We trakteren vanavond op een stukje gebak, waarmee we alle fracties, het college en de ambtelijke organisatie willen bedanken voor de samenwerking de afgelopen 4 jaren.

We beginnen de avond met een eedaflegging door de heer Sietse  van Hemmen, hij is benoemd als plaatsvervangend commissiegriffier.

Vervolgens nemen we het besluit om de geldende kaders voor het Sociaal Beleid voorlopig te verlengen, dit in afwachting van nog nieuw te ontwikkelen beleid.

Volgende punt op de agenda is het voortzetten van het Fonds Ooststellingwerf. Het fonds heeft vele mooie initiatieven opgeleverd, maar er is ook heel veel fout gegaan. Het voorliggende voorstel is daarom behoorlijk aangepast, maar we zijn van mening dat er nog een fiks aantal verbeteringen noodzakelijk zijn. We hebben dan ook een stapel amendementen ingediend, waarvan de meeste breed worden gesteund. Onze wens om vaker dan 1 maal per jaar het fonds te laten uit keren en het verwijderen van de verplichte pitch (presentatie van initiatief voor vakjury) halen geen meerderheid in de raad, wel wordt de verplichte cofinanciering bij aanvragen boven € 5000,- verwijderd; vaste subsidiebedragen worden richtbedragen, dus flexibeler; er komt een nieuwe naam voor het fonds; alle 4 regio’s krijgen de kans om als pilot gebruik te maken van gelden uit het fonds, voorgesteld werd 1 regio per jaar; ook het gebruikmaken van thema’s bij de diverse tenders vinden we overbodig en zal niet worden toegepast. Het aangepaste voorstel wordt raad breed aangenomen.

Volgende agendapunt is de herinrichting van het Haerenkwartier te Oosterwolde. Er is nogal wat beroering ontstaan over de sloop en herbouw van een aantal woningen in de wijk, woningbouwcorporatie Actium belooft in het verdere proces hier beter over te communiceren. De gemeente gaat na renovatie en nieuwbouw de wijk volledig nieuw inrichten, dit in overleg- en met inbreng van de bewoners uit de wijk. De raad stelt hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar.

Vervolgens debatteert de Raad over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het inrichten en exploiteren van een minicamping te Haulerwijk. Omwonenden vrezen overlast, er is veel in overleg geïnvesteerd. Met de voorliggende plannen wordt goed rekening gehouden met de bedenkingen, de raad keurt de plannen goed.

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening in onze gemeente. We scoren goed, daar zijn we blij mee. De vraag of de servicebalie door de verdergaande digitalisering wellicht met minder openstellingsuren toe kan wordt door ons direct afgewezen. Het huidige serviceniveau vinden we belangrijk, ook als kost het extra geld, we willen dit in stand houden!

Het onderwerp Biodiversiteitsplan vindt brede steun in de raad. Het plan is de vervanger van het gemeentelijk groenbeleid dat aan herijking toe is.

De agendapunten wijziging financiële verordeningen, zienswijze kaderbrief veiligheidsregio en aanpassen subsidieverordening worden door de raad geaccordeerd.

Als laatste agendapunt wordt een motie vreemd aan de orde, ingediend door D66 en Groen Links, behandeld waarin wordt opgeroepen om alleen nog gemeentelijke kavels uit te geven als er aardgasvrij op wordt gebouwd. Wij vinden dit  te ver gaan, er zijn nog onvoldoende (betaalbare) alternatieven voorhanden. Nadat de wethouder de mening van het college geeft, besluiten de initiatiefnemers de motie in te trekken.