Vanavond hebben we slechts 2 bespreekpunten op de agenda staan, de rest zijn zogenaamde hamerstukken. Op verzoek van alle partijen wordt het onderwerp visievorming  t.b.v. OWO samenwerking ook naar de lijst met hamerstukken verplaatst. Het betreft hier namelijk een voorgesteld raadsbesluit waarin de stappen worden vastgelegd hoe de visie van Ooststellingwerf over de samenwerking tot stand moet komen. Hier is reeds in eerder stadium overeenstemming over bereikt. Een projectgroep waarin alle fractievoorzitters, of een aan te wijzen vervanger, zitting hebben, stellen voor eind dit jaar de visie met gebruikmaking van ambtelijke ondersteuning en een extern onderzoeksbureau op.

Een korte vergadering dus? Nee er is een behoorlijke  stapel ingekomen stukken waar nog een aantal vragen uit naar voren komen, daarnaast zijn er de nodige moties over niet op de agenda staande onderwerpen ingediend, hiermee is de avond weer goed gevuld.

Overblijvend agendapunt ter bespreking in 1 termijn is een raadsvoorstel over het verkeersplan bij het op te richten  IKC (integraal kindcentrum ) te Oosterwolde. Er ligt een gedetailleerd plan, waarin de diverse verkeersstromen goed worden beschreven en waarvan mag worden verwacht dat de veiligheid voor kinderen zo goed mogelijk is geregeld. Helaas moeten er enkele bomen worden gekapt om een en ander mogelijk te maken en kan ook niet  aan de gevraagde aantallen parkeerplaatsen worden voldaan. Er is brede steun voor het voorstel.

Dan komt een initiatiefvoorstel en de verschillende moties aan de orde.

-D66 wil samen met Groen Links, Christen Unie en Stellingwerf + het oplaten van   ballonnen bij evenementen strafbaar stellen in de APV (Algemene politieverordening). Wij vinden dit voorstel te betuttelend en zijn tegen overbodige regelgeving en stemmen dus tegen. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van achterblijvende ballonnen in de natuur dient vooral bij de organisatoren en opvoeders te liggen. Van gemeentewege wordt al een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Het voorstel wordt afgewezen.

-PvdA, Groen Links en Stellingwerf+ dienen een motie in waarin wordt opgeroepen om zogenaamde payroll constructies in onze gemeente te verbieden. Door gebruik te maken van payrolling kun je naast een vast personeelsbestand een zogenaamde flexibele personeelsschil beschikbaar hebben waarmee je gericht kunt anticiperen op het werkaanbod. De regering bereidt wetgeving voor om deze constructies aan banden te leggen, hoe dit er uit komt te zien is niet bekend. OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat er flexibel kan worden gereageerd op het werkaanbod, daarnaast leidt OWO samenwerking ook tot een ander werkaanbod. Alle werkzaamheden in vaste arbeidscontracten vastleggen is dus niet wenselijk. Natuurlijk moet voor vaste werkzaamheden gewoon zo veel als mogelijk, vast personeel aangesteld worden. Ook vindt OoststellingwerfsBelang dat vooruitlopen op wet– en regelgeving waarvan de inhoud nog niet bekend is, niet correct. We stemmen dus tegen, de motie wordt verworpen.

-Dan volgt een mede door OoststellingwefsBelang ingediende motie waarin het college wordt opgeroepen om de mogelijkheid tot het creëren van een noodopvang voor vluchtelingen in onze gemeente wordt onderzocht. De burgemeester geeft aan in contact te staan met het COA over noodopvang, maar Ooststellingwerf heeft geen gebouwen of terreinen voorhanden waar op korte termijn minimaal 500 a 600 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Dit is een voorwaarde waar het COA nog steeds aan vast houdt. De motie roept op om niet alleen gemeentelijke eigendommen maar ook andere gronden en panden in kaart te brengen en zo mogelijk aan te bieden. Dit gaat de VVD te ver, zij stemmen als enige partij niet in met de motie.

-De volgende motie, opgesteld door OoststellingwerfsBelang en PvdA, gaat over de problemen rondom crossterrein Prikkedam. Al jarenlang is de gemeente bezig om voor het circuit een goede regeling vast te leggen voor gebruikers en omwonenden. Helaas is vorig jaar een hiertoe vastgesteld bestemmingsplan door de Raad van State op onderdelen nietig verklaard. Een om uit de impasse te komen vastgestelde beheersverordening levert inmiddels ook al de nodige juridische procedures op. In de motie roepen we op om een 2 sporenbeleid in te zetten, nl zowel de beheersverordening middels beroep bindend te laten verklaren, als ook het inzetten op het opnieuw vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Dit om te voorkomen dat bij een eventuele juridische tegenvaller, geen tijd verloren gaat aan het op een andere wijze vaststellen van de regels voor het gebruik van het circuit. De gehele raad is voor het behoud van circuit de Prikkedam, de motie wordt door het college overgenomen, op verzoek van de PvdA wordt er toch gestemd, hij wordt raadsbreed aangenomen.

Als laatste wordt een motie behandeld van PvdA en Christen Unie. Ze roepen op tot het vaker inlichten en mee laten beslissen van de raad, ze voelen zich gepasseerd. OoststellingwerfsBelang vindt de motie onplezierig en erg overbodig. Het goed en tijdig inlichten van de raad is een voorwaarde voor goed bestuur. We hebben we het gevoel dat in de motie het college verweten wordt bewust informatie achter te houden, dit is naar onze mening niet het geval. De burgemeester verwoordt dat daar waar  mogelijk, de raad maximaal wordt geïnformeerd. Hij zegt namens het college toe de vinger voortdurend aan de pols te zullen houden. De motie wordt verworpen.