Achter de burgemeester staat een grote foto met daarop de burgemeester met Koning Willem-Alexander ,die vorige week in Oosterwolde op bezoek is  geweest in Oosterwolde.
De burgemeester geeft aan dat dit een geweldige, mooie ervaring is geweest.

Inspreker Dhr. Koster, over de gymzaal in Oldeberkoop.
Dhr. Koster geeft aan dat hij het betreurt dat hij zo laat reageert en dat hij heeft zitten slapen bij de vergunningverlening. Desalnietemin wil dhr. toch vragen om de gymzaal te laten staan om hem voor andere doeleinden te gebruiken en hem niet te slopen.
De sloop van de oude gymzaal is/was onderdeel van het plan van de MFA Oldeberkoop.
Dhr. vraagt uitstel tot 2018 om zo te onderzoeken of het haalbaar is om de gymzaal kostendekkend te maken, met betrekking tot een nieuwe invulling.
Er ontstaat enige verwarring over hoe nu verder, wil de raad dhr. Koster tegemoet komen dan zou er vanavond een motie aangenomen moeten worden. Dhr. ter Heide geeft aan dat volgens hem het proces al in werking is gezet en dat het voor de mensen die de MFA hebben helpen reailiseren en bouwen erg  demotiverend is.

Punt 1: Basis Grootschalige Topografie.
Dit is een systeem dat in geheel Nederland gebruikt moet gaan worden en wat alles in kaart brengt wat onder en boven de grond zit, zoals leidingen, riolering, gebouwen. Op 1 januari 2016 moet dit klaar zijn.
Keus in het wel of niet doen is er niet, het wordt de gemeente opgelegd, in samenwerking met Opsterland en Weststellingwerf  (OWO) wordt deze klus geklaard.

Punt 2: Jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Jaarverslag gemeentelijk welstandsbeleid 2012.
VVD , D66, en de ChristenUnie dienen een amendement in om uit te treden uit deze commissie.
Dit amendement heeft een andere inhoud dan dat er in het raadsvoorstel staat, er ontstaan nu dus 2 bespreekpunten.

  1. Goedkeuring jaarverslag
  2. Inhoud amendement

Het amendement kan OoststellingwerfsBelang  nu nog niet steunen. Het uittreden kost veel geld en we weten niet wat de gevolgen zijn voor de wet- en regelgeving en voor het ambtelijk apparaat. In Heerenveen is gisteravond een voorstel ingediend dat voor ons ook wel acceptabel is, OoststellingwerfsBelang stelt voor om als gemeente  bij Heerenveen te gaan informeren.
Jaarverslag stemmen wij mee in.
Amendement niet, om bovenstaande reden.
In het voorstel staat een andere tekst dan in dit raadsbesluit, er wordt besloten om dit stuk + amendement terugtrekken en de volgende vergadering met een juiste tekst te komen.

Punt 3: Ontwikkeling Fryske Utfieringstsjinst en Omjouwing (ontwikkeling Friese uitvoeringsdiensten op het gebied van vergunningverlening.)

Dit is een gemeenschappelijke regeling en dat vindt OoststellingwerfsBelang zoals altijd met opgelegde regelingen erg vervelend.
Als (OWO) hebben we flink geprotesteerd, zelfs tot in Den Haag.
Er onder uit kunnen we niet, dus is er geen andere keuze dan er schoorvoetend mee in te stemmen.

Punt 4: Archiefjaarverslag 2012
Het college moet over de zorg van archiefbescheiden verantwoording afleggen aan de raad.
We hebben geen reden om het niet goed te keuren, dus gaan akkoord.

Punt 5: Motie Burgerparticipatie
Het college heeft een notite geschreven over wat ze zoal doen aan burgerparticipatie.
Wij vinden dat er best veel mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie maar dat dat bij de inwoners niet altijd duidelijk is.
Vanaf nu willen we graag in de raadsvoorstellen vermeld hebben of- en wat er aan burgerparticipatie gedaan is.

De volgende punten op de agenda zijn zogenaamde hamerstukken. Dit betekent dat er niet meer over gesproken wordt omdat dit in de voorgaande commissies al gedaan is. Stemmen moet nog wel.

Vervolgens dienen de VVD, ChristenUnie en OoststellinwerfsBelang een motie in met als onderwerp “Aanbestedingsbeleid”.

De inhoud van de motie is:

Het college wordt verzocht om te onderzoeken of in het aanbestedingsbeleid de maatschappelijke component ook een selectiecreterium kan zijn waarbij bijvoorbeeld een grens gehanteerd kan worden van maximaal 5% van besteding , of een vast bedrag.

Deze mote is ontstaan naar aanleiding van een werkbezoek en bijeenkomsten die de raadsleden de afgelopen weken hebben bezocht en waar ook veel lokale ondernemers bij aanwezig waren.

Antwoord college: Het college wil best hier een onderzoek in doen en zegt dit eigenlijk al te doen.
Motie wordt overgenomen.
Niet alle partijen zijn voor deze motie maar omdat het college deze motie overneemt hoeft er niet gestemd te worden.

De vergadering wordt gesloten  om 21.15 uur