Ja, daar zitten we in de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode.
Morgen de gemeenteraadsverkiezingen en dan ziet de gemeenteraad er vast anders uit, een aantal mensen van CDA, PvdA en OoststellingwerfsBelang hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld en zullen dus niet weer in de  raad plaats nemen.

Dhr. Munting D66 stelt voor om punt 9 Appelscha Hoog van de agenda te halen omdat er onduidelijk is wat er wel of niet openbaar gemaakt mag worden.OoststellingwerfsBelang steunt deze motivatie niet en wil wel graag het onderwerp op de agenda houden. Na stemming blijft het op de agenda staan. De PvdA wil graag dat punt 9 dan een A een stuk wordt, helaas gaat ook dit niet lukken.

Inspreekster is Rianne Exoo, als Vice voorzitter van de Ondernemingsraad geeft zij aan zich zorgen te maken over de besparingen die er de laatste jaren zijn geweest en verzoekt de raad en het college om daar in de toekomst rekening mee te houden.

Naar aanleiding van de ingekomen stukken wordt voorgesteld om de tussentijdse voorgangsrapportage OWO samenwerking binnenkort op de agenda te zetten.

Agendapunt 6; inkoop- en aanbestedingsbeleid

OoststellingwerfsBelang is tevreden met dit stuk en vooral met de inhoud en stemmen in met dit beleid.

De bedoeling van het voorgestelde beleid is dat ( kleine), lokale  bedrijven en zzpers mee kunnen doen met aanbesteding en inkoop van producten, diensten en aanbestedingen in onze gemeente.

Agendapunt 7; Leeksterweg en Norgerweg Haulerwijk

Onderwerp is al een aantal keren besproken en in overleg met Plaatselijk Belang Haulerwijk is tot overeenstemming gekomen, dus vinden wij het een prima voorstel en stemmen dan ook in.Snel beginnen dus. Hoe eerder hoe beter: Veiligheid voorop!

Agendapunt 8; Vaststellen bestemmingsplan Appelscha Hoog.

Vandaag verscheen in de pers dat de financiering voor Appelscha Hoog rond is, mooi …..beginnen maar wat ons betreft.

Agendapunt 9; Vaststellen Verordening Wmo-raad

Er moet een nieuwe verordening komen voor de WMO raad.  De WMO -raad en de gemeentelijke organisatie zijn met elkaar  in overleg geweest en tot overeenstemming gekomen. OoststellinwerfsBelang kan en wil dus niet anders dan instemmen.

De Hamerstukken (zogenaamde C stukken die al in de Commissie zijn behandeld en waar geen discussie meer over nodig is) worden allemaal met meerderheid aangenomen.

GroenLinks heeft op de valreep een motie ingediend over de realisatie van openbare kraanwaterpunten in de gemeente.
Deze motie en dan vooral de wijze waarop dit gestalte zou moeten krijgen, is voor ons nog te onduidelijk om er mee in te stemmen.
De voorzitter ( de burgemeester)  die zijn vertrouwde raad voor de laatste maal in een zakelijke vergadering bijeen heeft wenst alle partijen succes bij de verkiezingen op 19 maart 2014.