De raadvergadering staat deze avond vrijwel volledig in het teken van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan buitengebied.

Maar voor we hier mee aan de slag kunnen wordt er eerst een stemming gehouden over het voorstel om ons fractielid Jenny Dolsma, te benoemen tot voorzitter van de commissie Samenleving. Alle stemgerechtigden stemmen in met de voordracht, een goede start voor onze kersverse voorzitter, Jenny succes de komende tijd!

Verschillende partijen staan, alvorens hun inbreng te doen even stil bij de vreselijke aanslagen op het vliegveld Zaventhem en de metro in Brussel.

Er hebben zich kort voor de vergadering nog een 2-tal insprekers gemeld, de heer Voskuilen, agrarisch ondernemer te Oosterwolde/Fochteloo spreekt onder andere zijn zorgen uit over de in het ontwerp bestemmingsplan besproken ecologische verbindingszones.  Mevrouw Van der Sluis spreekt namens de ABO een aantal zorgen uit over met name de gevolgen voor agrarische ondernemers in de omgeving Fochtelooerveen en de verzwaring van de archeologische stempels op een 50 tal historische boerderijplaatsen, hetgeen in de toekomst voor hoge kosten kan gaan zorgen bij gevraagde ontwikkelingen.

De meeste fracties spreken zich op hoofdlijnen positief uit over het voorliggende ontwerp. Hoewel in januari een schriftelijke vragenronde is geweest en 14 dagen geleden in de commissievergadering ook uitgebreid over het conceptplan is gesproken heeft D66 gemeend vanavond pas een aantal inhoudelijke wijzigingen middels het indienen van 31 amendementen en 3 moties voor te stellen. De meeste gaan over het gelijkstellen van de voorwaarden voor het vergunnen van bed en brochje faciliteiten, we kunnen ons als fractie hier op hoofdlijnen in vinden, alleen de suggestie dat er discriminerende bepalingen in de regelgeving staan onder verwijzing naar artikel 1 grondwet staat ons niet aan.

Onderstaand in hoofdlijnen de inbreng die onze woordvoerder Wolter Slager namens OoststellingwerfsBelang heeft ingebracht:

Voorzitter, vanavond wordt aan de raad voorgesteld om het Bestemmingsplan buitengebied 2016 vast te stellen. Een klus waarmee een groot aantal medewerkers van onze gemeente zich vol overgave voor hebben ingezet, OoststellingwerfsBelang heeft hier veel respect voor en wil hen dan ook, met name de trekker van het project mevrouw Wuite,  voor hun inzet bedanken, geen vraag was te veel en onuitputtelijk werd uitleg gegeven. Ook het college en de raadsleden hebben zich de afgelopen anderhalf jaar met grote regelmaat moeten buigen over de procedure, gemaakte vorderingen en deelplannen die voor de totstandkoming van dit conceptplan benodigd waren. Een vaak interactief proces met de nodige inspraakmomenten, inloopsessies waarbij van gedachten kon worden gewisseld en gegevensuitwisseling met diverse partijen die belanghebbende zijn in dit concept bestemmingsplan. OoststellingwerfsBelang kan zich dan ook in grote mate vinden in het voorliggende plan. Wel hebben we nog een aantal punten waar we graag nadere uitleg over willen, alvorens een definitief ja aan dit plan te geven.

