De PvdA stelt de vraag of er voortgang is met het invullen van de vrijgevallen plek van het raadslid van de VVD. Kandidaat, Dhr. Derks heeft per mail laten weten dat hij afstand neemt van zijn functie als raadslid maar heeft dit nog niet officieel bevestigd. ( met een natte handtekening/ met pen ondertekend).

Vanavond wordt wel dhr. Jakob Baar van de VVD benoemt als commissielid. Hij mag geen raadslid worden omdat hij bij de verkiezingen niet op de verkiezingslijst van de VVD stond.

Jaarrekening 2015:

Het stuk dat nu voor ons ligt is een terugkoppeling over 2015. Over het sociaal beleid kan financieel nog niet zo heel veel gezegd worden omdat alle financiën vanuit rijkswege nog niet bekend gesteld zijn. OoststellingwerfsBelang is positief over deze jaarrekening, een mooi resultaat van goed beleid zoals door ons onder andere in het coalitieakkoord is afgesproken Goedkeuring van dit jaarstuk gebeurt in juni nadat er een goedkeuring van de accountant is, deze wacht ook op de cijfers Sociaal Domein.

Krediet aanvraag Masterplan Appelscha:

Masterplan Appelscha kent diverse projectonderdelen. De financiering hiervan kent meerdere stromen:                                            -Cofinanciering vanuit de gemeente van 2,3 mln.                                                                                                                                        -Quickwingelden vanuit de provincie van 1,67 mln.                                                                                                                                     -N381 gelden vanuit de provincie van 0,75 mln.                                                                                                                                          

Het voorliggende voorstel betreft het gebruik van toegekende N381-gelden. Deze worden ingezet ten behoeve van de volgende projectonderdelen van Masterplan Appelscha:

  • Verbinding Drents Friese Wold-Fochteloerveen
  • Culturele dooradering landschap (beelden Mader)
  • Evenementen Culturele Hoofdstad Appelscha Hoog
  • Verbinding Boerestreek-Centrum
  • Verbinding Boerestreek-Buitencentrum
  • Uitkijktoren Bosberg  -Verbinding van verenigingen: opzetten coöperatie
  • Met het beschikbaar komen van deze financiële middelen kunnen alle projecten uit het Projectplan Quickwins in zijn geheel uit worden gevoerd. Wij steunen dit voorstel, waarbij wij inbrengen dat de verbinding tussen de Boerenstreek, Centrum en Turfroute wat ons betreft prioriteit moet hebben.

Motie vreemd aan de Orde van de Dag, raadsbreed ingediend: In navolging van de gemeente Krimpen aan den IJssel vind ook onze gemeenteraad dat het verstrekken van een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan alle vrijwilligers zonder kosten dient te gebeuren en niet alleen voor een beperkt aantal specifieke vrijwilligers. Vrijwilligers verdienen immers alle steun en moeten niet op kosten worden gejaagd voor het doen van vrijwilligerswerk. De regering heeft de kosten voor de verklaring fors opgeschroefd en wil slechts enkele groepen vrijwilligers vrijstellen, dit moet anders vinden we.