De raadsvergadering van 26 januari was direct een goed begin, de visie over onze gemeente en de wijze waarop we verder willen met de samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland was het hoofdmenu van de avond. Daar waar PvdA, D66 en Groen Links nu reeds fusieplannen willen maken (en daarmee de lokale partijen de mond snoeren), zelfs met partijen buiten de OWO, hebben wij  natuurlijk een heel ander beeld van de toekomst: zelfstandig als  het kan en samenwerken als er voor alle partijen voordelen zijn te behalen of als we hier wettelijk toe gedwongen worden. Onze coalitiepartners CDA en VVD willen op termijn wel een mogelijke fusie onderzoeken, maar zijn het met ons eens dat voorlopig de huidige samenwerking moet worden verbeterd en voortgezet. Onze bijdrage was als volgt:

Voorzitter, vanavond wordt de Raad gevraagd een besluit te nemen over de toekomstige wijze van samenwerken met Weststellingwerf en Opsterland. In de commissievergadering heeft OoststellingwerfsBelang duidelijk aangegeven dat de voorliggende visie in grote mate past in zowel het verkiezingsprogramma van onze partij, als ook het coalitieprogramma van OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD. We zijn blij met de huidige wijze van samenwerken, waarbij afdelingen van de 3 gemeentes worden geclusterd, er wordt uitvoering gegeven aan het lokaal te voeren beleid en samen zijn de clusters verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisaties in de 3 gemeenten. Hiermee wordt beoogd onder andere de volgende voordelen te behalen: een grotere efficiëntie, kwaliteitsverbetering, kennisverbreding, borging van service, kennis en continuïteit en kostenbesparing door slimmer samen te werken en het doen van gezamenlijke investeringen.                                                                                                                                                                                         Zoals bekend staat OoststellingwerfsBelang voor een overheid dicht bij de burger, faciliterend van karakter en kwalitatief goed en efficiënt functionerend. Gemeente Ooststellingwerf, zijn inwoners en ondernemers hebben er voor gezorgd dat we een sterke zelfstandige positie in de regio hebben. Onze inwoners en ondernemers verdienen naar onze mening een overheid die samen met zijn inwoners en ondernemers er voor zorgen dat ieder zich hier thuis en op zijn gemak voelt. Gemeente Ooststellingwerf is in staat gebleken om zich, door het voeren van goed beleid, op eigen kracht staande te kunnen houden, waarbij samenwerking wordt gezocht als dit voor Ooststellingwerf goed is en een plus oplevert, of als we hiertoe door wettelijk opgelegde regels toe worden verplicht. Dit, samen met de bevindingen in de voorliggende visie en het rapport Code Samen maakt dat er voor OoststellingwerfsBelang dan ook geen enkele reden is om nu- of in de nabije toekomst te praten over een fusie, met naastgelegen gemeentes. We zijn een van de weinige financieel gezonde gemeentes in deze regio en hebben dus veel te verliezen in een samengaan met onze minder florissant boerende buren.  Vergezichten tot over onze provinciegrenzen zijn wat ons betreft dan ook luchtfietserij en brengt onze gemeente en zijn inwoners geen goeds.Er zijn de afgelopen jaren grote stappen in de OWO samenwerking gemaakt, maar nog niet alle voorgenomen zaken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn tot uitvoering gebracht.   Zo moet de back-office voor het sociaal domein nog worden ingericht en is de  afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving nog in het beginstadium  van ontwikkeling. Van de afdeling belastingen is bekend dat ze een aantal jaren nodig hebben gehad om optimaal te kunnen gaan functioneren.

Zoals ook in het rapport “Code Samen” wordt vastgesteld, gaan er een hoop  zaken naar wens maar zijn er ook nog de nodige verbeterpunten. Met name de   service naar onze burgers en bedrijven is voor OoststellingwerfsBelang een voortdurend punt van zorg. Voortgang van zaken bij afwezigheid van een ambtenaar op een afdeling hoort geborgd te zijn, dit is 1 van de punten die door samenwerking eenvoudig realiseerbaar moet zijn. Een 1 hoofdige leiding door het aanstellen van een clusterhoofd per gezamenlijke afdeling (eventueel gezamenlijk te werven) kan een impuls geven aan een te vormen “wij” gevoel en beter functioneren op deze afdelingen en  is voor OoststellingwerfsBelang zeker bespreekbaar. Ooststellingwerfs-Belang heeft tijdens de behandeling in de commissie gezegd op basis van de inhoud van deze Visie en het rapport “Code samen” in te zetten op voortzetting van de huidige samenwerking, naar onze mening een logisch vervolg. Gezien de discussie tijdens behandeling van dit voorstel in de commissie een mening die ook  door andere partijen wordt gedeeld. OoststellingwerfsBelang maakt een duidelijke keuze voor verdere samenwerking, geen ambtelijke- en  zeker geen bestuurlijke fusie. We zijn met z’n drieën een proces gestart en willen dit traject verder vervolmaken, met respect voor elkaars meningen en uitgangspunten.  Gezien de diversiteit aan keuzes die momenteel in de Raad van Weststellingwerf voor liggen, waarvan het zichzelf opheffen hoger op de lijst staat dan de huidige OWO samenwerking, is er geen enkele reden om verdere samensmelting bespreekbaar te maken.

We willen zaken doen met betrouwbare partners op basis van gezamenlijk voordeel. Dit kan voorlopig alleen op basis van voortzetting  van de  huidige samenwerking. Partijen zullen elkaar de tijd en ruimte moeten geven om de zoektocht naar mogelijk andere samenwerking- of fusiepartners verder te voltooien. Een zoektocht die wat OoststellingwerfsBelang betreft vooralsnog overbodig is, de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland hebben aangegeven niet op de Friese gemeenten te zitten wachten, meedoen met de gemeenten Smallingerland of Heerenveen zal er ongetwijfeld toe leiden dat de politiek in deze regio verder van de burger komt te staan, voor OoststellingwerfsBelang onbespreekbaar dus.

Om richting onze samenwerkingspartners Weststellingwerf en Opsterland duidelijk en eenvoudig ons standpunt kenbaar te maken dient het voorliggend  raadsvoorstel naar onze mening op een paar punten te worden aangepast. Hiertoe is door ons een amendement opgesteld dat mede ingediend wordt door  Christen Unie en Stellingwerf Plus.

Het voorstel in het amendement luidt als volgt:

1. Het visiedocument Ooststellingwerf vast te stellen;

2. De huidige bestuursovereenkomst volledig uit te voeren en hiermee ruimte bieden om in de komende jaren stabiele en geoptimaliseerde OWO afdelingen te vormen;

3. De fractievoorzitters mandaat te geven dit besluit te bespreken in OWO verband;

4. Een planning voor de komende jaren op te stellen;

5. De kosten van dit traject inzichtelijk te maken en bij de eerstvolgende Bestuur rapportage te rapporteren.

 

Het gewijzigde raadvoorstel is met een royale meerderheid aangenomen, waarbij PvdA, D66 en Groen Links zoals was te verwachten tegen stemden.

Vervolgens vormden de nota grondprijzen en een aantal hamerstukken de afsluiting  van een positieve avond, helaas vond onze regionale krant NOS,  het weer eens niet nodig om aandacht te geven aan dit voor Ooststellingwerf zo belangrijke onderwerp.