De rekenkamer commissie biedt het rapport : “Extern inhuren of intern oplossen” aan, het is het eerste onderzoek dat de rekenkamercommissie in de nieuwe OWO samenstelling heeft uitgevoerd en gaat over de manier waarop er in onze gemeente met het inhuren van personeel wordt omgegaan. Het rapport zal na het zomerreces in een commissievergadering worden behandeld

Dhr. van der Meulen spreekt in namens sportvereniging Waskemeer .

Dhr F. Haven wordt benoemd tot nieuw lid van de rekenkamer commissie.

Raadsvoorstel Ergli:                                                                                                                                                                                                                         Het onderwerp over een eenmalige financiële ondersteuning voor het project Ergli wordt boven aan de agenda geplaatst omdat er veel jongeren op de tribune zitten. Door een fout gelopen Europese subsidieaanvraag dreigt een reeds geplande  scholenuitwisseling niet door te kunnen gaan, dit zou natuurlijk zonde zijn. Mevrouw Duin, Dolsma en de heer Ter Heide, allen lid van de stichting Ooststellingwerf-Ergli nemen tijdens de behandeling van dit onderwerp  plaats op de tribune, wel zo zuiver. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Raadsvoorstel sportcomplex vv Waskemeer:                                                                                                                                                                               PvdA , CU, StellingwerfPlus, GL en D66 dienen een amendement in over dit onderwerp, waarin wordt voorgesteld om naast de kosten van de aanleg van een Wetraveld ook de bovenmatige aankoopkosten van de benodigde grond voor een bedrag van € 60.000,- voor rekening van de gemeente te laten komen. Ook wij willen graag extra veldcapaciteit voor de voetbalverenging, maar wel op basis van goede afspraken en een verantwoorde toekomstige exploitatiebegroting. Omdat de V.V. Waskemeer zonder enige vorm van overleg 2 hectare grond heeft aangekocht, ver boven de werkelijke waarde, kunnen we ons niet vinden in het voorstel om de gemeente, dus indirect alle inwoners van Ooststellingwerf, op te laten draaien voor deze onverantwoorde investering. We stemmen dus tegen het amendement. Naast de indieners stemmen een 2-tal CDA fractieleden voor het amendement, deze wordt dus aangenomen, vervolgens wordt het aangepaste raadsvoorstelvoorstel met dezelfde stemverhouding aangenomen. We zijn blij dat Waskemeer extra veldcapaciteit krijgt, de wijze waarop hadden we graag anders gezien.

Raadsvoorstel Revitalisering Venekoten:                                                                                                                                                                            Voorgesteld wordt om financiën beschikbaar te stellen voor de revitalisering van bedrijventerrein Venekoten, de verplaatsing van het bedrijf Oenema maakt hier deel van uit. Een forse investering voor een volgende stap in de realisatie van het Masterplan Venekoten Centrum Oosterwolde. We hopen dat met het aannemen van dit voorstel ook de in het vooruitzicht gestelde subsidie van de provincie vrijkomt. OoststellingwerfsBelang stemt in met dit voorstel, het wordt in grote meerderheid aangenomen.

Raadsvoorstel Bestuursrapportage:                                                                                                                                                                                                  De PvdA stelt voor om dit onderwerp nu niet te behandelen omdat onvoldoende duidelijk is waarom het grote bedrag dat extra wordt ingezet voor de gebiedsteams benodigd is. Ook het onderwerp Lectoraat, is naar mening van andere partijen niet duidelijk onderbouwd. Wij zijn van mening dat beide voorstellen in stemming gebracht kunnen worden. Het onderwerp Lectoraat wordt uit het voorstel gehaald en na de zomer onderbouwd opnieuw aangeboden. Het advies om volgend jaar de gebiedsteams niet in de bestuursrapportage mee te nemen wordt richting college gedaan. Wij stemmen in met het aangepaste raadsvoorstel mede omdat we vinden dat voor de verdere ontwikkeling van het gebiedsteam extra financiële ondersteuning gerechtvaardigd is.

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting FUMO:                                                                                                                                                                                         Wij stemmen in met het voorstel en het besluit om geen zienswijze in te dienen, hoewel we in de commissie wederom kritische vragen over deze ons opgelegde organisatie hebben gesteld.

Raadsvoorstel Masterplan Appelscha

OoststellingwerfsBelang spreekt nogmaals uit dat nu meer de nadruk moet liggen  op verbetering van de  verbinding Boerenstreek-Centrum, niet alleen de toeristen maar ook onze ondernemers zullen hier veel baat bij hebben. Wij stemmen in met het voorstel.

Omvormingsplan Peuterspeelzaal:                                                                                                                                                                                                    Dit stuk is in de commissie al uitgebreid behandeld en staat nu als een hamerstuk op de agenda. OoststellingwerfsBelang geeft echter een stem verklaring af. Dit omvormingsplan is wet- en regelgeving van bovenaf. Je kunt er als Lokale partij niets aan doen, het wordt ons opgelegd. Wat OoststellingwerfsBelang betreft had er niets hoeven te veranderen, het peuterspeelzaal beleid in onze gemeente is al goed geregeld, dit wordt mede onderbouwd door alle jaarlijkse rapportages waarin staat dat het goed gaat met het peuterspeelzaal werk in Ooststellingwerf.

Goedkeuring van de jaarstukken van Hus en Hiem, de Veiligheidsregio en de benoeming van leden van de Raad van Toezicht Primo.com (fusie scholenkoepels Comperio en Primo in de OWO gemeenten) vormen de afsluiting van deze vergadering