Deze vergadering staat vooral in het teken van het coalitie akkoord, het benoemen van raadsleden en de raadsopvolgers.

Voor OoststellingwerfsBelang is Sierd de Boer als wethouder benoemd, Wolter Donker neemt zijn plaats in de fractie in. Petra van Rozen en Arjan Wagenaar worden benoemd als raadsopvolgers.

Dhr. Van Esch deelt de Millenniumprijs uit aan de medewerkers van de voedselbank, de medewerkers worden met een bloemetje in het zonnetje gezet.

Vervolgens staan de jaarstukken op de agenda, de jaarstukken zijn een terugblik op de afgelopen periode. Zijn de plannen van de afgelopen periode gehaald en met het juiste budget. We stemmen in met de jaarstukken.

Er zijn een aantal amendementen en moties,  1 daarvan hebben we zelf ingediend, later blijkt dat alle partijen het hiermee eens zijn. De inhoud van dit amendement is dat het geld dat over is van WMO bestedingen, niet zoals voorgesteld over gaat naar de Algemene reserve maar naar het reserve WMO.

De amendementen/moties van de oppositie partijen kunnen wij naar ons idee niet steunen, deze voorstellen gaan ook over herschikking van geld maar dit is geen WMO geld en kan dus naar de Algemene reserve.

Een amendement over continuering van het project Buurtcoaches zullen wij niet steunen. Wij vinden Buurtcoaches  wel erg belangrijk, maar pas als de evaluatie laat zien dat de mensen die er mee te maken hebben het ook positief ervaren willen we hiervoor budget reserveren. Overigens is de pilot wel verlengd tot eind dit jaar en zal evaluatie tijdig voor eind 2014 gaan plaatsvinden heeft de wethouder toegezegd.