Het is druk in de raadszaal, er zijn veel inwoners uit Oldeberkoop, vanwege de plannen voor aanleg van een veld zonnepanelen aan de noordzijde van het Molenbos en uit Donkerbroek zijn een grote groep inwoners aanwezig om aandacht te vragen voor hun wens om een Mienskiphûs te realiseren.

Eerste agenda punt is vanavond het opnieuw benoemen tot raadslid van dhr. Sietse Derks. Hij keert terug op de eerder vrijgevallen plek van raadslid Rineke Valk van de VVD. Derks  kan niet als VVD-er terugkeren en kiest er voor om op persoonlijke titel zitting te nemen en noemt zich fractie “Liberaal Ooststellingwerf”.

Vervolgens krijgen een 7-tal insprekers 5 minuten spreektijd van de burgemeester, hij geeft aan dat de spreektijd echt maximaal 5 minuten is omdat het anders wel heel laat wordt.

De eerste 2 insprekers, Dhr. en Mw. Van Rossem spreken ieder 5 minuten over de in hun ogen veel te lang durende procedure met betrekking tot de vergunningverlening crossbaan Prikkedam.

Aansluitend spreekt dhr. Plender voorzitter PB Donkerbroek in over de voorgenomen fusie van de basisscholen en de wensen voor een nieuw te bouwen Mienskipshûs. Hij wordt daarin gesteund door de vele aanwezige inwoners uit Donkerbroek.

Over de plannen voor de aanleg voor een zonnepanelenveld aan de noordzijde van het Molenbos te Oldeberkoop spreken een 4-tal personen in.

Dhr. ter Schuur als initiatiefnemer, De heer Dirksen namens een groep verontruste bewoners van het Molenbos, Mevrouw Van der Veen biedt een handtekeningenlijst aan waarin mensen hebben getekend voor bezwaar op de voorgenomen plannen en mevrouw Hollander als bewoonster van het Molenbos die verklaart dat zij en het bestuur van de Vereniging van eigenaren van Molenbos toch wel geschrokken zijn van de uiteindelijke plannen, hoewel de vereniging niet een duidelijk standpunt er over wil innemen.

Nadat alle insprekers hun verhaal richting de Raad hebben gehouden gaan we verder met de behandeling van de andere agendapunten.

Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg en/of de bouw en het gebruik van het Zonnepaneelveld Molensbosch bij Oldeberkoop voor een periode van 30 jaar

Alle partijen worstelen met dit probleem, er lijkt niet veel draagvlak te zijn bij een aantal bewoners van het Molenbos en een aantal andere inwoners van Oldeberkoop.  Daarnaast heeft de Raad ook uitgesproken in 2030 als gemeente energieneutraal te willen zijn. Dit lukt niet zonder zonnepaneelvelden op land, de gebouwen in onze gemeente bieden hiervoor te weinig ruimte.

De initiatiefnemer heeft bij het inspreken toegezegd met de betrokkenen in gesprek te gaan om daar waar mogelijk de wijze van plaatsing aan te passen en  wethouder Van de Boer geeft aan gesprekken tussen de diverse belanghebbenden te willen organiseren en hier aan deel te nemen om tot mogelijke overeenstemming te komen. Wij stemmen in met dit voorstel, mocht er een aanvraag tot bestemmingswijziging komen dan is er voor de Raad de gelegenheid om over het voorstel te debateren, dit te toetsen en te stemmen. Ook is er voor eventuele tegenstanders dan volop gelegenheid om hun zienswijzen kenbaar te maken.

Vanwege het tijdstip wordt de agenda aangepast zodat alle insprekers van vanavond hun onderwerpen behandeld zien worden, de overige onderwerpen worden verdaagd naar 20 december.

Voorbereidingsbesluit Prikkedam 1A te Makkinga

We constateren met z’n allen dat het proces te lang duurt, het is dan ook een heel moeilijk proces, waar de belangen en rechten van de diverse partijen voortdurend middels rechtszaken worden bevochten.  We willen instemmen om een illegale situatie te voorkomen en gaan er van uit dat dit proces nu eindelijk tot een goed eind wordt gebracht.

 

Om de resterende agendapunten te  behandelen wordt de vergadering op 20 december te 19:30 uur voortgezet.

Rapport rekenkamercommissie  WMO 2015

Er is veel goed gegaan bij het overnemen van WMO taken door de gemeente. Ook zijn er zaken die verbeterd moeten worden. Het college neemt de aanbevelingen in het rapport over. Voor ons reden om in te stemmen met het voorstel.

Verordening Hart voor de Jeugd

We kunnen ons, evenals de andere fracties, vinden in het voorstel, het wordt met algemene stemmen aangenomen.

Verordening Maatschappelijke Voorzieningen 2018

Dit onderwerp stond als hamerstuk op de agenda, maar doordat er na behandeling in de raadcommissie Samenleving nog een Advies van de Adviesraad Sociaal Domein is toegevoegd wordt het in 1 termijn behandeld. Het college neemt de adviezen slechts gedeeltelijk over, we hebben hier moeite mee en vragen extra uitleg aan de wethouder. Onder andere over het niet verkorten van de reactie termijnen na het doen van een melding en het gebruik van de term echtgenoot in plaats van partner. Na verduidelijking en uitleg door de wethouder kunnen we met het voorstel instemmen.

Motie vreemd aan de orde van de dag over politici op lokale stembureaus    

StellingwerfPlus en GroenLinks willen vooruitlopend op een door de regering genomen besluit om geen politici meer zitting te laten nemen op stembureaus dit nu reeds in onze gemeente invoeren.

We hebben moeite met het moment en de wijze waarop dit wordt voorgesteld. De voorbereiding is reeds in volle gang en de gemeente zou opgezadeld worden met een groot probleem bij de bezetting van de stembureaus. We vinden het voorstel ook te oppervlakkig, er wordt alleen gesproken over (kandidaat) raadsleden, dit vinden we veel te mager, ook bestuursleden, leden campagneteams en andere politiek actieve leden zouden bij een verbod geen deel meer uit moeten maken van een stembureau is onze mening. Daarnaast bestaat een stembureau altijd uit minimaal 3 leden, van verschillende afkomst, vaak niet politiek, hetgeen zorgt voor een goed controleerbaar geheel. We vinden het allemaal vergezocht en kunnen ons niet voorstellen dat een raadslid de stemming en telling bewust gaat beïnvloeden.  We stemmen tegen de motie. Hij wordt verworpen met 14 stemmen tegen en 4 voor.

De overblijvende hamerstukken: Gedragscode Burgemeester en Wethouders; Budgetoverheveling 2017/2018; Begrotingswijziging n.a.v. septembercirculaire 2017; Belastingverordening 2018; Tarieven Afvalstoffenheffing 2018; Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018; Verordening Rioolheffing 2018; Bestemmingsplan Petersburg 24 Donkerbroek; Verklaring geen bedenkingen Klokhuisdijk 6 Langedijke en het Voorstel tot benoeming en ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem, worden met algemene stemmen door de Raad bekrachtigd.