Spreekrecht burgers.

Dhr. van Geels spreekt vanavond namens Stichting Kunstwerf en zegt blij te zijn met herstel van de subsidie voor deze stichting.
Ook staat voor vanavond een subsidie voor Leeuwarden de Culturele hoofdstad op de agenda en daar is dhr. van Geels enthousiast over.

Agenda onderwerpen:

Beleidsnota Re-integratie en Participatie Ooststellingwerf en Weststellingwerf 2015-2018 ( voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Jenne)

De Nota verwoordt dat er nog best veel te doen is op dit gebied.  We verwachten van het college dat we tijdig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen die de komende tijd plaats gaan vinden.
Het vinden van een betaalde baan is moeilijk , dat realiseren we ons.

Privacy en de drie decentralisatie/Sociaal Domein ( voor  OoststellingwerfsBelang verwoord door: Jenny)

Het voorstel overtuigt ons dat er een goede borging is wat betreft de privacy van de professionals in de gebiedsteams.
OoststellingwerfsBelang doet een oproep aan alle burgers om de privacy te respecteren nu er meer inbreng komt van familie/buren/mantelzorger.

Centrum regeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten. (voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Henk)

Dit voorstel laat zien dat  samenwerking met de andere gemeenten nodig blijft om zo goedkoper in te kopen.  Daarnaast zullen we de (moeilijke) zorg, zoals bijvoorbeeld vrouwen opvang, door de centrum gemeente Leeuwarden laten doen om kwalitatief goede zorg binnen dit specialisme te kunnen bieden.

We kunnen en willen er niet onderuit en zullen dus instemmen met dit voorstel.
De OWO gemeenten laten wat betreft deze Gemeenschappelijke  Regeling nogal eens hun kanttekeningen horen, dit zullen we vooral zo blijven doen.De raad wordt hier nader bij betrokken.

Algemene Subsidieverordening gemeente  Ooststellingwerf 2015 ( voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Roel)

Het raadsvoorstel verwoordt de subsidie verordening waarin de raad vaststelt hoeveel subsidie er uitgegeven mag worden,  de raad bekrachtigd dit in de programma begroting.

Het is aan het college om te bepalen aan wie en hoeveel  er subsidie er gegeven wordt, zolang dit binnen het vastgestelde budget blijft.
Hoewel een aantal partijen van mening zijn dat de raad ook moet bepalen aan wie en hoeveel subsidie de gemeente gaat verstrekken kunnen wij hier niet mee instemmen. Dit omdat wij de uitvoer hiervoor toch graag bij het college laten.

Tarieven afvalstoffenheffing 2015 ( voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Roel)

Er heeft een pilot ” Zuiver inzamelen” in Donkerbroek plaatsgevonden.  Om een goede evaluatie van de pilot te kunnen doen stelt het college voor om de pilot te verlengen. Gedurende de pilot betaald men in Donkerbroek geen geld voor de lediging van de groene container, dit lijkt een heel positief effect te hebben. Het langdurig verlengen is niet reëel naar alle inwoners van Ooststellingwerf die niet in Donkerbroek wonen. Zij betalen immers wel voor de lediging en de inwoners van Donkerbroek nog een jaar niet. Besloten wordt  voor alle dorpen vanaf 1 januari 2015 het ledigen van de groene container op 1 € per lediging vast te stellen.

Vervolgens waren er deze avond nog 16 hamerstukken.

Hamerstukken zijn voorstellen die in de commissievergaderingen uitgebreid besproken zijn en waar geen vragen op- en aanmerkingen meer op zijn.
Door middel van handopsteken (of niet) stem je voor of tegen.
Als raadslid  mag je wel een stemverklaring afleggen.

Alle stukken zijn, veelal unaniem, aangenomen.