Vanavond is er weer een “Gast van de Raad” programma, helaas hebben er zich maar 2 inwoners aangemeld, mevrouw Duin begeleidt hen deze avond. We hopen in de toekomst meer gasten te kunnen verwelkomen, het is immers een mooie manier om je inwoners mee te nemen in de werkwijze van het gemeentebestuur, het college en de raad.

Na behandeling van de ingekomen stukken staan er een 2-tal benoemingen op de agenda. Vandaag gaat de benoeming als raadslid in van dhr. Derks, voormalig wethouder VVD. Hij is zelf niet aanwezig maar de voordracht is er vandaag wel. De geloofsbrieven zijn goedgekeurd, de installatie zal plaatsvinden op het moment dat dhr. Derks aanwezig is bij een raadsvergadering. Een 2-tal fracties plaatsen kanttekeningen bij de benoeming.

Ook wordt er vandaag een plaatsvervangend commissielid benoemd voor het CDA . Dhr.IJpe Roijinga, het voorstel tot benoeming wordt met algemene stemmen aanvaard en de eed wordt door hem afgelegd.

Bestemmingsplan woningbouw Duistereweg te Oosterwolde                                                                                                                                                                                   De raad wordt voorgesteld om op een braakliggend weiland aan de Duistereweg een aantal woningen te bouwen. In de commissievergadering  zijn hier al verschillende vragen over gesteld. Er is rekening gehouden met de diverse zienswijzen en er komt een groenvoorziening om een en ander aan de omgeving aan te passen. De lijn van de toegangsweg wordt aangepast zodat er geen hinderlijke lichtoverlast voor andere aanwonenden is. OoststellingwerfsBelang vindt het na aanpassing met de aangedragen verbeteringen en tegemoetkoming aan een aantal zienswijzen een goed plan, we stemmen dus voor. Dit soort initiatieven zijn goed voor onze gemeente, zijn inwoners en ondernemers. Het raadvoorstel wordt aangenomen.

Evaluatie Nota sport 2009-2015 en uitganspunten nieuwe nota sport 2016-2021                                                                                                                                                De beleidsdoelstelling die geëvalueerd zijn in dit stuk zijn opgesteld samen met Weststellingwerf en Opsterland, samenwerken is mooi en biedt de kans om van elkaars mogelijkheden gebruik te maken. Het stuk wat voor ons ligt benoemd dat, ondanks dat het een OWO evaluatie betreft, er volop mogelijkheden zijn voor een “couleur locale” bij de invulling van de behoeftes. OoststellingwerfsBelang zal de mogelijkheid tot “couleur locale” in deze goed benutten. We hebben het alleen over de evaluatie en beleidsdoelstelling die betrekking hebben op Ooststellingwerf. Deze evaluatie laat zien dat we in Ooststellingwerf veel doen aan sport en bewegen en dat we ons realiseren dat sport en bewegen kunnen bij dragen aan een betere gezondheid, leefbaarheid, integratie en participatie . Helaas heeft er in 2009 geen 0-meting plaatsgevonden dus kunnen wij niet lezen of sinds de vaststelling van de nota in 2009 er meer of minder aan sporten en bewegen wordt gedaan dan voorheen. We ontwikkelen ons in ieder geval wel, valt te lezen in de evaluatie. Om het sporten en bewegen voor een ieder aantrekkelijk te maken is er een enquête uitgevoerd onder een groep bewoners om te inventariseren waar vraag naar is op het gebied van sporten en bewegen. Prima vind OoststellingwerfsBelang, op basis van de uitkomsten kun je een gericht aanbod doen, afgestemd op de vraag van onder op. De inzet van het team buurtsportcoaches is hier een prachtig voorbeeld van. Het is een goed werkend en ondersteunend team, dat al diverse activiteiten in gang hebben gezet. Het financieel ondersteunen van ouders die hun kinderen anders niet zouden kunnen laten sporten vindt OoststellingwerfsBelang natuurlijk een must, zowel voor het kind, als voor het hele gezin. Dit geldt uiteraard ook voor het  organiseren van sportactiviteiten voor kinderen of volwassenen met een beperking, daar waar nodig steun verlenen is onze visie, een ieder moet kunnen meedoen. OoststellingwerfsBelang ziet in de beleidsuitgangspunten 2016-2021 in ieder geval graag de volgende punten terug:                                                                                                                                                                                                                     – Behoud de samenwerking tussen Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf  en intensiveer deze waar nodig. Breng in kaart waar samenwerking meerwaarde oplevert;                                                                                                                                                                                                                                                                    – Blijf, zo mogelijk vraaggericht, sport faciliteren en stimuleren, houd het betaalbaar en zorg als het kan, voor clustering van voorzieningen (ook intergemeentelijk);                                                                                                                                                                                                                                                                                                   – Blijvend stimuleren van sporten door behoud van het team buurtsportcoaches.                                                                                                                                          Verder vinden wij dat het maken van beleid het (team)sporten en bewegen niet mag vertragen. Bewegen is meer dan het tikken van een aantal vingers op een toetsenbord of met je duimen een gamespel spelen, zoek de ruimte en de natuur. Onze mooie gemeente biedt daar heel veel mogelijkheden toe ook al ben je geen lid van een sportvereniging, overal is ruimte om te bewegen. Fietsen, wandelen, boompje klimmen, slootje springen, stoeprandje gooien, blikspuit, hinkelen, hutten bouwen, fietscrossen laten we er met zijn allen zorg voor dragen dat deze activiteiten geen verloren glorie worden, de ruimtelijke ontwikkeling van onze jeugd is er sowieso mee gebaat. De definitieve versie van het toekomstig beleid zien we met vertrouwen tegemoet, we stemmen dan ook in met de voorliggende nota.

