Vandaag worden de jaarstukken besproken, vaak is dit een lange vergadering, daarom beginnen we al om 16.00 uur.

Een ander onderwerp is het plan : Ter Borgh Esch, er wordt veel publieke belangstelling verwacht omdat er nogal wat “reuring ” is over dit onderwerp. Zowel in de pers, op facebook en in de direkte omgeving.

Dhr. Hoekstra (de initiatiefnemer van het plan en eigenaar van de boerderij met omliggende gronden) heeft aangegeven het plan op dit moment niet meer te willen bespreken. Het college stelt voor om het voorstel van de agenda te halen omdat er geen besluit meer hoeft te worden genomen doordat de plannen van tafel zijn. Er wordt gestemd over het van de agenda halen, een meerderheid is voor, het wordt dus niet behandeld. D66 vraagt hierop een interpellatie debat over het onderwerp, er wordt even geschorst om te onderzoeken of dit kan. Een interpellatiedebat moet 48 uren voor aanvang worden aangevraagd, dus het verzoek wordt afgewezen. De PvdA dient vervolgens een motie “vreemd aan de orde van de dag” in. Deze wordt in de agenda ingepast en en om het aanwezige publiek niet te lang laten wachten wordt deze behandeld in de plaats van het eerder geagendeerde plan Ter Borgh Es.

Dhr. Hoekstra spreekt tijdens de raadsvergadering in en legt uit waarom hij het plan terugtrekt.

De jaarrekening 2014 staat nu op de agenda.

De jaarrekening is vooral een verslag van het afgelopen jaar, waarin beschreven is wat er gedaan is en hoeveel het gekost heeft. Geschreven met de 4 Ws als uitgangspunt:

1e W: Wat willen we bereiken;

2e W: Wat gaan we ervoor doen;

3e W: Wat hebben we  bereikt;

4e W: Wat merkt de burger ervan.

Wat OoststellingwerfsBelang van de jaarrekkening vindt en is gepresenteerd staat hieronder te lezen:

“Voorzitter we zien in de jaarstukken wederom dat incidentele zaken het exploitatieresultaat sterk kunnen beïnvloeden. Dat is al jaren een terugkerende conclusie.

Een andere conclusie voorzitter is dat op hoofdlijnen het begrotingsbeheer, zoals ook de accountant het benoemt, op orde is. In het rapport van de accountant wordt ook iets gezegd over de 4e W. OoststellingwerfsBelang kwam destijds met de toegevoegde 4e W. Het geeft weer wat de burgers er van merken, maar ook hoe je burgers bij zaken betrekt. En dat laatste moet nog iets meer aandacht krijgen vanaf nu. Het is soms niet duidelijk wat een burger merkt van hoe bepaalde onderwerpen worden voorbereid en wat hun rol daarin kan zijn. Als voorbeeld noem ik de totstandkoming van de notitie accommodatiebeleid sportvoorzieningen.

Voorzitter, ik heb net al even het accountants rapport genoemd. OoststellingwerfsBelang heeft de indruk dat er goed en gedegen onderzoek is gedaan en gaat er dan ook vanuit dat het college de Wensen en Aanbevelingen zoals benoemd op pagina 24 nadrukkelijk overneemt en er mee aan de slag gaat.

Alert reageren en scherp sturen blijft ook de komende periode noodzakelijk.

Toch even aandacht voor een paar specifieke punten uit de jaarrekening.

Appelscha Hoog, jammer dat het loopt zoals het loopt, maar daar komen we later in de vergadering op terug. Evenals de ontwikkelingen omtrent het Centrumplan Oosterwolde etc.

Het begrotingsperspectief is niet structureel sluitend. Hoe zeker is het dat in de komende kaderbrief een voorstel over de besteding van de precario inkomsten daarin verwerkt wordt?

Op pagina 20 maakt u melding dat op velerlei terrein ondernemers ondersteund worden om initiatieven te ontwikkelen etc. OoststellingwerfsBelang is daar content mee. Er zijn initiatieven in ontwikkeling schrijft u, kunt u een tipje van de sluier oplichten welke dat zijn?

Voorzitter OoststellingwerfsBelang heeft in het verleden regelmatig haar zorg uitgesproken over de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing, de FUMO. Ook in deze jaarrekening maakt u melding van het feit dat het tot nu op uitvoeringsniveau niet loopt en dat u in OWO verband daar actie op onderneemt. Wanneer is het moment aangebroken om b.v. het vertrouwen in deze opgelegde regeling op te zeggen?

Op het gebied van de sociale zekerheid zijn er met name het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Als gevolg van veranderende regelgeving en beleid moest er veel overleg worden gevoerd en nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. We hebben dat op bijna alle onderdelen in OWO verband gedaan. Mijn fractie heeft er vertrouwen in dat de uitwerking op dezelfde positieve wijze zijn beslag zal krijgen. We realiseren ons dat er best nog wel wat te verbeteren is en daar moeten we dan ook open voor staan.

Een onderdeel wil ik graag met name noemen nl. dat we op het gebied van schuldsanering uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan en contract.

Op het terrein van de dienstverlening is veel werk verzet. We kunnen het allemaal lezen op pag. 56. In dat kader is het ook belangrijk te melden dat OoststellingwerfsBelang hecht aan de intergemeentelijk samenwerking zoals die op dit moment bestaat met Weststellingwerf en Opsterland. Voor de toekomst zullen we die ontwikkeling ondersteunen en de plannen zoals ze er op dit moment liggen ondersteunen. Maar daar spreken we volgende maand over in deze raad.

