Dit  is de laatste kaderbrief van dit college, volgend jaar zit er een nieuwe raad. Het college stelt voor om geen nieuw beleid te formuleren om “niet over hun graf heen te regeren” .  Dat de raad deze mening niet deelt is al kenbaar gemaakt tijdens de commissiebehandeling. Er liggen vanavond dan ook 1 amendement en 31 moties ter behandeling voor.

Een aantal moties zijn initiatieven van OoststellingwerfsBelang en een aantal  moties zullen wij mee indienen.

De meeste moties zijn tot stand gekomen door actief berichtenverkeer tussen de diverse fracties.  Net als vorig jaar is het gelukt om initiatieven van veel partijen bij elkaar te brengen en moties samen te voegen. Een mooi proces. Ook vanuit de andere partijen wordt waardering uitgesproken over de wijze waarop coördinatie en overleg heeft plaatsgevonden. Voor de mensen op de tribune is het proces misschien minder spectaculair omdat er relatief weinig debat over de voorstellen plaats vindt. Het samenwerken zorgt echter wel voor een groot aantal prachtige resultaten, waar alle partijen een aantal zaken die voor hun van belang zijn, met een ruime meerderheid aangenomen zien worden. Ook zijn er ook een paar initiatieven die met goede redenen niet voldoende steun krijgen en worden weggestemd. We doen de naam van ons coalitieprogramma vanavond eer aan: “Samen Voortbouwen”!

OoststellingwerfsBelang heeft bij deze kaderbrief aandacht gevraagd voor:

 • Verhoging dorpsbudgetten;
 • Toepassen graskeien en wegbelijning;
 • Veiligheid fietsers Grindweg Nijeberkoop – Oldeberkoop;
 • Zoutkisten in wijken en buurten;
 • Onderhoud groen, stoepen en parkeerplaatsen in dorpskernen;

Verder zijn wij bij  de volgende onderwerpen van de andere partijen achter op de fiets gesprongen (mee ingediend):

 • Amendement : Huidige Tarieven onroerende zaak belasting (OZB) handhaven

De volgende moties:

 • Kosten verhuizing voedselbank;
 • Subsidie Stichting Kunstwerk;
 • Bewustwordingscampagne cyberpesten/social media;
 • Bijdrage Alzheimer café;
 • Uitbreiding uren opbouwwerk Scala;
 • Appelscha hoog in de recreatieve  top 10;
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en vervoersconcepten;
 • Kruising Rijweg/ Schottelenburgweg;
 • Fietspad Ravenswoud- Appelscha;
 • Bloemrijke bermen;
 • Duurzaamheid, een samengevoegde motie van OoststellingwerfsBelang CU en GL;
 • Circulair inkopen;
 • Luierinzameling;
 • Cursus politiek actief en scholierenprogramma lokale democratie;
 • Herinvoeren Fractiebudget;

Vervolgens zijn er ook een aantal moties waar wij niet in mee kunnen gaan naar ons idee.

 • Bescherming landschap Jardinga, dit is een particulier initiatief naar ons idee hoeft de gemeente hier geen investering in te doen.
 • Glasvezel ontsluiting in buitengebied, wij hebben dit onderwerp 2 jaar geleden al op de kaart gezet en naar ons idee is de gemeente hier al volop mee bezig, dit gaat helaas niet zo snel als we willen, de provinciale aanbesteding loopt echter. Dit voorstel is in onze ogen te vaag en niet realistisch, de benodigde budgetten zijn niet helder en in onze ogen moeten we financiële steun van de provincie hebben om een en ander tot uitvoer te brengen. Wellicht dat dit initiatief in de nabije toekomst duidelijker vorm gegeven wordt en wel mee kan liften op de provinciale reservering voor dit doel.
 • Het bijstellen van de doelen van het gebiedsteam, aan het eind van dit jaar wordt de stand van zaken over de gebiedsteams besproken wij wachten dit bijpraat moment dat door ons liever evaluatiemoment wordt genoemd af.
 • Integrale veiligheid, hier wordt aangegeven dat er minder toezicht is de laatste tijd en met name drugsoverlast toeneemt. Voorgesteld wordt om een derde BOA aan te stellen. Een derde BOA is niet wat wij willen, daarnaast heeft een BOA totaal geen bevoegdheden op dit vlak!
 • Kruising N919 Opsterlandse Compagnonvaart en Fietspad Rondweg N919 hierin wordt het college opgeroepen om bij de Provincie aan te geven dat de plannen die er nu liggen niet voldoen aan de vraag van de inwoners. Wij zijn van mening dat de landelijke partijen uit onze raad gezamenlijk een signaal moeten geven naar de Provincie en dat dit krachtiger is dan een herhaalde oproep van ons college.
 • Invoeren “Omgekeerde toets” in het Sociaal Domein en de Mobility Mentoring, deze moties zijn naar ons idee te vroeg en wachten wij eerst de reactie op het Armoede Beleid.

 

Al onze moties, het mede ingediende amendement en mee ingediende moties worden met meerderheid aangenomen danwel door het college over genomen, behalve de motie met oproep tot steun aan Appelscha vwb de plek in de recreatieve top 10. Deze motie wordt door de portefeuillehouder met goede redenen ontraden, de motie wordt ingetrokken.

Het college kan nu aan de slag met de verwerking van de moties en deze verwoorden in de op te stellen begroting.

De sfeer in- en na afloop van de vergadering is vanavond uiterst goed, op dit vlak heeft de raad dus grote stappen gemaakt, een extraatje bij alle andere mooie resultaten!