Vanavond zijn er 17 bijzondere belangstellenden: Allen op uitnodiging als “Gast van de Raad”,
Fijn deze belangstelling.

De burgemeester legt een verklaring af aangaande berichtgeving over onze brandweer de afgelopen week in de landelijke pers.
In tegenstelling tot wat er in de kranten staat zegt de burgemeester ons toe dat de veiligheid niet in het geding is.
Het conflict speelde zich af in september, maar de brandweermannen en organisatie staan inmiddels weer op goede voet.

In de begrotingsvergadering van vorige week is er geen duidelijkheid gekomen over de te verstrekken subsidie voor de jaarlijkse Open Stal expositie te Oldeberkoop, de stemmen staakten.
Helaas is Dhr. Christenen van de PvdA nog niet aanwezig, dit zou logischerwijs betekenen dat bij stemming eenzelfde resultaat behaald zou worden. Democratisch wordt er besloten om dit agendapunt naar een moment later op de avond te verschuiven.
Als Dhr. Christesen aanwezig is wordt er over dit punt gestemd en wordt het voorstel aangenomen. Dit betekent dat Open stal extra subsidie krijgt.

Voorzitter van plaatselijk belang Ravenswoud, dhr.Heys biedt ons de gebiedsagenda van Appelscha, Appelscha Boven, Ravenswoud en Fochteloo aan.

Vervolgens worden de voorstellen van het college behandeld:

A. 1  Besteding gelden milieubeleid.

OoststellingwerfsBelang dient samen met de PvdA een amendement in omdat wij van mening zijn dat het vervolg op het hondenpoep beleid (plaatsen Bello`s), niet betaald mag worden uit de pot milieu, maar uit de pot algemene reserve omdat de hondenbelasting daar ook jaren in is gestort.
Uiteraard wordt er door de andere partijen verschillend op gereageerd.
Met ons mee stemmen: GroenLinks en de Christen Unie  D66 en Stellingwerf +, dan wordt dit amendement aangenomen met 17stemmen.

A.2 Zonnepanelen op het gemeentehuis
Het voorstel geeft aan dat het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis financieel geen voordeel heeft. Het voorstel komt er inhoudelijk op neer dat we als gemeente hier mee een voorbeeld funktie kunnen vervullen. OoststellingwerfsBelang is van mening dat we  niet moeten investeren in een voorbeeldfunktie met gemeenschapsgeld, zonder dat onze burger hier voordeel van heeft. Wij vinden dat er diverse manieren zijn om dezelfde resultaten te halen, maar dan met een direct positief effect voor onze gemeenschap.  We stemmen dan ook niet in met het voorstel. OoststellingwerfsBelang is als enige partij tegen dit voorstel. Wel stemmen we voor de motie waarin het onderzoeken van andere energie besparende mogelijkheden voor het gemeentehuis wordt gevraagd.

B.1 Transitie – arrangement Jeugdzorg
Het betreffende stuk is pas bij de raad gekomen nadat het al richting rijk is gezonden. Dit omdat er door het rijk een deadline was gesteld.
Dit stuk is zo belangrijk en inhoudelijk van dien aard dat wij alleen maar kunnen instemmen.
Volgende maand komt er  een concept omvormingsplan waarbij de raad wel inspraak heeft.

B.2 Onderhoud kunstwerken
De kunstwerken in onze gemeente hebben heel veel achterstallig onderhoud. Kunstwerken hebben een emotioneel en
historische waarde. Wij zijn dus voor onderhoud van de kunstwerken.

B.3 Tarieven gymnastieklokalen.
We hebben een stuk ontvangen waarin aanpassingen zijn voorgesteld betreffende huur en gebruik van gymnastieklokalen en sporthallen binnen onze gemeente. In vergelijking met de omliggende gemeenten zitten wij qua prijsstelling in het midden. dit geldt ook voor de gebruiksvoorwaarden. Wij zijn akkoord met dit stuk.

Om  22.45  uur   sluit de burgemeester de vergadering