Onderstaand de bevindingen van OoststelingwerfsBelang aangaande de begrotingvergadering van 12 november 2013, zoals verwoord door fractievoorzitter Henk Dongstra:

Voorzitter:

Laat ik beginnen met de organisatie dank te zeggen voor het vele werk wat is gestoken in het tot stand brengen van deze begroting, het beantwoorden van de vele vragen en de Griffie voor het ondersteunende werk.

Deze begroting voorzitter is compact, goed leesbaar en realistisch. M.a.w. het college, gevormd door deze coalitie loopt niet voor z’n verantwoordelijkheden weg en durft de zaken te benoemen zoals ze vandaag de dag op ons afkomen. En dat is niet weinig. Kijk tv, lees circulaires, nieuwsbrieven van de VNG, maar ook de kranten er maar op na.

De huidige regering zadelt de gemeenten met nog al wat problemen en extra werkzaamheden op, maar vergeet daarbij voldoende financiën mee te sturen. Dat is de realiteit en die moeten we niet uit het oog verliezen.

Die realiteit mis ik nog wel es bij een deel van de oppositie. Het lijkt er soms wel es op van wat ze daar ver weg over ons uitstrooien moeten we hier maar een beetje weg moffelen. Maar volgens ons is de Stellingwarfer  wel in staat om daar door heen te kijken, “die strooi ie gien zaand in de ogen” Het is jammer dat de indruk wordt gewekt dat het in onze gemeente slecht gaat in bv armoedebeleid, uitkeringen, zorgverlening, subsidie verstrekking etc. omdat het college of de coalitie wezenlijke dingen bezuinigd of nalaat. De realiteit is o.i. anders.

Sinterklaas spelen doen we alleen op 5 december. We zijn overigens blij dat zwarte piet niet van het toneel is verdwenen. Houden we de vinger aan de roe.

Voorzitter:  Al weer de vierde begroting gebaseerd op het coalitieakkoord “Ooststellingwerf biedt ruimte”.

OoststellingwerfsBelang is blij dat ook weer het afgelopen jaar een verstandig financieel beleid is gevoerd. Er is afgelost op schulden, totaal zo’n 6 miljoen. De inwoners zijn niet opgezadeld met hogere kosten in tarieven en belastingen. De minima is op het zelfde niveau gebleven en de eerdere verlaging van de subsidies aan instellingen heeft niet geleid tot opheffing of desastreuze toestanden. Sterker nog, de indruk bestaat dat door deze noodzakelijke aanpassingen organisaties en instellingen creatiever zijn geworden en hetzelfde of meer doen met iets minder geld. Chapeau !!

Voorzitter en in dat licht is het logisch dat het college in deze begroting het voorstel doet om € 500.000,- te gebruiken voor aflossing van schulden. OoststellingwerfsBelang had geen moeite gehad om nog meer af te lossen, want een goede huisvader zou dat ook doen.

De lokale werkgelegenheid ligt net als elders onder druk, maar heeft nog niet geleid tot groot banenverlies. Wel hebben inwoners die buiten de gemeente werken last van minder werk en dus verlies van hun baan. Ooststellingwerf zal zich dan ook, is onze mening, in bv OWO verband met dat vraagstuk moeten bezig houden.

Ik zei het al het minimabeleid kan ook in 2014 overeind blijven en er is ook geld om investeringen te doen.

Ik noem Appelscha – Boerestreek, A’scha Hoog en het Centrumplan Oosterwolde / Venekoten. En natuurlijk zullen de criticasters zeggen “kijk es hoeveel risico je loopt in bv Appelscha Hoog”. Er zijn inderdaad risico’s, maar door niets te doen en niets te ondernemen loopt je nog meer risico. Ondernemers vragen om ruimte om te kunnen ondernemen en daar moet je als gemeente willen faciliteren. Stilstaan is achteruit gang. Het grote voorbeeld daarin is de Boerestreek in Appelscha. Na 12 jaar eindelijk een plan wat in uitvoering wordt genomen met grote steun van de bevolking en ondernemers. Dat blijkt wel uit de grote opkomst op alle plan-  uitvoerings- en  inspraakavonden.

Voorzitter, OoststellingwerfsBelang is ook content dat we er nog steeds in slagen om voor onze ca. 26.000 inwoners in bijna elk dorp een dorpshuis, 3 bibliotheken, 3 zwembaden, 4 sporthallen in stand te houden. Maar ook dat we initiatieven vanuit de bevolking op dat gebied serieus nemen en meewerken aan onderzoeken op praktische haalbaarheid en financiële mogelijkheden. (Motie Donkerbroek)

Voorzitter, de inwoners van Ooststellingwerf hebben recht om te weten welke keuzes er worden gemaakt en waarom. Zijn er voldoende goede betaalbare woningen, is er voldoende werk, zijn er kwalitatief goede scholen en hoe staat het met het dienstverlenings- en voorzieningenniveau?  Met de 4e W in beleidsstukken en beleidsvoornemens wordt daar sinds vorig jaar invulling aan gegeven. Maar ik wil u wel op het hart drukken om die werkwijze te optimaliseren. Het moet in alle gevallen duidelijk zijn wat de burger merkt van alles wat hier in dit huis wordt voorgesteld / besloten.

Een opmerking / vraag op het gebied van startersbeleid in de woningmarkt: Het is en blijft een zorg om woningen in de markt te zetten voor die specifieke doelgroep. Heeft het college al eens overwogen om, bij deze lage rente, zelf huurwoningen te gaan bouwen in kleine dorpen nu die door de wooncoöperaties in de steek worden gelaten?

