Ja hoor na deze vergadering is de fractie van OoststellingwerfsBelang eindelijk compleet. Ook Edwin Meijerhof is nu benoemd als raadslid. Het mooie daarvan is ook dat nu eindelijk de foto van de gehele raad gemaakt kan worden dus staan we allemaal weer 5 minuten te lachen naar de fotograaf.

Nu de raad voltallig is en het college uit 4 wethouders en de burgemeester bestaat  zijn er eigenlijk niet genoeg plaatsen aan de ronde tafel in de raadzaal. Er is nu voor gekozen de wethouders aan de tafel bij de deur te laten zitten achter de raad. De verantwoordelijk wethouder waarvan een onderwerp besproken wordt schuift aan naast de voorzitter, de burgemeester.

De VVD vraagt om een interpellatie debat, de fractie voorzitter van de VVD geeft uitleg waarom zij dit debat willen voeren.

Naar ons idee zijn de vragen die ingediend zijn voor dit interpellatie debat vragen die ook gesteld hadden kunnen worden bij de commissievergadering, of door deze schriftelijk in te dienen. We vinden dat een interpellatie een zwaar stuk democratisch gereedschap van de raad is wat je eigenlijk niet kunt weigeren. Ook al wordt het vanavond niet correct toegepast, we stemmen er mee in.

Mevrouw Plomp namens SCALA is de eerste inspreker van vanavond , zij reikt ons een boekje/folder uit over wat Scala zoal doet.

Dhr. Louwers, (namens SPA 05) vertelt dat de berichtgeving  zoals deze momenteel op social media verschijnt over de ontwikkelingen in Appelscha niet hetgeen is wat zij als organisatie waarderen. Dhr. Louwers is enigszins beperkt in zijn inspraak omdat het nu eenmaal (wettelijk) zo geregeld is dat er niet ingesproken mag worden over een eerder genomen besluit.

Het eerstvolgende agendapunt is het Interpellatie debat. Er ontstaat bij verschillende partijen een aantal vragen over hoe je een interpellatie debat voert.

De vragen die de VVD stelt  bij dit interpellatie debat worden door de wethouder kort en bondig beantwoord.

Dit was een kort interpretatie debat. De andere partijen hebben geen reactie gegeven of vragen gesteld.

Na dit onderwerp gaan we over op het uitvoeringsprogramma 2018-2022 ,  dit uitvoeringsprogramma is geschreven door het college nadat de gehele raad een raadsprogramma heeft geschreven.

Dit was een kort interpellatie debat. De andere partijen hebben geen reacties gegeven of vragen gesteld.

Na dit onderwerp vervolgen we de agenda:

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 , 

Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld door het college aan de hand van het eerder door de gehele raad opgestelde raadsprogramma en vormt de leidraad voor wat we de komende 4 jaar van plan zijn te realiseren. De kaderbrief is hierdoor dit jaar vervallen.

Alle partijen krijgen bij toerbeurt het woord over het uitvoeringsprogramma en er worden diverse amendementen en moties ingediend met voorstellen tot aanpassing van- of aanvulling op het uitvoeringsprogramma. Wij dienen een motie in betreffende het realiseren van een goede doorverwijzing, buiten openingstijden, op het telefoonnummer van de gebiedsteams. De motie wordt aangenomen. We dienen ook een motie in om onderzoek te doen naar het (gedeeltelijk) afschaffen van de blauwe zones te Oosterwolde. Deze krijgt raad brede steun. Samen met D66, CU en VVD dienen we een motie in over het verbeteren van de onkruidbeheersing op stoepen en wegen en parkeerplaatsen. Ook deze wordt met een grote meerderheid aangenomen. Verder dienen we nog een, op initiatief van de PvdA opgesteld amendement mee in, wat verwoordt dat de burger merkt dat er sneller een sociale woning beschikbaar komt door de inzet van het college. Het amendement krijgt een royale meerderheid.

Het uitvoeringsprogramma wordt, na stemming over de amendementen, door de raad goedgekeurd.

Meicirculaire:

De  meicirculaire is een soort tussenrapportage waarin het college voorstelt hoe ze met een aantal zaken om willen gaan. Het ziet er goed uit, het sociaal domein moet onze aandacht volop houden. Omdat de raad eerder dit jaar heeft besloten om de gelden van de diverse onderdelen binnen het sociaal domein in 1 pot te gooien, hebben we moeite met het nu voorliggende voorstel om armoedebeleid hier van uit te zonderen. We dienen hierover een amendement in dat in meerderheid wordt aangenomen. We stemmen voor het aangepast voorstel.

Vervolg Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf

We zijn blij dat er wordt voorgesteld om de blokkade voor het indienen van bouwplannen op te heffen. Nieuwe plannen worden getoetst aan een zogenaamd afwegingskader, een aantal voorwaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een stroomschema en puntentoekenning. We hebben grote moeite met een 2 tal toetsingen: De 3 grote dorpen krijgen bij de toetsing meer punten toebedeeld dan de kleine dorpen, waardoor bouwen in de kleine dorpen in onze ogen nagenoeg onmogelijk wordt. We hebben in de woonvisie afgesproken dat er in de grote dorpen meer woningen mogen worden gebouwd dan in de kleine dorpen, maar met dit voorstel zal woningbouw in de kleine dorpen niet meer haalbaar zijn. We dienen een amendement in om dit onderdeel uit het afwegingskader te verwijderen. Het amendement wordt aangenomen. In de woonvisie staat dat inbreiding in de kernen voor de realisatie van uitbreiding behoort te gaan. Hier zijn we het mee eens, maar dorpen waar geen inbreiding mogelijk is moeten hierdoor niet uitgesloten worden van woningbouw. Een door ons opgesteld amendement om in deze gevallen een uitzondering te maken wordt aangenomen. Als laatste dienen we ook een motie in waarin we het college oproepen om de invoering van een zogenaamde starterslening te onderzoeken. Met een starterslening kunnen starters op de woningmarkt een zetje krijgen om net wel een woning te kunnen kopen, waarvoor ze anders geen financiering krijgen. De motie wordt in meerderheid aangenomen. We stemmen in met het aangepaste plan van aanpak woningbouw.