Deze avond beginnen we met een bijzondere gebeurtenis, n.l. de beëdiging  van Burgemeester dhr. Drs: H Oosterman in verband met zijn benoeming voor de derde periode als burgemeester van Ooststellingwerf.

De beëdiging van burgemeester wordt gedaan door Commissaris van de Koning in Fryslân dhr. drs. A.A.M Brok.Na een toespraak van dhr. Brok wordt de eed afgenomen bij dhr. Oosterman.

De nestor van de raad dhr. Jansma richt namens de raad het woord aan Dhr. Oosterman en de commissaris van de Koning. Dhr. Jansma haalt hierbij 500 jaar Stellingwerf aan.

Tenslotte neemt dhr. Oosterman het woord.

Om 20.30 uur opent de nieuw beëdigde burgemeester de reguliere vergadering.

OoststellingwerfsBelang dient samen met CU ,PvdA, en Stellingwerfplus een motie vreemd aan de orde van de dag in over dagbesteding.

Stichting Biosintrum

Dit onderwerp zit in de portefeuille van de burgemeester, daarom kan hij bij dit onderwerp geen voorzitter zijn. Henk Dongstra vervangt hem.

Er is de afgelopen tijd veel gedebatteerd over de bouw van het Biosintrum, de verwachtingen zijn hoog, naar onze mening een uitgelezen kans voor onze gemeente om onderwijs, bedrijfsleven en overheid bijeen te brengen en gezamenlijk op te trekken naar realisatie van een meer biobased economy! Hier gaan grote investeringen mee gepaard. Dat er duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd is natuurlijk een voorwaarde. Dit is met de ons aangereikte contracten en overeenkomsten naar behoren geborgd is onze mening. OoststellingwerfsBelang stemt in met het voorstel en het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.

Voorgenomen fusie openbare basisschool ’T Twaspan’ met christelijke basisschool  ‘De Schalmei’  te Haulerwijk- sluiting openbare basisschool van stichting Comprix.

Ook dit onderwerp is de portefeuille van de burgemeester. D66 en Stellingwerfplus dienen een amendement in tegen de sluiting van deze school. Voor ons is dit een besluit dat naar ons idee genomen mag worden door degene die het aangaan, in dit geval de ouders, medezeggenschapraad, ouderraad en scholenkoepels Comprix en Tjongerwerven. Naast het feit dat goed basisonderwijs voor de toekomst in Haulerwijk door deze fusie is verzekerd, is voor ons ook van groot belang dat met name de ouders dit voorstel steunen. Wij gaan dan ook niet mee in het ingediende amendement en gaan akkoord met de voorgenomen fusie.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Op initiatief van OoststellingwerfsBelang wordt er een motie ingediend, met daarin de vraag of er onderzocht kan worden of er met de zorgaanbieders afspraken gemaakt kunnen worden voor het aanbieden van dagbesteding zonder WMO indicatie.

Deze motie wordt mee ingediend door CU, PvdA en StellingwerfPlus dus een meerderheid van de raad.  Het college neemt deze motie over. In februari 2018 wordt de raad van de uitkomst op de hoogte gebracht.