Naar aanleiding van de ter inzage ligging van het plan zijn een groot aantal zienswijzen ingediend. De wijze waarop de zienswijzen zijn behandeld en beantwoord verdient naar onze mening in nagenoeg alle gevallen een pluim. Voor wat betreft de zienswijzen van de provincie waarbij een aanwijzing wordt gegeven om verzwarende archeologische stempels te leggen op een 50-tal historische boerderijplaatsen en het opnemen van een verbod op oa drainage binnen 1000 m van het Fochtelooerveen in verband met hydrologische gevolgen voor het Fochtelooerveen, is OoststellingwerfsBelang minder enthousiast. Uitvoering geven aan deze aanwijzing heeft direct gevolgen voor een groot aantal inwoners van onze gemeente. Dit terwijl het beleid- en regelgeving is die gedeeltelijk nog door de provincie moet worden vast gesteld. Inspelen op toekomstig beleid en regelgeving is op deze wijze naar onze mening enigzins voorbarig en niet op zijn plaats. Voor wat betreft het opgenomen verbod in de omgeving van het Fochtelooerveen gaat dit over een zaak die niet door de gemeente mag worden vergund. Het opnemen van deze bepalingen ligt ons dan ook zwaar op de maag. We zijn een partij die zo veel mogelijk overbodige en dubbele regelgeving wil voorkomen en daar is in dit geval vinden wij wel sprake van. De provincie is opsteller van beleid en regels in deze, daar hoeven we als gemeente niet nog een sausje over heen te leggen.

Kan de wethouder aangeven of het, ondanks het eerder vermelde op te leggen verbod, voor agrariërs in het bedoelde gebied rondom het Fochtelooerveen mogelijk is om reeds aanwezige drainage te vervangen zodra deze aan vervanging toe is? Dit leidt volgens ons immers niet tot aantasting van de hydrologische toestand in dit gebied.

Voor wat betreft de bepalingen rond 50 historische boerderijplaatsen verwachten we veel bewaarschriften, deze hadden wellicht voorkomen kunnen worden als er een overleg- en inventarisatieronde met betrokken eigenaren had plaatsgevonden, helaas is dit niet gebeurd. De constatering dat er een reactieve aanwijzing door de provincie volgt bij niet invulling geven aan de door de provincie ingediende zienswijzen, lijkt op een vorm van machtspolitiek, hier hebben we grote moeite mee.

In het proces zijn een 2-tal documenten aan de Raad gepresenteerd, te weten de Nota Archeologie en de Handleiding voor erfinrichting, inmiddels omgevormd tot Procesboek ontwikkeling (agrarische) erven Ooststellingwerf. Waardevolle documenten met veel nuttige informatie. Beide werden gepresenteerd als hulpinstrumenten bij het op te stellen bestemmingsplan buitengebied, echter gedurende het proces zijn deze documenten, ook op aanwijzing van de provincie, verworden tot verplichte regelgeving binnen het vast te stellen bestemmingsplan buitengebied. Dit is door OoststellingwerfsBelang niet positief ontvangen. Ook de afwijkende normen voor paardenbakken voor wel- en niet agrariërs is volgens onze fractie een beslissing waar we niet van staan te juichen.

OoststellingwerfsBelang heeft tijdens de commissiebehandeling een opmerking gemaakt over de verplichte kosten voor archeologisch bodemonderzoek die gemaakt moeten worden om een vergunning voor het uitvoeren van een aantal zaken in het buitengebied te krijgen. Doel van de onderzoeken is het eventueel veiligstellen van archeologisch waardevolle zaken. Een zaak die door de rijks- en provinciale overheid wordt gezien als Algemeen belang, vandaar de regelgeving in deze. Ook wij hechten waarde aan het goed omgaan met archeologisch waardevolle vondsten. Willen we onze inwoners motiveren om goed met archeologisch waardevolle vondsten om te gaan, dan moet je ze natuurlijk niet op kosten gaan jagen maar eerder een vorm van beloning of andere steun in het vooruitzicht stellen. We hebben dan ook grote moeite met de kosten die aan deze inwoners worden opgelegd en hebben het inrichten van een steunfonds als mogelijke optie genoemd.  OoststellingwerfsBelang vindt dat deze, van overheidswege opgelegde verplichtingen, onze inwoners hard kunnen raken, het vergoeden van deze kosten van gemeentewege is in onze ogen echter niet reëel. Hier heeft de landelijke- en provinciale overheid, de opstellers van deze regels en beleid, in onze ogen onvoldoende aan de gevolgen voor onze inwoners gedacht. Daar ligt naar onze mening dan ook de 1e verantwoordelijkheid voor het instellen van een steunfonds.

