Jaarstukken 2016.

In de jaarstukken 2016 wordt een financieel en een schematisch overzicht gegeven van het jaar 2016.

Wij hebben voor de behandeling in de commissie al een aantal schriftelijke vragen gesteld, deze zijn overwegend naar tevredenheid beantwoord en besproken, we hebben vanavond dan ook niet veel opmerkingen of aanvullingen meer en kunnen in stemmen met het voorstel. Er wordt voor de stemming nog even gediscussieerd over de grote reserve die voor WMO is gereserveerd. We spreken met de wethouder af om hier op een ander moment over te spreken, dit op voorstel van de PvdA.

Bestuursrapportage 2017

Vorige week hebben we uitleg gehad van de ambtenaren over de stand van zaken . Het heeft ons veel helderheid gegeven, we stemmen in met dit voorstel

Begroting en jaarstukken recreatieschap Drenthe

Er wordt door onze gemeente een zienswijze ingediend die wij kunnen ondersteunen. We stemmen voor.

Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021.

Hierover is in de commissiebehandeling het nodige ingebracht, we kunnen instemmen.

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslân

Tijdens de commissiebehandeling hebben we onze inhoudelijke opmerkingen gemaakt, nu dus geen op  en aanmerkingen van onze kant. We stemmen er mee in.

Er wordt door GroenLinks, PvdA, CU, een motie vreemd aan de orde ingediend met daarin de oproep per direct € 20.000,- extra ondersteuning in de vorm van een opbouwwerker beschikbaar te stellen voor de bewoners commissie van het Haerenkwartier te Oosterwolde. Dit voor hulp bij de gesprekken die gevoerd moeten worden met Actium over de renovatie van het Haerenkwartier. OoststellingwerfsBelang kan zich hier niet in vinden omdat wij van mening zijn dat dit primair een zaak tussen Actium en de bewoners(commissie.) is. Het proces wordt al actief begeleid en ondersteund vanuit de gemeente, de motie is dan ook overbodig.  De wethouder geeft aan dat er nu reeds een medewerker van de gemeente wordt ingezet wordt om alles goed te laten verlopen en dat daarnaast al €26.000,- voor begeleiding en ondersteuning voor dit project is begroot. De motie wordt na stemming verworpen.

Aan het eind van de vergadering nemen we afscheid van onze assistent griffier Janneke Kamminga, zij is na een succesvolle stage aangenomen als griffier van de gemeente Weststellingwerf, we wensen haar daar veel succes!