Insprekers:

Dhr. Akkerman uit Haulerwijk biedt de dorpsagenda aan van de kanaal en wegdorpen, Haule, Haulerwijk, Waskemeer, Donkerbroek.
Dhr. de Jong uit Oosterwolde,  biedt namens alle bewoners commissies van Oosterwolde de gebiedsagenda aan.
Alle gebiedsagendas zijn nu binnen, nu er verder mee aan de slag.
Mw. Linse van hotel Lunia uit Oldeberkoop over de APV. Namens het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland spreekt ze haar goedkeuring uit over het onderdeel drank en horeca wetgeving in de voorliggende APV.

Behandeling vergaderpunten:

A1: Visie toekomst basisonderwijs.
Dit stuk brengt nogal wat verwarring in de geledingen. De vraag wie er beslist over een   eventuele sluiting van een basisschool blijft maar door een ieders hoofd spelen.
Het zijn uiteindelijk de ouders en het schoolbestuur samen die besluiten dat een school gesloten moet worden.
De gemeenteraad kan dan alleen maar dat besluit bekrachtigen.
Het doel welke in deze visienota ” De scholen van (over) morgen ” wordt beschreven “Waarborgen kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het basisonderwijs in Ooststellingwerf” staat naar ons idee prima beschreven in deze nota.
Het is jammer dat er zo weing ouders de enquête hebben ingevuld, wat hier de reden ook van moge zijn. De visienota wordt goedgekeurd door de volledige raad, niet alle raadsleden, maar wel een meerderheid van de raad vind dat de enquête niet meegeteld mag worden.

B1. Meerdaagse evenementen. Al een aantal malen heeft de raad het college gevraagd om een regeling te treffen voor subsidie mogelijkheden voor meerdaagse (sport) evenementen ad. €7500
Nu ligt er een voorstel van het college meten een bedrag van €5000 . Dit was nou net niet de opdracht die de raad had meegegeven.
OoststellinwerfsBelang dient dan ook samen met de PvdA en StellingwerfPlus een amendement in met de vraag om de eerste opdracht uit te voeren. Tijdens de vergadering sluit de VVD hierbij aan.
Het college heeft een derde partij gevonden die de subsidiepot gaat beheren.
Het amendement wordt aangenomen en zal dus als zodanig worden uitgevoerd.

B2.Herziening Algemene Plaatselijke Verordening. (APV) wordt goedgekeurd zoals het nu voorligt. We gaan er van uit dat para commerciële- en commerciële horeca met elkaar in gesprek gaan en elkaar niet “vals” beconcurreren.

B3. Vaststellen Streekagenda Zuidoost Fryslan. Het voorstel wordt goedgekeurd. Het is een voorstel dat betrekking heeft op 5 Friese gemeenten. Ook al liggen wij dichtbij Drenthe daar zal geen geld naar toe stromen.

B4. Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013 – 2016. De vragen die er waren zijn beantwoord in de commissievergadering.
We stemmen in met dit stuk, ondanks dat er niet veel ambitie uit spreekt volgens de raad.
Dit stuk moet voor 1 januari 2014 goedgekeurd zijn. Voor de zomer stond dit al op de agenda maar toen waren de agenda’s zo vol dat dit onderwerp steeds is verschoven tot aan de deadline, de raadsvergadering van december.

De C -Stukken zijn hamer stukken en worden allemaal aangenomen

Het volgend verslag komt volgend jaar.

Fijne feestdagen en doe voorzichtig met vuurwerk