We willen het college dan ook oproepen, eventueel middels een nog door ons in te dienen motie, om bij de landelijke- en provinciale overheid aan te dringen op ondersteuning bij het verplicht laten uitvoeren van archeologisch bodemonderzoek. We zullen als partij onze mening hierover middels een op te stellen brief kenbaar maken aan de landelijke- en provinciale overheid en hopen dat de andere partijen deze brief mede willen indienen of zelf een soortgelijk initiatief nemen. Vraag aan de wethouder: Is het college bereid om de door ons voorgestelde oproep aan de landelijke- en provinciale overheid voor steun bij opgelegde archeologisch onderzoeken over te nemen?

Betekenen onze opmerkingen dat het concept plan een dikke onvoldoende krijgt? Zeker niet, zoals eerder al door mij verwoord staan wij in grote mate achter dit plan. In een dik dossier, zoals dit ontwerp bestemmingsplan, zullen altijd een aantal zaken niet de volledige goedkeuring van partijen krijgen, maar uiteraard willen we een zo goed mogelijk plan gaan vaststellen. Dit is waar we vanavond naar hopen toe te werken.

 

Naar aanleiding van onder andere onze inbreng, komt onze wethouder Sierd de Boer met de volgende toezeggingen:

  • Vervanging van drainage in het gebied rondom het Fochtelooerveen blijft gewoon mogelijk;
  • Een door ons, samen met PvdA en Groen Links ingediende motie, waarin het College wordt gevraagd een inventarisatie van particuliere- en natuurbegraafplaatsen te maken, vervolgens hierover beleid te maken en dit middels een concept beleidsplan aan de raad voor te leggen wordt door de wethouder overgenomen;
  • Het college zal namens de Raad bij de provincie zijn ongenoegen uitspreken over de wijze waarop een aantal zaken zijn opgelegd en aandringen op het instellen van een vorm van steunmaatregel aan onze inwoners bij opgelegde archeologische onderzoeken;
  • De door D66 ingediende amendementen aangaande bed en brochje in aangepaste vorm grotendeels over te willen nemen, met uitzondering van woningen zonder bedrijfsfunctie.

D66 geeft aan blij te zijn met de toezegging van de wethouder, maar niet kan leven met de uitzondering voor woningen zonder bedrijfsfunctie, hij ziet dit, naar onze mening geheel ten onrechte, als discriminatie.

Omdat wij juist blij zijn dat de toezeggingen van de wethouder een sterk vereenvoudigde en eenduidige regelgeving mogelijk maken, wordt direct door ons een amendement opgesteld en alsnog ingediend samen met Christen Unie, PvdA, Stellingwerf+ en CDA met de volgende tekst:

“De aantallen vierkante meters voor Bed en Brochje bij bedrijven tot 100m2 toe te staan en de bepalingen voor wat betreft de aantal kamers te laten vervallen”

Bed en Brogje in woningen zonder enige bedrijfsfunctie toe te staan tot een maximum van 50m2.

De beperking voor wat betreft woningen zonder bedrijfsfunctie tot maximaal 50 m2 is volgens ons meer dan gerechtvaardigd omdat bij woningen zonder aanwezige bedrijfsfunctie de woonfunctie primair moet blijven en dat komt bij een groot toe te staan vloeroppervlak in het geding. Incidenteel zal een maatwerkprocedure hier uitkomst kunnen bieden.

Het nieuw opgestelde amendement wordt na stemming breed gesteund, alleen Groen Links en D66 stemmen tegen. Van de overige amendementen wordt alleen een tekstcorrectie raadsbreed aangenomen.

Het bestemmingsplan wordt na stemming met brede steun vastgesteld, alleen de fracties van D66 en Groen Links stemmen tegen.

Behoudens de door de wethouder overgenomen motie worden de andere moties verworpen.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied is een intensief en veel tijd vergend project, behoudens een aantal zaken waar we geen invloed op hebben, naar onze tevredenheid afgesloten. Er zijn veel voor onze inwoners belangrijke zaken in het plan mogelijk gemaakt. We hopen dan ook dat in de toekomst blijkt dat we de juiste keuzes hebben gemaakt.