moet plaatsvinden over de preventie- en het handhavingsplan.

Het plan zoals hier voor ligt spreekt vertrouwen uit en we hopen dat er over 4 jaar uit de evaluatie naar voren komt dat de jeugd iets minder is gaan drinken en dat de mensen in Ooststellingwerf wat gezonder zijn gaan leven.

Krediet strategische grondaankopen.

GroenLinks geeft aan nog graag over dit onderwerp te willen praten in tegenstelling tot wat er in de commissie was afgesproken.

De spelregel is dat, wanneer iemand een andere status geeft aan een stuk dit wordt gehonoreerd. Na enige discussie wordt het voorstel alsnog aangenomen.

Motie OoststellingwerfsBelang:

OoststellingwerfsBelang dient een motie in om te onderzoeken om in alle dorpen in de herfst bladkorven/bladbakken te plaatsen, waarin de burgers hun blad kunnen deponeren waarna de gemeente deze korven regelmatig leeghaalt.

Helaas haalt deze motie het niet, het college ontraadt hem omdat het veel geld zou gaan kosten. Het college heeft het idee dat het geen groot probleem is, er komen volgens hen geen klachten binnen.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA:Plastic tassen moeten we keren (Plastic not so fantastic)

De PvdA deelt tasjes uit en de motie om het terugdringen van plastic tasjes te stimuleren. Na aandringen van verschillende kanten wordt de motie ingetrokken, PvdA komt er de volgende vergadering op terug.