Voorzitter, ondanks het feit dat het met iets minder moet, lukt het in het gehele WMO pakket de mensen welke ondersteuning nodig hebben deze ondersteuning ook te geven. Vraaggericht / maatwerk, dus op een wijze die bij het individu past. Zuinig zijn dwingt ook tot creatief werken en inventief worden. En ook de burger zelf speelt daarin een belangrijke rol.

OB is van mening dat het huidige beleid op het brede WMO beleid redelijk goed verloopt. Natuurlijk zijn er specifieke gevallen die aandacht behoeven, maar we zijn er van overtuigd dat daar aandacht en inzet voor is.

Positief is dat we in OWO verband de veranderingen en transities goed oppakken en via intensief overleg gezamenlijk beleid ontwikkelen waar ruimte blijft voor de specifieke gemeentelijke identiteit.

OB wil nogmaals nadrukkelijk aandacht vragen voor alle vrijwilligers en Mantelzorgers. Een grote groep mensen die steun, maar vooral ondersteuning nodig hebben.

Voorzitter, Het ontbreken van belijning wordt met name bij duisternis en slechte weersomstandigheden als een groot gemis dus als verkeersonveilig ervaren. Daarbij gevoegd de op een groot aantal wegen kapot gereden bermen en het probleem ligt er. Herhaaldelijk hebben we er over gesproken en zelfs afspraken over gemaakt. Maar het schiet niet erg op. En dat terwijl er een toezegging is dat op korte termijn met een Pilot gestart zou worden. Dat zelfde geldt ook voor de aanpak van de Leeksterweg in Haulerwijk. Graag vandaag een startdatum voor beide.

In het verlengde daarvan vragen verschillende dorpen om snelheids beperkende maatregen voor met name motorvoertuigen. Het komt ook terug in de gebiedsvisies die door de dorpen in samenhang worden opgesteld. Kunt u aangeven of dat in uw contacten met de PB’s besproken wordt en welke acties u voor ogen heeft?

Wat voor OB ook een punt van zorg is voorzitter, is ons accommodatiebeleid sportvoorzieningen. Toegezegd is dat er in het voorjaar ( maart – April) 2014 een discussiestuk op tafel ligt. Wordt  die toezegging gehaald? Ook daar zitten onze inwoners op te wachten. En dan met name bepaalde doelgroepen zoals b.v. de zwemmers in Oosterwolde. OB is van mening dat b.v. het in stand houden van een zwemaccommodatie van groot belang is voor Oosterwolde. En niet te vergeten de gewenste kunstgrasvelden.

Voorzitter eerder heb ik iets gezegd over de rol van de gemeente waar het gaat om ondernemers en toekomstige ondernemers te ondersteunen / te faciliteren als het gaat om het ontwikkelen van hun bedrijf of het in stand houden van hun bedrijf. En dan niet met financiën maar met ondersteunende of richtinggevende adviezen.  Een voorbeeld van een omgeving welke, volgens OB, die hulp nodig heeft is Appelscha. De ontwikkelingen in de Boerestreek en de situatie rondom het winkelcentrum in Appelscha vragen om aandacht en misschien zelfs wel om afstemming op elkaar. Bent u bereid om daar d.m.v. bv een bedrijfs- of dorpsmanager aandacht aan te besteden?

Voorzitter, Ik denk dat ik op hoofdlijnen heb aangegeven wat voor de fractie van OoststellingwerfsBelang van belang is in deze begrotingsbehandeling.

In de Programmabegroting staan meer onderwerpen, programma’s of plannen genoemd die ook belangrijk zijn. Maar in deze beschouwing niet zijn benoemd. We zullen bij de behandeling van al die uitvoeringsplannen, in besluitvormende vergaderingen, onze mening daarover inbrengen.

Voorzitter, vorig jaar sloot ik af door te stellen dat we in dal zitten, maar ook dat in een dal goede vruchten groeien.

Ook deze begroting is daar weer een voorbeeld van. Het ziet er redelijk gezond uit en de kleur van het fruit is mooi en gerijpt.

Deze begroting is de laatste in de serie van 4 van deze coalitie.

Een coalitie die als motto voerde: “Ooststellingwerf biedt ruimte”.

Onze conclusie is dat zij dat niet alleen biedt maar ook heeft gegeven.

Een paar feiten op een rijtje:

  • De dorpen hebben meer ruimte en eigen regie door de dorpsbudgetten
  • Het WMO vervoer heeft geen kilometerbeperking, dus meer ruimte om te reizen
  • Het nieuwe woonplan geeft starters meer ruimte
  • Boerenstreek Appelscha gaat open en daardoor meer ruimte voor allerlei recreatieve ontwikkelingen
  • Appelscha Hoog geeft ruimte voor nieuwe vormen van recreatie en toerisme
  • De turfroute wordt uitgebaggerd en geeft meer ruimte voor een ander type boot en dus meer bezoekers
  • de ruimtelijke verbeteringen welke (ondanks minder budget) zijn aangebracht aan wegen (Rendijk, Menninge, omgeving Prakkenlaan en de Harken) en de verharding van de vele fietspaden incl. nieuw fietspad Kloosterweg.
  • Er zijn een paar financiële claims opgelost en dat geeft financiële ruimte
  • Er komt een ruim Eco-munity park.

Kortom voorzitter een coalitie die ruimte biedt en geeft binnen een gezonde begroting vraagt om continuering van het gevoerde beleid.

OoststellingwerfsBelang is voor die continuering maar ook voor verandering om ruimte te scheppen voor nieuwe ideeën en initiatieven.
Vorig jaar hadden we voor u een appeltje voor de dorst. De koning bracht het appeltje van Oranje al in onze gemeente. Daarom bieden wij dit jaar u allen een mandarijn aan, zoals dat past bij OoststellingwerfsBelang.  Een mandarijn voor de nodige vitamientjes om gezond te blijven en in de pauze te nuttigen.