Vanavond staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, wordt dus een latertje.

Als 1e staat de verdeling 1 miljoen euro precariogelden geagendeerd, er ligt een voorstel waar de verschillende fracties nogal wat op- en aanmerkingen over hebben. OoststellingwerfBelang vindt dat er veel kosten worden gemaakt alvorens tot toekenning wordt gekomen, veel regels en duurt ons eigenlijk te lang. Verder hebben we zorgen over de wijze van verdeling van de gelden over de hele gemeente, ook een loting alvorens toekenning subsidie bij gelijke score van de susidieaanvraag is voor een aantal fractieleden onbespreekbaar. Een door ons ingediende motie, waarin wordt uitgesproken dat aan het einde van de subsidieverstrekking, alle regio’s in onze gemeente van de regeling moeten hebben geprofiteerd, wordt aangenomen. Voor wat betreft de loting bij gelijke beoordeling zal deze alleen nog plaatvinden in de laatste ronde, bij uitputting van de gelden. 3 fractieleden van OoststellingwerfsBelang leggen hierover een stemverklaring af, het voorstel wordt aangenomen.

Vervolgens staat de businesscase Gebiedsteams Sociaal Domein op de agenda. Er wordt in de discussie enorm veel aandacht besteed aan de positie van de Gebiedsteams, in of buiten de gemeentelijke organisatie, OoststellingwerfsBelang vindt juist de wijze van functioneren belangrijk: Zorg dicht bij de burger, krijgt iedereen de juiste zorg, wat gaat goed, wat iets minder en wat moet anders. We dringen aan om voor eind 2016 uitvoerig geïnformeerd te worden over de stand van zaken , alvorens in 2017 een definitieve keuze te maken voor de wijze waarop de organisatie moet worden belegd.  Vooralsnog is de visie dat de Gebiedsteams (extern) buiten de gemeentelijke organisatie worden geplaatst, volgens ons de beste, immers vanuit een onafhankelijke positie uitstralen dat het gaat om zorg voor onze inwoners, beoordeeld en verzorgd door professionals.

Volgende agendapunt is het vaststellen van een Nota van Uitgangspunten biobased economy. Ooststellingwerf wil zich steeds meer profileren als een duurzame gemeente en wil initiatieven op dit gebied naar zich toe trekken. Wil je als gemeente burgers en bedrijven overtuigen van het belang van deze ontwikkeling dan moet er een duidelijke visie komen hoe we dit willen bereiken. De nota van uitgangspunten is een eerste aanzet, waarbij OoststellingwerfsBelang oproept om, naast Ecomunitypark en de lokale biovergister, meer lokale bedrijven te benaderen om zich te richten op de toekomstige ontwikkelingen. Onze oproep wordt door de portefeuillehouder ondersteund, de gemeentelijke organisatie heeft reeds gesprekken met verschillende bedrijven gepland. Het voorstel wordt breed gesteund.

Een 10-tal hamerstukken vormen vervolgens de afsluiting van een enerverende avond.