Vanavond een kleine agenda, de geplande behandeling van de sportnotitie is uitgesteld naar juni. Reden is onder andere de noodzaak tot heroverwegen van de voorgestelde keuzes en het nogmaals in gesprek gaan met verschillende verenigingen en instellingen om nog meer input vanuit het veld mee te nemen in de te maken keuzes.

We hebben 2 insprekers, als 1e mevrouw Hester Plomp die aandacht vraagt voor het 20 jarig bestaan van Scala en het hierover gemaakte naslagwerk. Het college en de raadsleden krijgen als eerste een exemplaar. Vervolgens spreekt de heer Van der Burg in, als vervolg op zijn inspreken tijdens de commissievergadering mbt de sportnotitie. Hij vraagt om een verslag van de gehouden hoorzitting en roept de sportverenigingen op zelf een sportraad in te stellen en dit initiatief niet bij het college te beleggen. Verder vindt hij dat zijn in de commissie gestelde vragen onvoldoende zijn beantwoorden en roept de raad op hierover alsnog een antwoord te vragen.

Eerste agendapunt betreft 2 stemmingen , te weten de benoeming van De heer Monderman VVD als raadsopvolger en de benoeming van een voorzitter voor de commissie Planning en Control. Mevrouw Hijlkema PvdA is de enig aan de raad voorgestelde kandidaat voor het voorzitterschap. Zowel de heer Monderman als mevrouw Hijlkema worden na stemming benoemd.

Tweede agendapunt is het vaststellen van het Gemeentelijk rioleringsplan. Er liggen 2 amendementen over dit onderwerp ter tafel, beide op initiatief van de PvdA. Er wordt in 1 amendement gevraagd om 1,5 miljoen terug te geven aan de belastingbetaler. Dit lijkt natuurlijk een mooi gebaar, maar een berekening van de gevolgen van zo,n keuze laat zien dat er binnen een paar jaar een tekort op de voorziening ontstaat, dus weer verhoging van de tarieven. OoststellingwerfsBelang houdt vast aan een consistent beleid en dus bestendiging van de huidige tarieven. Kijkend naar de gemeentelijke lasten, kunnen we vaststellen dat er in 2015 sprake is van een lastenverlichting, de omliggende gemeenten hebben naast een hogere lastendruk, ook nog eens uitzicht op de nodige verhogingen de komende jaren. OoststellingwerfsBelang is trots dat het door ons gevoerde beleid garant staat voor blijvend lage belastingen voor onze burgers. We stemmen in met het raadvoorstel, het wordt met ruime meerderheid aangenomen.

Op verzoek van D66 wordt het agendapunt met betrekking tot de invoering van een extra buitengewoon opsporingsambtenaar, in afwijking van het bepaalde in de commissievergadering, toch inhoudelijk behandeld. D66 wil een betere motivatie voor het instellen van een extra boa en kan zich niet vinden in het voorliggende voorstel en houdt vast aan 1 boa. Stellingwerf plus wil er  minimaal 2 en stelt voor om zelfs naar 3 te gaan. De raad heeft geen behoefte om de discussie die hierover al in de commissie is gevoerd over te doen. Het voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen.