Dhr. Jansma CU biedt wethouder Derks 167 petities aan die op zaterdagmiddag 11 december 2015 zijn verzameld onder het winkelend publiek. De petities verwoorden de wens om de Stationstraat weer terug te brengen naar de situatie voor de tijdelijke openstelling.

Er zijn een 4-tal insprekers:

– Dhr. Betten van loon- en aannemingsbedrijf “De Samenwerking” verwoord de plannen van zijn bedrijf voor de bouw van 2 kapschuren en de aanleg van een opslagterrein, alles aangekleed in een omgevingsvriendelijke setting;

– Dhr. van der Burg over de openstelling van de Stationsstraat in Oosterwolde;

– Dhr. Witpeerd, voorzitter Oosterwolde Promotion, over de openstelling van de Stationstraat in Oosterwolde;

– Dhr. Kort, voorzitter Commerciele Club Oosterwolde, over de openstelling van de Stationstraat in Ooststerwolde.

De laatste 3 insprekers spreken in omdat OoststellingwerfsBelang samen met PvdA, CU en GroenLinks een Motie in hebben gediend om de situatie in de Stationsstraat in Oosterwolde terug te brengen naar de situatie voor de tijdelijke openstelling: Dus `s morgens open voor alle verkeer en s`middags dicht voor het autoverkeer.

Bouwen 2 kapschuren op het perceel Noord 11 te Elsloo

OoststellingswerfsBelang steunt de bouw van deze kapschuren van harte, het is een geweldig mooi initiatief, waarbij volop rekening wordt gehouden met de omgeving en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

Eindrapportage Herstructurering Sociale Werkvoorziening.

Zogenaamd beschut werken kent geen instroom meer van nieuwe mensen per januari 2015. Wel zijn er mensen die voor deze vorm van werkvoorziening/dagbesteding in aanmerking komen. Gemeente Ooststellingwerf gaat nu samen met een aantal andere gemeentes een invulling organiseren voor mensen die begeleiding nodig zijn, nu en in de toekomst. OoststellingwerfsBelang is voor dit voorstel, we geven echter wel de waarschuwing mee dat we de ontwikkeling op de voet gaan volgen. We willen geen commerciele ontwikkelingen binnen deze werkvoorziening omdat we vinden dat de gemeente geen ondernemer en dus concurrent van commerciele bedrijven mag zijn.  Er mogen wat ons betreft geen deelnemers van buiten af bij komen.

Voorbereidingsbesluit Prikkedam                                                                                                                                                                                                           

Om de zaken voor de Prikkedam in de toekomst goed te kunnen regelen heeft OoststellingwerfsBelang een tijdje geleden met de PvdA een amendement ingediend. Er wordt nu uitvoering aan dit amendement gegeven, een eerste aanzet om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Prikkedam, we stemmen uiteraard voor.

Oprichten Adviesraad Sociaal Domein.                                                                                                                                                                                                   

Nu door een drietal decentralisaties de verantwoordijkheid bij de gemeente ligt, is het naar ons idee een logische zaak dat er 1 adviesraad komt voor WMO, de Participatie wet en de Jeugdwet. We stemmen in met het voorstel.

Vaststellen verordeningen met tarieven voor de Forensenbelasting 2016, Onroerende zaakbelasting 2016, Leges 2016, Precariobelasting 2016 en de Toeristenbelasting 2016.                                                                                                                                                                                                 OoststellingwerfsBelang stemt in met de voorgestelde verordeningen. Het is een jaarlijks terugkerend agendapunt waarin de belastingen voor het volgend jaar formeel worden vastgesteld. Over de tariefstelling en het niet verhogen- en in sommige gevallen alleen trendmatig verhogen, is in eerdere vergaderingen reeds een belsuit genomen.

Vaststellen verordening reclamebelasting Oosterwolde Kom 2016                                                                                                                                                      

In het centrum van Oosterwolde betalen de ondernemers belasting waarvan de opbrengst door hen gebruikt wordt om activiteiten te organiseren (bv. Sinterklaas intocht) Ook een aantal huisartsen zijn ondernemer in het centrum, voor hen wordt in de aangepaste regeling een ontheffing geregeld. OoststellingwerfsBelang is van mening dat ook deze beroepsgroep mee kan betalen aan deze belasting. Deze belasting is op verzoek van ondernemers in het leven geroepen omdat er binnen de kom van Oosterwolde geen ondernemersvereninging is die, zoals in omliggende dorpen wel gebruikelijk is, activiteiten kan organiseren. Een uitzondering voor een arts en andere gezondheids gerelateerde beroepen maken, lijkt ons geen goed plan. Er komen waarschijnlijk nog meer ondernemers die om vrijstelling gaan vragen, hetgeen de wie wel- en wie niet vraag alleen maar moeilijke maakt. Daarnaast kun je bezwaarprocedures verwachten, daar zitten we ook niet op te wachten, zeker niet omdat het hier alleen een faciliterende regel voor de ondernemers betreft. Nadat een amendement van OoststellingwerfsBelang en PvdA, waarin de vrijstelling voor huisartsen uit de verordening wordt verwijderd is aangenomen, stemmen we in met het vaststellen van de verordening.

Reglement van Orde Raad en Verordening op de Raadscommissies                                                                                                                                                    

In de Verordening op de Raadscommiessie staan een aantal regels die aan verandering/aanpassing toe zijn, de regeling is de afgelopen 10 jaar niet aangepast. OoststellingwerfsBelang wil graag dat aan insprekers in de Raadvergadering een verduidelijkende vraag mag worden gesteld. De CU, GL en OoststellingwerfsBelang dienen hiervoor een amendement in. Het amendement wordt met meerderheid aangenomen en de Verordening wordt in aangepaste vorm vastgesteld.

Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het beperken van de openstelling Stationstraat Oosterwolde.                                                                        

De motie is opgesteld door OoststellingwerfsBelang en wordt mede ingediend door Christen Unie, Groen Links, PvdA en StellingwerfPLUS.

Er komen veel reacties binnen over de volledige openstelling van de Stationsstraat, dit na een tijdelijke openstelling in verband met werkzaamheden aan de Nanningaweg. Dit is een besluit van het college, op aandringen van de ondernemers in de Stationstraat. OoststellingwerfsBelang heeft zowel de reacties van ondernemers als bezoekers aan de Stationstraat gewogen en vind dat de oude situatie moet worden hersteld en vervolgens samen naar een plan voor de toemomst moet worden gekeken. In de motie wordt voorgesteld om de situatie van voor de tijdelijke openstelling te herstellen, waarbij de Stationstraat alleen in de ochtenduren opengesteld is voor autoverkeer.

Na een pittige discussie, vooral met coalitiepartner VVD, wordt de motie aangenomen. Het college gaat zich beraden op hoe om te gaan met deze motie.

Al met al een tumultueus einde van een politiek jaar, het is na middernacht als we huiswaarts keren.