 

Mededeling van college inzake brief gedeputeerde staten over subsidie Herstructurering Venekoten Noord.                                                                                                         Naar aanleiding van een krantenartikel :  “Haast met plan voor Venekoten” hebben een aantal partijen vragen over dit artikel. In het artikel wordt gesteld dat van uit de provincie toegekende gelden (subsidie) voor Venekoten Noord komen te vervallen als er voor 1 juni 2016 niet een plan ligt. In de overeenkomsten tussen provincie en gemeente staat echter duidelijk vermeld dat een en ander voor 2020 gerealiseerd moet zijn, dit is dus op zijn minst een vreemde situatie. We roepen samen met D66, Christen Unie en de PvdA  het college op om ons ongenoegen over deze werkwijze aan het provinciebestuur kenbaar te maken. Wethouder de Boer zegt toe dat het college een reactie gaat geven naar het Provinciaal bestuur over deze manier van communiceren en proberen daarnaast voor 1 juni 2016 uitvoering te geven aan de subsidieaanvraag, het raamwerk is inmiddels klaar, alles wordt in het werk gesteld om de subsidie veilig te stellen.

Motie vreemd aan de orde van de dag, van Groen Links en de PvdA.  Onderwerp: handelswijze college inzake afgeven kapvergunning monumentale bomen bouwplan Bruggelaan 37 te Appelscha

Indieners zijn van mening dat er willens en wetens een kapvergunning is afgegeven, dit in strijd met de regels en eerder gemaakte afspraken.  Naar ons idee is dit niet het geval, opzet is op geen enkele wijze te bewijzen of te veronderstellen. Dat het allemaal niet vlekkeloos is verlopen is echter een feit. Het oordeel  van de bezwarencommissie wordt nu gevolgd. De wethouder geeft nogmaals aan dat de procedure niet helemaal goed gevolgd is en dat hij daar eerder ook al excuses voor heeft aangeboden.  OoststellingwerfsBelang de partij die altijd op zoek is naar mogelijkheden, had liever een andere uitkomst gezien, maar respecteert het besluit op de ingediende bezwaren.