Op de agenda staan niet veel onderwerpen. Wel is er het afscheid van Wethouder Jan Henk Veenhouwer, gevolgd door de benoeming van de nieuwe Wethouder Sietse Derks en Hans Welle als raadslid.

Nota grondprijzen:

De nota grondprijzen die ter behandeling ligt, wordt door ons gesteund, waarbij we onder andere een oproep doen om onze gemeente beter te promoten. Onze vraag om te onderzoeken of een soortgelijk project als in Zuidlanden te Leeuwarden plaats vindt, ook in onze gemeente kan worden toegepast, wordt door het college positief beantwoord, we zullen hier zicht op blijven houden en de voortgang bewaken. Een kort verslag van de thema avond over project Zuidlanden staat op onze site.

Er liggen vanavond een 3- tal moties voor:

Motie 1.

OoststellingwerfsBelang dient samen met PvdA, VVD, D66, CU een motie in om te onderzoeken of de BuitenBeter App en de Omgevingsalert App in onze gemeente kan worden ingevoerd. Hiermee kun je meldingen over bijvoorbeeld zwerfafval, verzakte tegels en dergelijke per smartphone doen en heb je inzicht in de locaties waar bouwvergunningen zijn aangevraagd.

Het college neemt de motie over maar vraagt een maand extra, dus tot de commissie vergadering in mei de tijd om te antwoorden, we gaan akkoord

Motie 2.

StellingwerfPlus, GL, CU dienen een motie in over het opschorten ouderbijdrage jeugd-ggz.

Naar ons idee is het niet mogelijk (wettelijk) om een eigen bijdrage niet te innen. Daarnaast hebben de gebiedsteams van de raad de vrijheid gekregen om bij acute gevallen meteen tot aktie over te gaan. De motie wordt verworpen.

Motie 3.

CU en PvdA : Plastic tassen moeten we keren, dit is een vervolg op de motie van de vorige keer over de plastic tassen, een motie die toen door de PvdA is ingetrokken om aan te passen.Na nogmaals aanpassen waarbij het gevraagde een project wordt en een bredere werking krijgt dan alleen plastic draagtassen wordt de motie overgenomen. Wij steunen uiteindelijk deze motie, mede omdat het zwerfvuil tegen kan gaan en daar kunnen wij natuurlijk niet tegen zijn.

Nu gaan we over tot de procedures van ontslag en herbenoemingen, waarbij we afscheid nemen van wethouder Jan Henk Veenhouwer. Burgemeester Harry Oosterman en nestor van de raad Meine Jansma spreken Veenhouwer toe, lovende woorden voor de wijze waarop hij zich als ondernemer en “iemand met benzine in het bloed” heeft weten te manifesteren als wethouder. Sietse Derks wordt beedigd als nieuwe wethouder en Hans Welle wordt na een periode van afwezigheid weer opnieuw benoemd als raadslid. Voorzitter van de VVD fractie wordt Rineke Valk.