Jakob Baar (Fractievoorzitter VVD) neemt als eerste het woord en biedt  zijn excuses aan voor hetgeen hij de vorige vergadering heeft gezegd met name richting wethouder Esther Verhagen. Wethouder Verhagen accepteert de excuses.

Insprekers Dhr. Hoeksema  en Dhr. Elderson  spreken in over voorgenomen ontwikkelingen op het voormalige miniatuur park te Appelscha.

Voor OoststellingwerfsBelang worden Harm Betten en Ria de Groot geïnstalleerd als commissieleden.

De geloofsbrieven van Edwin Meijerhof worden goedgekeurd, wat betekend dat hij de volgende vergadering beëdigd kan worden. Edwin verblijft nog in Equador vandaar zijn beëdiging in juli.

Bestemmingsplan Appelscha – Herontwikkeling voormalige locatie Miniatuurpark

Een aantal partijen hebben moeite met dit voorstel en dienen amendementen en moties in. Een aantal partijen geven aan dat er weinig draagvlak is, maar ook dat te weinig communicatie met de omwonenden en belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Naar ons idee hebben er wel degelijk  gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden onder andere in de Hoolten Klinte, hier zijn we aanwezig geweest en er zijn ook verslagen van. De discussie over dit  onderwerp wordt heftig gevoerd, de voors- en tegen gaan heen en weer. De stemming laat een verdeelde raad zien. Het voorstel om woningbouw op dit terrein mogelijk te maken wordt aangenomen.

Jaarstukken 2017

Hier worden de stukken besproken waarin vertaald staat hoe we het vorig jaar gedaan hebben gebaseerd op de 4W`s: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen, wat merkt de burger ervan en wat kost het. We staan er financieel goed voor, er zijn wel een aantal zaken die onze aandacht vragen, o.a. het sociaal domein. Dit stuk wordt unaniem aangenomen

Voorjaarsrapportage 2018

Ook dit stuk wordt unaniem aangenomen

Motie  Vreemd aan de orde van de dag OoststellingwerfsBelang.

Onze fractie heeft al lange tijd het idee om in te zetten op de realisatie van een kunstwerk op de hoek Nanningaweg-Hoogengaardenlaan. Dit ter afwerking van de permanent geworden parkeerplaats en als symbool van de verbinding tussen onze Gemeente en de Compagnonsvaart. De motie wordt breed gedragen en aangenomen na aanpassing van de realisatietermijn.

CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: Integrale Visie Appelscha

Dit voorstel past in het op te stellen uitvoeringsprogramma en wordt  overgenomen door het College. CDA, PvdA en OoststellingwerfsBelang stemmen voor.

GroenLinks & CU dienen een motie vreemde aan de orde van de dag in over realisatie van Tiny Forrests.

Dit zijn stukken ( stukjes) bos ( ter grote van een tennisbaan) die door kinderen aangelegd en verzorgd worden. Dit om de jeugd bewust te maken van duurzaamheid en natuur. Naar ons idee heeft dit initiatief in onze bosrijke gemeente geen meerwaarde, onze jeugd leeft in een natuurrijke omgeving waar het bewustzijn hierover als van nature bij hen wordt aangeleerd. Meerdere schoolprojecten doen al projecten op het gebied van duurzaamheid, natuur en tuinen. De motie wordt verworpen, alleen de indieners stemmen voor.