Wat tijdens het bezoeken van vergaderingen van de PB nog wel eens op tafel komt is het zgn. wegen- en groenonderhoud. Ik wil er eigenlijk alleen over kwijt dat het realiseren van de bezuinigingen en taakstellingen hoort bij de gemaakte afspraken, maar dat overleg over wensen soms ook kan leiden tot efficiëntie en tevreden klanten, dit alles binnen de afgesproken kaders.

In 2015 zal er een nieuwe woonvisie moeten worden opgesteld. Hoe we in de toekomst willen gaan bouwen moet in die nieuwe visie worden vastgelegd. U spreekt de verwachtingen uit dat nieuwbouw van woningen voornamelijk op inbreidingslocaties zal plaatsvinden. OoststellingwerfsBelang vindt dat we naast dat uitgangspunt ook open moet staan voor uitdagende projecten op plaatsen niet onder inbreidingslocaties vallen.

OoststellingwerfsBelang is van mening dat er mogelijk aanvragen voorbij kunnen komen die hun weerga niet kennen en ook in die hoedanigheid nergens in onze provincie zijn te vinden. We mogen onze ogen hier niet voor sluiten en vasthouden aan enge kaders. Soms kan het van grote toegevoegde waarde zijn voor Ooststellingwerf en de kern dorpen in het bijzonder. De combinatie van b.v. landelijk wonen in combinatie met alle gemakken van een kernplaats kan voorzien in een behoefte die in deze vorm niet elders beschikbaar is.

We zijn als gemeente druk doende om onze gemeente een boost te geven als aantrekkelijke woon- recreatie- en werkgemeente, wat te denken van het Masterplan Oosterwolde en Appelscha, het Ecomunity park en Biobased center waar we investeren in het aantrekken van hoogwaardige bedrijven en scholen die juist hier gaan opleiden vanwege de bijzondere manier waarop we hier richting aan allerlei zaken geven. Door steun te geven aan eventuele bijzondere woningbouw projecten grijpen we kansen aan om onze gemeente positief onderscheidend te laten zijn van omliggende gemeenten en regio’s. Juist in deze tijd, waar de economie weer enigszins aantrekt en onze ondernemers in de detailhandel en bouw juist een extra zetje nodig hebben om hun bedrijf te laten voortbestaan, moeten we lef hebben en vooral in mogelijkheden- en niet in beperkingen te denken.

In dat kader voorzitter wil ik hier ook graag de opmerking maken dat er haast gemaakt mag worden met het uitgeven van de beschikbaar gestelde 25.000,- voor de promotie / positioneringsfilm van onze mooie gemeente. Waarbij met name de aandacht mag worden gelegd op de vele ontwikkelmogelijkheden die er zijn in Ooststellingwerf. Niet krimpen maar anticiperen op kansen en mogelijkheden.

Voorzitter ik heb slechts op een deel van de onderwerpen uit de jaarrekening een reactie gegeven.

De niet genoemde onderwerpen verdienen zeker ook aandacht en onze steun. Maar in de komende kadernota, juni a.s. en tijdens de begrotingsbesprekingen Oktober/November komt weer aan de orde hoe we ons beleid verder inhoud willen geven en uitvoeren. Ook hoe we gaan inspelen op onvoorziene of voorzienbare ontwikkelingen.

In die cyclus komen dus nieuwe wensen en plannen aan de orde. OoststellingwerfsBelang heeft het vertrouwen dat het college ook nu al de handschoen oppakt om daar waar nodig te anticiperen op ontwikkelingen die de gemeente en haar inwoners kunnen raken. Positief of negatief.

Tijdig anticiperen op de realiteit daar is waar OoststellingwerfsBelang voor gaat.

Na de pauze, zit de raadszaal vol met belangstellenden voor het agendapunt Ter Borgh Es, ondanks dat dit punt van de agenda is gehaald.

De PvdA dient een motie met als inhoud:

Toekomstige plannen voor woningbouw op de Ter Borgh Es als niet wenselijk te bestempelen en uit te sluiten.

Voor ons is deze motie zo beperkend voor de toekomst, dat we hier niet mee in kunnen stemmen. Om nu vast te leggen dat er in de toekomst niets op deze locatie mag worden ontwikkeld, gaat ons te ver. Wolter Donker stemt wel voor de motie, hij is van mening dat dit terrein als natuurgebied moet blijven.

De motie wordt door een meerderheid van de raad afgewezen.

Volgende agendapunt is de benoeming van 3 leden van de nieuw in te richten rekenkamercommissie, samen met Weststellingwerf en Opsterland.

Benoemd worden Mw de Ruiter, Mw IJsselmuiden en de heer Erkens. Onze gemeente heeft nu dus weer een (gezamenlijke) rekenkamer. De rekenkamer doet onderzoek naar allerlei werkwijzen binnen de gemeente en richt zich met name op doelmatigheid en nut van allerlei zaken.

Voor de voormalige Harambe locatie te Appelscha zijn mooie nieuwbouwplannen gemaakt. Ten behoeve van het woningbouwplan moet er een bestemmingsplanwijziging worden vastgesteld, de raad stemt hier mee in.

Vervolgens wordt de voortgang van de plannen Appelscha Hoog behandeld. Het plan Appelscha Hoog loopt op zijn zachtst gezegd niet zo voorspoedig als men in het begin had gehoopt. De aanbesteding van het uitgraven van een recreatieplas en het verkopen van het vrijkomende zand is op dit moment economisch niet rendabel zo is gebleken. Het voorstel is om het plan voorlopig stil te leggen, wel wordt alles in het werk gesteld om een geplande landbouwweg met subsidie van de provincie aangelegd te krijgen. We stemmen met het voorstel in. Binnenkort komt de wethouder met alternatieve plannen voor dit gebied, we zijn benieuwd.