Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de woningbouw in onze gemeente. Daar waar er enkele jaren geleden volop gebouwd mocht worden, maar dit door de economische crisis niet gebeurde, hebben we nu een situatie waarbij er volop behoefte is om te gaan bouwen, maar we slechts een beperkt aantal woningen mogen bouwen.

Een zeer ongewenste situatie natuurlijk, maar de door de provincie beperkt toegestane aantallen te bouwen woningen zorgen er voor dat we in de problemen komen. Wethouder Van de Boer die onze zieke wethouder Sierd de Boer waarneemt, stelt voor om een tijdelijke stop van nieuwe projecten in te voeren, zodat er kan worden geïnventariseerd hoeveel aanvragen er daadwerkelijk zijn. Vervolgens wordt een lijst opgesteld van actuele plannen, er blijken onder andere veel principeverzoeken tot bouwen te zijn waarvan de verwachting is dat deze niet realistisch, of al niet meer aan de orde zijn. Verder wil de wethouder in gesprek met de partners in de keten en de provincie om te proberen op korte termijn enige rek in de krappe lijst te krijgen.

Er wordt raad breed een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om alles in het werk te stellen om op korte termijn toestemming te krijgen voor de bouw van extra woningen in onze gemeente.

Nadat de wethouder heeft toegezegd alles in het werk te stellen om de door hem gevraagde pas op de plaats niet tot en met september maar uiterlijk tot juli te laten duren, besluiten we om in te stemmen met het voorstel.

Vervolgens worden er nog een aantal moties vreemd aan de orde van de dag behandeld:

Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de PvdA waarin wordt opgeroepen om de veiligheid van de kruising Wester Es-Aekingaweg te Appelscha aan te pakken. We hebben begrip voor de motie, maar vinden ook dat er een oplossingsrichting genoemd moet worden, de PvdA wil dit aan de wethouder overlaten. De wethouder zegt dat er al maatregelen ter verbetering gaan worden uitgevoerd waarmee de motie volgens hem overbodig is. We stemmen, met uitzondering van de heer W. Donker tegen de motie, hij wordt verworpen.

Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de PvdA, CDA, Groen Links, OoststellingwerfsBelang, Liberaal Ooststellingwerf en StellingwerfPlus waarin wordt opgeroepen te proberen de zogenaamde verzilverlening in onze gemeente mogelijk te maken. De verzilverlening is een lening die je bijvoorbeeld kunt afsluiten voor het kunnen doen van aanpassingen in je woning om langer te kunnen blijven wonen in dit huis. Terugbetaling vindt plaats bij verkoop van de woning. De hiervoor in het leven geroepen blijverslening blijkt niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen, we hopen dat dit met de verzilverlening tot betere resultaten leidt. De wethouder zegt de motie graag over te willen nemen. Bij het stemmen over deze motie stemt VVD tegen.